Pełny tekst orzeczenia

7.Sygn. akt II K 321/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 lipca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sylwia Wierzbowska-Zimoń

Protokolant: st.sekr.sąd. Katarzyna Dębowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 27 listopada 2019 r., 4 marca 2020 r., 28 lipca 2020 r.

sprawy:

G. Z.

s. B. i K. z d. K.

ur.(...) w m. K.

oskarżonego o to, że:

w dniu 22 października 2018 roku w K. przy ul.(...) woj. (...) wbrew przepisom ustawy posiadał środki odurzające w postaci amfetaminy o wadze 0,800 g netto przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej 6 miesięcy orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałanie w zw. z art. 64 § 1 kk

R. W.

s. A., E. z domu S.

ur. (...) w m. B.

oskarżonego o to, że:

w dniu 22 października 2018 roku w K. przy ul.(...) woj. (...) wbrew przepisom ustawy posiadał środki odurzające w postaci amfetaminy o wadze 0,759 g netto

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałanie

1.  G. Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza okres zatrzymania oskarżonego G. Z. w okresie od dn. 22.10.2018 r., godz. 12:20 do dn. 23.10.2018 r., godz.14:55 przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

3.  R. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art.62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 37 a § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy ograniczenia wolności, polegającego na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

4.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności zalicza okres zatrzymania oskarżonego R. W. w okresie od dn. 22.10.2018 r., godz. 12:20 do dn. 23.10.2018 r., godz.14:55 przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności;

5.  na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zasądza od każdego z oskarżonych na rzecz Stowarzyszenia (...) w Ł. kwotę po 1.000 (jeden tysięcy) złotych tytułem nawiązki;

6.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych, tj. torebek foliowych z zawartością proszku koloru białego, tj. amfetaminy ujętych w wykazie dowodów rzeczowych Drz nr (...) – k. 79 i zarządza ich zniszczenie;

7.  zasądza od oskarżonego G. Z. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 437,97 (czterysta trzydzieści siedem, 97/100) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych;

8.  zasądza od oskarżonego R. W. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 797,97 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem, 97/100) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

W części dotyczącej R. W.

Sygnatura akt

II K 321/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

R. W.

w dniu 22 października 2018 roku w K. przy ul.(...) woj. (...) wbrew przepisom ustawy posiadał środki odurzające w postaci amfetaminy o wadze 0,759 g netto

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1  w dniu 22.10.2018r. w K. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji pow. (...) w K. dokonując sprawdzenia oskarżonego R. W. pod kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów ujawnili u niego plastikową przeźroczystą torebkę foliową z zapięciem strunowym z zawartością białego proszku,

1.2  wykonany w KPP (...) o godz. 13:30 test narkotykowy substancji zabezpieczonej od R. W. o wadze 0,952 grama brutto dał wynik pozytywny w kierunku substancji amphetamine.

1.3  Wykonana do sprawy ekspertyza kryminalistyczna wykazała, iż w zabezpieczonej od oskarżonego substancji, którą posiadał przy sobie w chwili zatrzymania, ujawniono siarczan amfetaminy .

1.4  R. W. był karany, w tym za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

1.5  Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu.

1.6 oskarżony leczył się odwykowo i psychiatrycznie. R. W. nie zdradza objawów choroby psychicznej i upośledzenia umysłowego. Rozpoznano uzależnienie mieszane od substancji psychoaktywnych u osoby z osobowością nieprawidłową. W chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

Notatka

Protokół przeszukania osoby i spis rzeczy

Protokół użycia testera narkotykowego

Opinia

Odpis wyroku

Dane z KRK

Wyjaśnienia

Opinia

k. 1

k. 13-15

k. 16

k. 67-68

k. 56-63

k. 50-51, 140-141, 186-187

k. 22, k. 193v

k. 152-153

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1  do 1.6

Notatka,

Protokół przeszukania osoby i spis rzeczy,

Protokół użycia testera narkotykowego,

Opinia,

Odpis wyroku, dane z KRK

,opinia biegłego

Wszystkie te dowody zostały uzyskane w trybie procesowym, przez uprawnione podmioty, nie budziły wątpliwości i zastrzeżeń. Materiał do badań próbka substancji zabezpieczonej od oskarżonego został zabezpieczony w sposób prawidłowy przez uprawnione osoby i utrwalony we właściwej formie procesowej – protokołu. Zasługiwała na wiarę opinia Centrum Badań Kryminalistycznych, z której wynika, iż w zabezpieczonej od oskarżonego substancji, którą posiadał przy sobie w chwili zatrzymania, ujawniono siarczan amfetaminy, a więc substancję wymienioną w wykazie substancji psychotropowych grupa II-P stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.08.2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1591). Odpisy wyroków i dane z KRK wskazują na uprzednią wielokrotną karalność oskarżonego w tym za czyn podobny.

Opinia sądowo – psychiatryczna nie budzi wątpliwości, gdyż biegli dokonali badań R. W. z punktu widzenia stanu zdrowia psychicznego stwierdzając zgodnie, iż oskarżony nie zdradza cech choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego, natomiast rozpoznano u niego zespół zależności mieszanej.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

3. art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomani w zw. z art. 37 a kk

R. W.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony swoim zachowaniem polegającym na tym, że w dniu 22 października 2018 roku w K. przy ul.(...) woj. (...) wbrew przepisom ustawy posiadał środki odurzające w postaci amfetaminy o wadze 0,759 g netto wyczerpał dyspozycję art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Zgodnie z art.62ust.1 w/w ustawy karze podlega kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe. Nie ulega wątpliwości, że posiadanie amfetaminy jest zabronione. Oskarżony zdawał sobie z tego sprawę mimo to miał zakazane substancje. Czyn oskarżonego stanowił przestępstwo, bowiem społeczny stopień szkodliwości jego zachowania był znaczny. Sposób i okoliczności popełnienia czynu zarzucanego oskarżonemu, waga naruszonych przez niego obowiązków i reguł ostrożności również przemawiały za znacznym stopniem społecznej szkodliwości zarzucanego mu czynu. Oskarżonemu można było przypisać winę, bowiem w czasie czynu był dorosły. Ponadto ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie wynikało, by oskarżony miał zniesioną lub ograniczoną poczytalność, a zatem w chwili czynu miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Sąd nie miał żadnych wątpliwości co do stanu poczytalności oskarżonego zwłaszcza biorąc pod uwagę opinię biegłych psychiatrów. Ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynikało również, by zachodziły okoliczności wyłączające jego odpowiedzialność karną. Oskarżony dysponował możliwością oceny swojego zachowania i w chwili dokonywania tego czynu znajdował się w takiej sytuacji motywacyjnej, że mógł zachować się zgodnie z normami prawa. Przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę jako okoliczności obciążające – duży stopień społecznej szkodliwości czynu wynikający z powszechnie znanych negatywnych skutków zażywania narkotyków zarówno w sferze osobistej, jak i społecznej, a przede wszystkim fakt, że oskarżony popełnił ponownie czyn podobny, za który został prawomocnie skazany.

Jako okoliczności łagodzące Sąd potraktował przyznanie się oskarżonego do popełniania zarzucanego mu czynu oraz fakt podjęcia przez niego terapii odwykowej i zmianę dotychczasowego sposobu życia.

W ustalonych powyżej okolicznościach nie sposób uznać, że czyn oskarżonego C. W. wielokrotnie karanego, w tym za przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii traktować można jako wypadek mniejszej wagi lub umorzyć postępowania, uznając, że zachodzą okoliczności z art. 62a kk. C. W. wchodził wielokrotnie w konflikt z prawem, wyrażając tym samym swój negatywny stosunek do jego norm. Tym samym uznanie, że jego czyn ma nieznaczną społeczną szkodliwość stałoby w sprzeczności z definicją zawartą w art. 115§ 2 kk, w której ocenę odnosi się m.in. do postaci zamiaru, który tutaj był bezpośredni, ale także motywacji sprawcy, który posiadanie narkotyków, w tym ciężkich, jaki jest amfetamina traktuje jako normalne i nic nieznaczące przewinienie, świadomie tym samym powracając na drogę przestępstwa.

Biorąc pod uwagę obecną postawę oskarżonego w ocenie Sądu wystarczające dla osiągnięcia celów kary, a w szczególności zapobieżeniu powrotowi do przestępstwa będzie wymierzenie kary łagodniejszego rodzaju niż tej z art. 62 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stąd zastosowanie przepisu art. 37 a kk.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. W.

3

5

6

3

5

6

oskarżonemu wymierzono karę 1 roku i 2 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Wymiar kary jest adekwatny do stopnia zawinienia sprawcy, stopnia społecznej szkodliwości jego czynu i będzie wystarczającą dolegliwością pozwalającą na poprawę jego dotychczasowego zachowania, uzmysłowienie nieopłacalności tego typu przestępnych zachowań i konsekwencji prawnych, jakie ze sobą niosą. Uświadomi sprawcy stopień naganności popełnionego czynu oraz fakt obowiązywania określonych wartości społecznych, zaspokoi potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa i oddziaływania prewencyjnego. Kara ograniczenia wolności polegająca na wykonywaniu nieodpłatnej pracy na cel społeczny w ocenie Sądu zmobilizuje oskarżonego do działania poprzez wyrobienie w nim poczucia odpowiedzialności oraz wzbudzenie woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw jak i potrzeb przestrzegania porządku prawnego, a z drugiej strony nie będzie stanowić dla niego uciążliwości skoro oskarżony pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Orzekane dotychczas wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i kolejne skazania w okresie próby wskazują, iż cele kary tak orzeczonej nie zostały osiągnięte. W ocenie Sądu wymierzona kara ograniczenia wolności stanowi nieizolacyjną alternatywę dla krótkoterminowego (do roku) pozbawienia wolności. Orzeczenie wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia wykonania tej kary powodowałoby zapewne, że oskarżony mógłby ulec dalszej demoralizacji przebywając w jednostce penitencjarnej. Natomiast wynikający z kary ograniczenia wolności obowiązek pracy stanowi dla oskarżonego realną dolegliwość, gdzie w ocenie Sądu cele sprawiedliwościowe i prewencyjne z pewnością zostaną osiągnięte. W sprawie nie zachodził wypadek mniejszej wagi z art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii , gdyż dla oceny czy zachodzi wypadek mniejszej wagi nie jest wystarczające ustalenie ilości posiadanego środka odurzającego ale również motywy działania sprawcy jak i dotychczasowy sposób jego życia. R. W. był dotychczas wielokrotnie karany w tym za czyn podobny jego dodatnia prognoza kryminologiczna budzi więc wątpliwości.

Orzeczono wobec oskarżonego nawiązkę na rzecz (...) w Ł. w kwocie 1000 zł , co stanowi konsekwencję uznania oskarżonego za winnego czynu z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Środek karny niesie ze sobą dolegliwość finansową, ma na celu uświadomienie sprawcy stopnia naganności popełnionego czynu oraz fakt obowiązywania określonych reguł.

Orzeczono przepadek przez zniszczenie dowodów rzeczowych. Posiadanie narkotyków jest zakazane, a torebki, w których substancja była przechowywana to przedmioty służące popełnieniu przestępstwa.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. W.

4

4

Na poczet orzeczonej kary zaliczono oskarżonemu okres jego zatrzymania .

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

8

O kosztach sądowych w sprawie orzeczono w oparciu o art. 626§1 kpk w zw. z art. 627 uznając, iż uiszczenie przez oskarżonego kosztów sądowych nie jest zbyt uciążliwe ze względu na jego sytuację majątkową

6.  1Podpis