Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 709/19

7.WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Wołominie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Mariusz Matusik

Protokolant: Rafał Kawałowski

W obecności oskarżyciela publicznego: Mariusza Janiaka

po rozpoznaniu w dniach 29 stycznia 2020 r., 16 grudnia 2020 r.

sprawy M. K. (1) , urodz. (...) w W.,

syna J. i J. z d. B.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 1 sierpnia 2018 roku w J., pow. (...) usunął znak identyfikacyjny z silnika K. (...) w postaci numeru identyfikacyjnego poprzez wielokrotne nawiercanie pola numerycznego,

tj. o czyn z art. 306 k.k.

oraz sprawy Ł. K. (1) , urodz. (...) w W.,

syna J. i D. z d. G.,

oskarżonego o to, że:

w okresie od 14 czerwca 2018 roku do 1 sierpnia 2018 roku przy ulicy (...) w miejscowości J., powiatu (...), województwa (...) na terenie posesji pomógł w ukryciu mienia o łącznej wartości 8510 złotych w postaci: silnika od samochodu marki H. (...) rok produkcji 2018 roku o numerze VIN: (...), o numerze rejestracyjnym H- (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej w dniu 14 czerwca 2018 roku na terytoriumN. oraz kolumny kierowniczej z kołem kierownicy wraz z poduszką powietrzną, tunelu środkowego wraz z kartą SD od samochodu marki M. rok produkcji 2014 o numerze VIN: (...), o numerze rejestracyjnym (...) pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej w dniu 30 lipca 2018 roku na terenie N. wiedząc, że rzeczy te uzyskane zostały za pomocą czynu zabronionego,

tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k.

orzeka

I.  Oskarżonego M. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i za to na podstawie art. 306 k.k. skazuje go i wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

II.  Oskarżonego Ł. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i za to na podstawie art. 291 § 1 k.k. skazuje go i wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł (dwudziestu złotych);

III.  Na podstawie art. 44 § 1 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych określonych szczegółowo w pozycjach 1, 6, 7, 57 wykazu dowodów rzeczowych nr I/507/18/P z k. 206-208 akt sprawy;

IV.  Na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego określonego szczegółowo w pozycji 43 wykazu dowodów rzeczowych nr I/507/18/P z k. 206-208 akt sprawy, zaś na podstawie art. 195 k.k.w. zarządza jego zniszczenie;

V.  Na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. nakazuje zwrócić Ł. K. (1) dowód rzeczowy określony szczegółowo w pozycji 44 wykazu dowodów rzeczowych nr I/507/18/P z k. 206-208 akt sprawy;

VI.  Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kar pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu M. K. (1) okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od godz. 13:00 w dniu 1 sierpnia 2018 r. do godz. 11:40 w dniu 3 sierpnia 2018 r. przyjmując, że okres ten jest równoważny dwóm dniom pozbawienia wolności;

VII.  Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza na rzecz Skarbu Państwa:

- od oskarżonego M. K. (1) koszty sądowe w kwocie 1935,66 zł (tysiąca dziewięciuset trzydziestu pięciu złotych i 66/100) tytułem wydatków oraz 180 zł (stu osiemdziesięciu złotych) tytułem opłaty;

- od oskarżonego Ł. K. (1) koszty sądowe w kwocie 1935,66 zł (tysiąca dziewięciuset trzydziestu pięciu złotych i 66/100) tytułem wydatków oraz 980 zł (dziewięćset osiemdziesiąt złotych) tytułem opłaty.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 709/19

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

Ł. K. (1)

W okresie od 14 czerwca 2018 roku do 1 sierpnia 2018 roku przy ulicy (...) w miejscowości J., powiatu (...), województwa (...) na terenie posesji pomógł w ukryciu mienia o łącznej wartości 8510 złotych w postaci: silnika od samochodu marki H. (...) rok produkcji 2018 roku o numerze VIN: (...), o numerze rejestracyjnym(...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej w dniu 14 czerwca 2018 roku na terytorium N.oraz kolumny kierowniczej z kołem kierownicy wraz z poduszką powietrzną, tunelu środkowego wraz z kartą SD od samochodu marki M. rok produkcji 2014 o numerze VIN: (...), o numerze rejestracyjnym (...) pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej w dniu 30 lipca 2018 roku na terenie N.wiedząc, że rzeczy te uzyskane zostały za pomocą czynu zabronionego, tj. czyn z art. 291 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W okresie od 14 czerwca 2018 r. do 1 sierpnia 2018 r. przy ul. (...) w miejscowości J., pow. (...), woj. (...) na terenie swojej posesji Ł. K. (1) pomógł w ukryciu mienia o łącznej wartości 8510 złotych w postaci: silnika od samochodu marki H. (...) rok produkcji 2018 roku o numerze VIN: (...), o numerze rejestracyjnym (...) pochodzącego z przestępstwa kradzieży z włamaniem dokonanej w dniu 14 czerwca 2018 roku na terytorium N. oraz kolumny kierowniczej z kołem kierownicy wraz z poduszką powietrzną, tunelu środkowego wraz z kartą SD od samochodu marki M. rok produkcji 2014 o numerze VIN: (...), o numerze rejestracyjnym (...) pochodzącego z kradzieży z włamaniem dokonanej w dniu 30 lipca 2018 roku na terenie N.wiedząc, że rzeczy te uzyskane zostały za pomocą czynu zabronionego.

zeznania A. S.

k. 5v., k. 288 - 288v.

protokół oględzin rzeczy

k. 11 - 15v.

protokół przeszukania wraz ze spisem i opisem rzeczy

k. 16 - 22.

opinia wydana na podstawie przeprowadzonych badań mechanoskopijnych, datowana na dzień 12.10.2018 r., nr (...)

k. 74 - 81

opinia wydana na podstawie przeprowadzonych badań mechanoskopijnych, datowana na dzień 25.10.2018 r., nr (...)

k. 108 - 117

opinia nr (...) z przeprowadzenia badań mechanoskopijnych, datowana na dzień 26.11.2018 r., nr (...) (...)

k. 146 - 147

pismo od specjalisty obsługi klienta M. (...), datowane na dzień 26.04.2019 r.

pismo od H. (...) w Polsce datowane na dzień 30.10.2018 r.

k. 168

k. 104

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznania A. S.

Sąd w pełni dał wiarę zeznaniom A. S.. Zeznania te są bowiem logiczne, spójne i konsekwentne. Świadek szczegółowo i rzeczowo opisała przebieg interwencji z dnia 1 sierpnia 2018 r. w miejscu zamieszkania oskarżonego Ł. K. (1) w J. przy ul. (...), w którym znajdował się tzw. „szrot samochodowy”. Brak jest przy tym jakichkolwiek podstaw aby twierdzić, iż świadek celowo i bezpodstawnie starała się obciążyć oskarżonego swoimi zeznaniami.

protokół oględzin rzeczy,

protokół przeszukania wraz ze spisem i opisem rzeczy, pismo od M. (...), Oddział w P., datowane na dzień 26.04.2019 r.

pismo od H. (...) w P.datowane na dzień 30.10.2018 r.

Prawdziwość, autentyczność i rzetelność sporządzenia zgromadzonych w sprawie pozostałych dowodów nieosobowych nie była przedmiotem zarzutów stron, a także nie wzbudziła wątpliwości Sądu. Z tych względów Sąd nie odmówił wskazanym dowodom nieosobowym wiarygodności i mocy dowodowej.

opinia wydana na podstawie przeprowadzonych badań mechanoskopijnych datowana na dzień 12.10.2018 r., nr (...);

opinia wydana na podstawie przeprowadzonych badań mechanoskopijnych, datowana na dzień 25.10.2018 r., nr (...);

opinia nr (...) z przeprowadzenia badań mechanoskopijnych, datowana na dzień 26.11.2018 r., nr (...)

Powołane opinie należy ocenić jako jasne, pełne i pozbawione wewnętrznych sprzeczności, ponadto sporządzone zostały przez osoby o niezaprzeczalnej wiedzy w swojej dziedzinie. Nie były również w żaden sposób kwestionowane przez którąkolwiek ze stron.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1

wyjaśnienia oskarżonego Ł. K. (1)

Wyjaśnienia oskarżonego M. K. (1)

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom Ł. K. (1) złożonym w toku postępowania przygotowawczego, w których oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Wyjaśnienia te są bowiem sprzeczne z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Z uwagi na fakt, iż wyjaśniania Ł. K. (1) ograniczają się w zasadzie do nieprzyznania się i odmowy złożenia wyjaśnień oraz wobec tego, że oskarżony Ł. K. (1) nie skorzystał z możliwość złożenia wyjaśnień przed sądem, dokonanie szczegółowej oceny jego wyjaśnień przez sąd nie jest możliwe.

Sąd nie dał też wiary wyjaśnieniom M. K. (2) złożonym w toku postępowania przygotowawczego, odczytanych następnie na rozprawie, które pomimo tego, że uzasadnienie niniejsze dotyczy tylko oskarżonego Ł. K. poddano analizie pod kątem ewentualnych okoliczności odnoszących się do kwestii sprawstwa oskarżonego Ł. K. (1).

Oskarżony M. K. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Złożył wyjaśnienia, które można nawet nazwać infantylnymi. Wyjaśnił on bowiem, że wiercił wiertarką otwory w desce podczas gdy naocznym świadkiem jego „pracy” była policjanta A. S., która bez wątpliwości wskazała, że oskarżony M. K. nawiercał otwory w silniku przy którym się znajdował. Dokonywał on zatem usunięć numerów identyfikacyjnych w sposób jaki został wskazany przez biegłych w opiniach. Częstym powodem braku możliwości odczytania numerów odznaczeniowych poszczególne elementy pojazdów był właśnie fakt nawiercenia tych numerów. Infantylizm wyjaśnień oskarżonego M. K. objawił się zwłaszcza podczas twierdzeń, że deskę w które wiercił on otwory opierał o silnik. Był to ten silnik właśnie, w którym nawiercono pole numerowo na tyle skutecznie, że biegły nie mógł odczytać fabrycznych numerów tego silnika. Wyjaśnienia te są sprzeczne nie tylko z wiarygodnym dowodem w postaci zeznań świadka A. S. – która dodatkowo odnośnie deski wskazała, że oskarżony K. zarzucił nawet policji, że „…narobiła bałaganu…” i deska została przez to zagubiona ale także z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Z uwagi na fakt, iż wyjaśniania M. K., w żaden sposób nie wyjaśniają kwestii odpowiedzialności karnej Ł. K. (1) za zarzucony mu czyn, sąd po analizie uznał ten dowód w sprawie za nieistotny dla rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego Ł. K..

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

II

Ł. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. popełnia ten, kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia. Nabycie rzeczy polega na wejściu w posiadanie rzeczy w zamiarze stania się jej właścicielem. Przyjęcie rzeczy różni się od nabycia tym, że paser nie uzyskuje rzeczy jako właściciel, ale w celu określonym porozumieniem obu stron. Pomoc do zbycia sprowadza się przede wszystkim do wyszukiwania nabywców rzeczy pochodzącej z przestępstwa, uzgadniania ceny i ułatwiania odbywania spotkań i dochodzenia do porozumienia pomiędzy zainteresowanymi. Z kolei pomoc do ukrycia polega na wszelkich czynnościach, które uniemożliwiają lub utrudniają ujawnienie rzeczy przez osoby, które mogą przyczynić się do ścigania sprawcy przestępstwa lub odzyskania rzeczy przez pokrzywdzonego.

W niniejszej sprawie ponad wszelką wątpliwość ustalone zostało, że silnik od samochodu marki H. (...), rok produkcji 2018, o numerze VIN: (...), nr rej. (...)pochodził z przestępstwa kradzieży z włamaniem, dokonanej w dniu 14 czerwca 2018 r. na terytorium N. zaś kolumna kierownicza z kołem kierownicy wraz z poduszką powietrzną, tunel środkowy wraz z kartą SD od samochodu marki M. rok prod. 2014 o numerze VIN: (...), nr rej.(...) pochodziły z kradzieży z włamaniem dokonanej w dniu 30 lipca 2018 r. na terenie N.. Nie budzi również żadnej wątpliwości, że wymienione części w dniu 1 sierpnia 2018 r. ujawnione zostały w miejscu zamieszkania oskarżonego Ł. K. (1) w J. przy ul. (...), w którym to wg informacji policji znajdował się tzw. „szrot samochodowy”. Na przedmiotowej posesji istotnie ujawniono znaczne ilości części i podzespołów samochodowych z pousuwanymi oznaczeniami indentyfikacyjnymi. W czasie przedmiotowej interwencji funkcjonariuszy Policji, podczas obecności na posesji Ł. K. (1) drugi z oskarżonych w tej sprawie M. K. (1) usuwał za pomocą wiertarki znak identyfikacyjny z silnika K. (...). W tych okolicznościach oczywistym dla sądu było to, że oskarżony Ł. K. (1) posiadając na swojej posesji części i podzespoły samochodowe, w tym także i te objęte aktem oskarżenia jemu przedstawionym, w których usunięte zostały znaki identyfikacyjne posiadał wiedzą, że przedmioty będące w jego posiadaniu pochodzą z przestępstwa. Fakt pochodzenia przedmiotów z przestępstwa potwierdziły dopuszczone w sprawie opinie specjalistyczne i ustalenia organów ścigania dokonane na podstawie oznaczeń identyfikacyjnych tych części u przedstawicieli producentów pojazdów H. i M.. Oskarżony nie musiał oczywiście wiedzieć w jakiej konkretnie dacie i miejscu dokonano uprzednio kradzieży tych podzespołów samochodowych. Wystarczające jest dla przypisania sprawcy czynu paserstwa jego świadomość co do nielegalnego pochodzenia przedmiotów. Brak jakichkolwiek dokumentów (faktur, umów zakupu) przedmiotowych rzeczy objętych oskarżeniem oraz usunięte oznaczenia identyfikacyjne jest w pełni wystarczające do uznania winy oskarżonego w tej sprawie. Doświadczenie życiowe wskazuje, że osoba zajmująca się handlem używanymi częściami samochodowymi winna posiadać dokumentację potwierdzającą pochodzenie (nabycie) konkretnych części i podzespołów samochodowych. Poza sporem pozostaje w tych okolicznościach, że oskarżony Ł. K. pomógł w ukryciu elementów pochodzących z skradzionych wcześniej pojazdów. Można bowiem przyjąć, że oskarżony przypuszczał, że rzeczy objęte aktem oskarżenia „wtopią” się w tło pozostałych części i podzespołów na jego posesji i w ten sposób zostaną ukryte pośród innych rzeczy. Patrząc na dotychczasową drogę życiową oskarżonego, w tym zwłaszcza na jego uprzednią karalność za przestępstwo paserstwa popełnione w ramach ciągu przestępstw można ponad wszelką wątpliwość uznać, że przetrzymując na swojej posesji opisane oskarżeniem rzeczy doskonale zdawał sobie sprawę z ich pochodzenia. Znamienne jest przy tym również, że podczas tej interwencji drugi z oskarżonych wykonywał wiertarką czynności polegające na usunięciu znaków identyfikacyjnych z innego elementu samochodowego i czynił to narzędziem należącym do oskarżonego Ł. K. (1). Analizując sytuację, uwzględniwszy to, że na posesji oskarżonego ujawniono znaczną ilość części i elementów samochodowych pozbawionych numerów identyfikacyjnych nie można oprzeć się wrażeniu, że ujawnienie przez policję objętych oskarżeniem rzeczy było możliwe dzięki wiadomościom specjalnym biegłych dokonujących specjalistycznych badań. Mimo wielu elementów i podzespołów samochodowych poddanych oględzinom biegłych zaledwie w tych częściach samochodowych, które zostały opisane w akcie oskarżenia przeciwko Ł. K. udało się ustalić numery (oznaczenia) umożlwiające ich przypisanie do konkretnych pojazdów, które jak się okazało dalej widniały w rejestrach policyjnych jako skradzione. Trzeba też jasno wskazać, że nikt posiadający legalnie części i podzespoły samochodowe nie pozbawia ich oznaczeń identyfikacyjnych umożlwiających ich przypisanie do konkretnego pojazdu, ani takich części – z usuniętymi numerami identyfikacyjnymi nie nabywa, nie przyjmuje, nie ukrywa. Oczywistym jest bowiem, że części samochodowe z usuniętymi numerami identyfikacyjnymi są częściami już na wstępie „podejrzanymi” co do ich pochodzenia.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Ł. K. (1)

II - kara 1 roku pozbawienia wolności oraz 200 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł

II

Czyn z art. 291 § 1 k.k. zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zgodnie zaś z art. 33 § 2 k.k., jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tak jak to miało miejsce w realiach niniejszej sprawy, sąd może wymierzyć karę grzywny obok kary pozbawienia wolności. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, przy czym w myśl art. 33 § 1 k.k., najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Z kolei zgodnie z art. 33 § 3 k.k. stawka dzienna grzywny nie może być niższa od 10 zł, ani też przekraczać 2.000 zł.

Zdaniem Sądu wymiar orzeczonej kary jest adekwatny i współmierny zarówno do stopnia winy oskarżonego, do wagi popełnionego czynu i stopnia jego społecznej szkodliwości. Jest przy tym wystarczający dla realizacji celów kary, a w szczególności zapobiegnie popełnieniu przez oskarżonego innych przestępstw w przyszłości i wpłynie na niego resocjalizacyjnie. Nadto, orzeczona kara osiągnie swoje cele w zakresie społecznego oddziaływania, poprzez stworzenie wśród obywateli świadomości nieopłacalności popełniania tego typu przestępstw oraz nieuchronności grożącej za nie kary, w tym także kary grzywny, która w tym przypadku wymierzona została z powodu tego, że oskarżony czyn popełnił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Orzeczonej zatem kary 1 roku pozbawienia wolności oraz wymierzonej obok niej kary 200 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł w realiach niniejszej sprawy nie sposób uznać za surową.

Okoliczności obciążające:

- uprzednia, wielokrotna karalność, w tym za przestępstwa z art. 291 § 1 k.k. popełnione w ramach ciągu przestępstw, co świadczy o lekceważącym stosunku do przestrzegania przepisów prawa,

- wysoka społeczna szkodliwość.

Okoliczności łagodzące:

- fakt odzyskania skradzionych części,

- stosunkowo niewielka wartość przedmiotów przestępstwa.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Ł. K. (1)

III

Jako, że dowody rzeczowe określone szczegółowo w pozycjach: 1, 6, 7, 57 wykazu dowodów rzeczowych nr I/507/18/P z k. 206-208 akt sprawy pochodziły bezpośrednio z przestępstwa sąd w myśl art. 44 § 1 k.k. orzekł ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa.

Rozstrzygnięcia z pkt IV i V wyroku nie dotyczą czynu zarzuconego oskarżonemu Ł. K. (1).

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VII

O kosztach sądowych sąd orzekł mając na względzie treść art. 627 k.p.k. oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. – Dz. U. z 1983 r., nr 49, poz. 223 ze zm.), uznając, że sytuacja rodzinna i majątkowa Ł. K. (1) umożliwia mu uiszczenie tych kosztów. Zdaniem sądu nie było podstaw, aby w jakiejkolwiek części zwolnić oskarżonego od uiszczenia tych kosztów.

1.1Podpis