Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 47/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Maciej Skórniak

Sędziowie: SA Janusz Godzwon

SO del. do SA Agnieszka Połyniak (spr.)

Protokolant: Magdalena Szymczak

przy udziale prokuratora Prokuratury (...) Beaty Lorenc-Kociubińskiej

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2020 r.

sprawy D. C.

oskarżonego o czyny z art. 207 § 1 kk, art. 190 § 1 kk, art. 13 § 1 kk w zw. z art. 157 § 2 kk i art. 148 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 30 października 2019 r. sygn. akt III K 418/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok z ten sposób, że stosując przepisy obowiązujące w brzmieniu sprzed 24.06.2020r.:

1.  ustala, iż oskarżony D. C. czynu przypisanego mu w punkcie I części rozstrzygającej, a zakwalifikowanego z art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. dopuścił się w okresie od stycznia 2017 roku do 01 czerwca 2018 roku,

2.  ustala, iż oskarżony D. C. czynu z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. przypisanego w (...) II części rozstrzygającej dopuścił się w okresie od maja 2018 roku do 20 sierpnia 2018 roku, zaś wymiar kary za czyn ten obniża do 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, stwierdzając jednocześnie, iż kara łączna z punktu V części rozstrzygającej i związane z nią rozstrzygniecie z punktu VI utraciły moc,

3.  ustala, iż na zniewagi z art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. przypisane oskarżonemu D. C. w punkcie III części rozstrzygającej D. N. odpowiadała zniewagami wzajemnymi i na podstawie art. 216 § 3 k.k. odstępuje od wymierzenia kary,

4.  ustala, iż oskarżony D. C. czynu przypisanego w punkcie IV części rozstrzygającej, a zakwalifikowanego z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 4 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. dopuścił się w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia D. N.;

II.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do 24.06.2020r. łączy oskarżonemu D. C. wymierzone kary jednostkowe pozbawienia wolności
i wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczając na poczet tej kary okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania w sprawie od 20 sierpnia 2018 roku godz. 8:10 do 24 kwietnia 2019 roku godz. 15:40;

III.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

IV.  zwalnia oskarżonego od obowiązku poniesienia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, zaliczając wydatki poniesione w tym postępowaniu na rachunek Skarbu Państwa.

Janusz Godzwon

Maciej Skórniak

Agnieszka Połyniak