Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II S 3/21

POSTANOWIENIE

Dnia 20 stycznia 2021r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Agata Regulska (spr.)

Sędziowie: SSA Janusz Godzwon

SSA Robert Zdych

po rozpoznaniu skargi z 9 września 2020r.

wniesionej przez skazanego M. B.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

w sprawie Sądu Okręgowego w Opolu o sygn. akt IV Kow 2284/20/wz

z wniosku skazanego w przedmiocie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

na podstawie art. 430 § 1 k.p.k. oraz art. 623 § 1 k.p.k. w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U.2018.75)

p o s t a n o w i ł :

I.  pozostawić bez rozpoznania skargę skazanego M. B. na przewlekłość postępowania;

II.  zwolnić M. B. od opłaty, obciążając Skarb Państwa kosztami postępowania w sprawie.

UZASADNIENIE

Do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 14 stycznia 2021r. wpłynęła skarga skazanego M. B. na przewlekłość postępowania Sądu Okręgowego w Opolu o sygn. akt IV Kow 2284/20 z wniosku skazanego w przedmiocie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Sprawa ta zarządzeniem sędziego z 14 września 2020r. została przekazana zgodnie z właściwością do Sądu Okręgowego w Świdnicy, gdzie zarejestrowano ją pod sygnaturą V Kow 1975/20/wz.

Autor skargi podniósł, że w maju 2020r. złożył do Sądu Okręgowego w Opolu wniosek o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia, który do dnia złożenia skargi (to jest do 15 września 2020r. – data wpływu do Sądu Okręgowego w Opolu) nie został rozpoznany. Uznając, że w sprawie zachodzi przewlekłość postępowania skarżący domagał się stwierdzenia przewlekłości postępowania wykonawczego oraz zasądzenia na jego rzecz odszkodowania w wysokości 6.000,00 złotych.

Postanowieniem z 22 grudnia 2020r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. akt II AKzw 2467/20 – zmieniając postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy z 7 października 2020r., sygn. akt V Kow 1975/20 – warunkowo zwolnił skazanego z odbycia reszty kary 7 lat i 6 miesięcy orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z 8 maja 2014r., sygn. akt III K 183/13.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U.2018.75), strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).

Jednak przepis art. 2 ust. 1b cytowanej ustawy jednoznacznie stwierdza, że przywołanego przepisu art. 2 ust. 1 tej ustawy nie stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 1 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768, 1452 i 2217), chyba że dotyczą one obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązki orzeczonej na rzecz pokrzywdzonego.

Przepisów dotyczących skargi na przewlekłość postępowania nie stosuje się do spraw prowadzonych na podstawie kodeksu karnego wykonawczego, w tym także spraw o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbyci areszty kary pozbawienia wolności.

Wskazać więc należy, że nie ma podstaw do wniesienia przez skazanego skargi na przewlekłość postępowania w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Z powyższych względów, mając na uwadze treść art. 430 § 1 k.p.k., należało pozostawić bez rozpoznania skargę skazanego.

Na podstawie art. 623 § 1 k.p.k. w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U.2018.75) zwolniono skazanego od obowiązku uiszczenia stałej opłaty.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.

SSA Janusz Godzwon SSA Agata Regulska SSA Robert Zdych