Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 666/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 sierpnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny

w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sławomir Splitt

Protokolant: Jolanta Migot

po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2020 r. w Gdyni na rozprawie

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ulicy (...) w G.

przeciwko C. G.

o nakazanie

I. nakazuje pozwanej C. G., aby udostępniła powódce Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy (...) w G. oraz osobom upoważnionym przez powodową wspólnotę do prowadzenia prac lokal mieszkalny położony w G. przy ulicy (...) celem dokonania wymiany pionu zimnej wody i kanalizacyjnego oraz zamontowania nowej instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w pionie łazienkowym dla lokali w powodowej wspólnocie, stanowiących część wspólną budynku przy ulicy (...) w G. na czas niezbędny do wykonania tych prac,

II. zasądza od pozwanej C. G. na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy (...) w G. kwotę 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w pozostałym zakresie odstępując od obciążania pozwanej kosztami procesu.

Sygn. akt IC 666/19

UZASADNIENIE

Powódka – Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy (...) w G. wniosła pozew przeciwko C. G. o nakazanie pozwanej udostępnienia powódce oraz osobom upoważnionym przez powódkę lokalu mieszkalnego pozwanej położonego przy ulicy (...), dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW (...) celem umożliwienia wymiany pionu zimnej wody i kanalizacyjnego oraz zamontowania nowej instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w pionie łazienkowym dla lokalu w powodowej wspólnocie, stanowiących część wspólną budynku przy ulicy (...) w G. na czas niezbędny do wykonania tych prac.

W uzasadnieniu powódka wskazała, iż pozwana jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej i właścicielem nieruchomości lokalowej położonej w G. przy ulicy (...).

Powodowa wspólnota podjęła uchwała nr 2 z 29 stycznia 2018 roku decyzję o wymianie pionów wodno – kanalizacyjnych w budynku. Za uchwałą głosowało 57,47% właścicieli lokali.

W dniu 4 lutego 2019 roku powodowa wspólnota podjęła uchwałę zgodnie z którą zatwierdziła kontynuację wymiany pionów i budowę instalacji ciepłej wody oraz sprawy budowy instalacji ciepłej wody i węzła cieplnego w budynku wspólnoty. Zarząd wspólnoty został upoważniony do wyboru wykonawcy i zawarcia stosownych umów. Za uchwałą głosowało 61,10% właścicieli lokali.

Następnie przystąpiono do realizacji uchwał, w związku z czym przystąpiono do wykonania wymiany pionów zimnej wody i kanalizacyjnych oraz zamontowania nowej instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w czterech pionach łazienkowych oraz wymiany pionu wody zimnej i kanalizacji w dwóch pionach kuchennych. Wykonanie prac powierzono wykonawcy M. D..

Pozwana nie wyraziła zgody na wymianę pionu w jej mieszkaniu, ani bezpośrednio wykonawcy robót, ani też pomimo interwencji administratora.

Powódka oprała swoje roszczenie na przepisie art. 13 ust. 2 o własności lokali wskazując, iż pozwana swoim zachowaniem uniemożliwia dalsze prowadzenie prac.

(vide: pozew, k. 3-7)

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o odrzucenie pozwu ze względu na niedopuszczalność drogi sądowej.

W uzasadnieniu pozwana wskazała, iż uchwała z dnia 4 lutego 2019 roku, na którą powołuje się powódka nie uzyskały deklarowanego w pozwie poparcia, albowiem jak wynika z załączonych do pozwu dokumentów została ona poparta przez właścicieli stanowiących 39,66% ogółu właścicieli.

Pozwana oświadczyła, iż nie wyraża zgody na dokonywane prace, albowiem są one związane ze spowodowaniem dużych strat materialnych i w związku z tym chce pozostać przy starym systemie. Pozwana powołała się na dokonany przed 26 latami remont łazienki, w tym wyłożenie ścian w łazience płytkami ceramicznymi. Jednocześnie pozwana przyznała, iż nie zaskarżyła uchwał, na podstawie których wspólnota chce przeprowadzić remont do Sądu.

(vide: odpowiedź na pozew, k. 39 – 48)

Postanowieniem z dnia 25 listopada 2019 roku odmówiono odrzucenia pozwu.

(postanowienie, k. 99)

Stan faktyczny:

Uchwałą numer 2 z 29 stycznia 2018 roku wspólnota nieruchomości położonej w G. przy ulicy (...) podjęła decyzję o wymianie pionów wodno- kanalizacyjnych w budynku. Za uchwałą głosowali właściciele reprezentujący 57,47% udziałów we własności nieruchomości.

(dowód: uchwała wraz załącznikiem, k. 13 – 15)

Uchwałą numer 2 z dnia 4 lutego 2019 roku wspólnota nieruchomości położonej w G. przy ulicy (...) podjęła decyzję o kontynuacji wymiany pionów i budowie instalacji ciepłej wody węzła cieplnego w budynku. Uchwała zobowiązała zarząd wspólnoty do wyboru wykonawców robót i zawarcia z nimi stosownych umów. Za uchwałą głosowali właściciele reprezentujący 61,1% udziałów we własności nieruchomości.

(dowód: uchwała wraz załącznikiem, k. 17-18 i 91)

W dniu 27 lutego 2019 roku wspólnota zawarła umowę z firmą prowadzoną przez M. D. na wykonanie wymiany pionów zimnej wody i kanalizacyjnych oraz zamontowanie ciepłej wody i cyrkulacji w czterech pionach łazienkowych oraz wymiany pionu zimnej wody i kanalizacji w dwóch pionach kuchennych.

(dowód: umowa, k. 20-21)

Prace, które prowadzone są w każdej z klatek zakładają konieczność przeprowadzenia w każdym mieszkań prac polegających na wymianie rur zimnej wody i kanalizacyjnej oraz wykonaniu montażu rur wody ciepłej i cyrkulacji.

W chwili obecnej do mieszkań znajdujących się na klatce dostarczana jest woda zimna do podgrzania.

Nie ma możliwości przeprowadzenia prac z ominięciem lokalu pozwanej. Nie ma również możliwości pozostawienia fragmentu obejmującego mieszkanie pozwanej bez wymiany rur, albowiem powodowałoby to na przykład zapychanie rury kanalizacyjnej z uwagi na zmniejszenie jej przepływu na odcinku mieszkania pozwanej z powodu jej zakamienienia.

Rury nie były wymieniane od początku istnienia budynku, to jest okresu około sześćdziesięciu lat. Konieczność prac była spowodowana również istniejącymi awariami, w tym przeciekaniem rur na kielichach.

Przeprowadzenie prac zakłada konieczność skucia części ściany w łazience oraz możliwego podkucia w kuchni, wykonawca jest następnie zobowiązany do zamurowania płatami miejsc do zabielenia.

W dniu 3 czerwca 2019 roku pozwana nie wpuściła do swojego mieszkania M. D., nie wyrażając zgody na wymianę pionów wodno kanalizacyjnych w swoim mieszkaniu.

(zeznania świadka M. D., zeznania świadka J. K., zeznania stron)

Sąd zważył co następuje:

Sąd dokonał oceny stanu faktycznego na podstawie zeznań świadków, stron, oraz na podstawie przedłożonych dokumentów, które nie były kwestionowane przez strony. Dla zakresu prac przeprowadzonych do tej pory znaczenie istotne miały zeznania M. D. będącego wykonawcą remontu zleconego przez powodową wspólnotę.

Sad uznał za wiarygodne zeznania świadków marka D. i J. K. oraz zeznania stron.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

Odnosząc powyższy przepis do treści żądania powoda należy uznać go za uzasadniony.

Powodowa wspólnota na podstawie podjętych uchwał zadecydowała o podjęciu prac w budynku w zakresie elementów stanowiących nieruchomość wspólną, to jest prac polegających na wymianie pionów wodnych i kanalizacyjnych oraz zamontowaniu ciepłej wody i cyrkulacji, przy czym prace miały obejmować piony doprowadzające wodę i odprowadzające nieczystości w łazience i kuchni.

Konieczność wymiany pionów wodnych i kanalizacyjnych była spowodowana złym ich stanem, co wynikało z faktu, iż przynajmniej od okresu 50 lat nie były one wymieniane. Prowadziło to do awarii instalacji, a stan ten niewątpliwie pogłębiałby się z czasem. Z kolei instalacja wody ciepłej dokonana niejako przy okazji prac remontowych miała umożliwić doprowadzenie podgrzanej wody do lokali, co miało wyeliminować konieczność podgrzewania wody wewnątrz lokalu przez stosowanie piecyków gazowych.

W niniejszym procesie bezsporne było to, iż pozwana uniemożliwiła przeprowadzenie prac remontowych w klatce 29, albowiem nie wpuściła wykonującego prace M. D. do wnętrza lokalu.

Z kolei strona powodowa wykazał w trakcie procesu to, iż prace prowadzone na nieruchomości zostały oparte na uchwałach wspólnoty przy akceptacji większości właścicieli.

Ponadto wykazała to, iż były to prace konieczne z uwagi na zły stan instalacji wodno – kanalizacyjnej spowodowany jej wiekiem (była to instalacja co najmniej 50 –letnia) jak również awaryjnością.

Ponadto strona powodowa wykazał również to, iż prawidłowe wykonanie prac nie jest możliwe z pominięciem mieszkania pozwanej, albowiem dla prawidłowego wykonania prac, jak również sprawności całej instalacji konieczne jest przeprowadzenie wymiany również na wysokości mieszkania pozwanej, co może nastąpić jedynie przez przeprowadzenie prac w jej mieszkaniu.

A zatem konieczność wykonania prac determinuje zasadność pozwu, zaś przeprowadzenie dodatkowych prac polegających na zainstalowaniu wody ciepłej znajduje uzasadnienie nie tylko w woli właścicieli, ale również jest rozsądne.

Niewątpliwie przeprowadzone prace wiążą się z niedogodnością dla pozwanej, niemniej jednak są one wynikiem konieczności. Nie przeprowadzenie ich będzie jedynie pogłębiało niesprawność istniejącej instalacji, co może się przekładać na niebezpieczeństwo kolejnych awarii, a wreszcie do niemożności korzystania z tej instalacji w ogóle.

Mając na względzie powyższe Sad orzekł jak w punkcie I orzeczenia.

O kosztach Sad orzekł jak w punkcie II – obciążając pozwaną tymi kosztami w części – to jest co do kwoty 1.000,00 złotych w pozostałym zakresie odstępując ją od obciążania kosztami. Podstawą orzeczenia są przepisy art. 98, 102 i 108 k.p.c. Jako koszty brano pod uwagę – opłatę sądową w kocie 868 złotych, opłatę skarbową od pełnomocnictwa (17,00 złotych) oraz wynagrodzenie pełnomocnika stosowanie do wartości przedmiotu sporu (3.600,00 złotych). Strona powodowa wygrała proces w całości, a zatem zasadnie domagała się kosztów procesu. Ogólna sytuacja materialna pozwanej nie uzasadnia odstąpienia od kosztów w całości w sytuacji gdy pozwana swoją postawą uniemożliwia przeprowadzenie wspólnocie niezbędnych remontów zmuszając ją do wystąpienia na drogę procesu, co wiąże się z poniesieniem wymiernych kosztów procesu.