Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 235/20 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Anna Lisowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 grudnia 2020 roku

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko J. M.

o zapłatę

o r z e k a :

I.  Zasądza od pozwanej J. M. na rzecz powódki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 6 954,87 zł (sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 87/100) wraz z odsetkami:

-

umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie liczonymi od kwoty 6 375,40 zł od dnia 28.11.2019r. do dnia zapłaty,

-

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 579,47 zł od dnia 28.11.2019r. do dnia zapłaty.

II.  Zasądza od pozwanej J. M. na rzecz powódki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 1 917,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas po upływie tygodnia od dnia doręczenia niniejszego wyroku pozwanej do dnia zapłaty.

III.  Nakazuje zwrócić powódce (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 300,00 zł (trzysta złotych) tytułem nienależnie pobranej opłaty od pozwu.

UZASADNIENIE

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wytoczyła powództwo przeciwko J. M. o zapłatę kwoty 6 954,87 złotych w tym kwoty 6 375,40 złotych z tytułu niespłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych oraz 579,47 złotych z tytułu odsetek umownych za opóźnienie naliczonych zgodnie z warunkami umowy, za okres od 19 kwietnia 2019 roku do 27 listopada 2019 roku wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 listopada 2019 roku do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu powódka wskazała, że pozwana J. M. zawarła dnia 19 marca 2019 roku z (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę pożyczki V..pl. (...) wskazała, że pozwana przy zawieraniu przedmiotowej umowy skorzystała ze standardowego procesu zawierania umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Pozwana za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej należącej do (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) dokonała rejestracji. Podczas rejestracji pozwana była zobowiązana do potwierdzenia zapoznania się z postanowieniami umowy oraz regulaminu, a także do uiszczenia przez pozwaną kwoty 0,01 zł lub 1 zł, co też pozwana zrobiła.

Powódka wskazała, iż na podstawie wykonanego przelewu powódka dokonała weryfikacji pozwanej poprzez dane widniejące na przelewie zrealizowanym z rachunku bankowego, którego posiadaczem jest pozwana. Z chwilą wypłacenia środków pieniężnych pozwanej doszło do zawarcia umowy pożyczki. Następnie powódka wysłała pozwanej umowę pożyczki opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy podany przez nią w toku rejestracji. Pozwana natomiast zobowiązała się do wydrukowania i podpisania dokumentu, a następnie odesłania go w formie skanu/zdjęcia na adres malowy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także drogą pocztową.

Powódka wskazała, że pozwana uchybiła terminowi zwrotu świadczenia, wobec czego powódka rozpoczęła naliczenie odsetek umownych za opóźnienie w spłacie zobowiązania. Powódka podjęła próby kontaktu z pozwaną w celu polubownego załatwienia sprawy jednak pozostały one bezskuteczne.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym w sprawie VI Nc-e 2270247/19, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nakazał pozwanej zapłacić na rzecz powódki całość dochodzonego roszczenia wraz z kosztami postępowania (k. 6).

W przepisanym terminie sprzeciw od wskazanego wyżej nakazu zapłaty wniosła pozwana J. M., zaskarżając go w całości i wnosząc o oddalenie powództwa w całości. Ponadto wniosła o zasądzenie od powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwana podniosła zarzut: nieistnienia roszczenia zarówno co do zasady jak i wysokości, nieudowodnienia należycie roszczenia, nieudowodnienia legitymacji czynnej i biernej stron.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 19 marca 2019 roku pomiędzy (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a J. M. została zawarta umowa pożyczki nr (...), w ramach której, J. M. została wypłacona kwota 7 500 złotych. J. M. zobowiązała się spłacić pożyczkę w terminie 30 dni wraz z kosztami pożyczki, które wynosiły 1 475,50 złotych.

J. M. mogła zawrzeć umowę pożyczki z (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż utworzyła profil klienta zgodnie z procedurą określoną w umowie pożyczki, za pośrednictwem strony internetowej. Utworzenie Profilu Klienta dokonywane jest jednorazowo na stronie internetowej podczas wnioskowania o pierwszą pożyczkę.

Zgodnie z § 9 ust. 1 umowy, w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki pożyczkodawca zastrzegł sobie możliwość naliczania odsetek za czas opóźnienia w wysokości równej dwukrotności sumy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie), a w przypadku zmiany wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, pożyczkodawca obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

Powyższa umowa pożyczki gotówkowej numer (...) sporządzona została w formie elektronicznej. Przed zawarciem tejże umowy, J. M. zostały udostępnione w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie dokumenty w postaci wzoru umowy, do której przystępuje pożyczkobiorca.

W dniu 19 marca 2019 roku na konto (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przelał na rachunek bankowy J. M. o numerze (...) kwotę 2 500 złotych, następnie 21 marca 2019 roku kwotę 3 100 złotych, 27 marca 2019 roku 300 złotych, 28 marca 2019 roku 200 złotych oraz 29 marca 2019 roku kwota 1 400 złotych.

(dowód: umowa pożyczki k. 17-22, potwierdzenie rejestracji za pośrednictwem przelewu k.24; potwierdzenia przelewów k. 25-29)

J. M. dokonywała częściowych spłat udzielonej jej pożyczki w dniu 7 listopada 2019 roku w kwocie 100 złotych, 7 maja 2019 roku w kwocie 300 złotych, 14 maja 2019 roku w kwocie 200 złotych, 19 kwietnia 2019 roku w kwocie 900 złotych, 16 października 2019 w kwocie 100 złotych, 17 czerwca 2019 roku w kwocie 100 złotych, 6 czerwca 2019 roku w kwocie 100 złotych, 8 października 2019 roku w kwocie 100 złotych, 19 kwietnia 2019 roku w kwocie 100 złotych, 11 czerwca 2019 roku w kwocie 100 złotych, 10 października 2019 roku w kwocie 100 złotych, 8 listopada 2019 roku w kwocie 100 złotych, 22 maja 2019 roku w kwocie 200 złotych, 5 czerwca 2019 roku w kwocie 100 złotych. Wszystkie wyżej wymienione spłaty w tytule przelewu zawierały nr pożyczki oraz nr PESEL J. M.. Przelewy były wykonywane z jej rachunku bankowego.

(dowód: potwierdzenia przelewów k. 59-72)

Pismem z dnia 5 lipca 2019 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wezwał J. M. do uregulowania całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami, opłatami i prowizjami w wysokości 7084,40 złotych.

(dowód: ostateczne wezwanie do zapłaty k. 23)

Sąd zważył, co następuje:

Przedmiotowe powództwo jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Wszystkie podniesione przez stronę pozwaną zarzuty, w świetle przedłożonych przez powódkę dokumentów, uznać należy za chybione.

Na wstępie należy podkreślić, że przedmiotowa umowa została zawarta w formie elektronicznej na podstawie art. 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Przepis ten w ust. 1 stanowi, że oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych mogą być składane w postaci elektronicznej. Dokumenty związane z czynnościami bankowymi mogą być sporządzane na informatycznych nośnikach danych, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone (ust. 2 zd. 1). Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności (ust. 3).

Tym samym po zawarciu umowy w postaci elektronicznej, nie ma żadnego przepisu prawa, który by obligował do jej potwierdzenia w formie pisemnej.

Powódka wskazała, że zgodnie z przyjętymi w (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością procedurami warunkiem zawarcia umowy jest uprzednie utworzenie Profilu Klienta na stronie internetowej. Celem weryfikacji danych oraz potwierdzenia numeru rachunku bankowego pożyczkobiorcy, zobowiązany jest do dokonania jednorazowego przelewu w kwocie 0,01 złotych lub 1 złotych (§ 4 umowy pożyczki). Procedura ta jest jednorazowa.

Przedłożony przez powódkę wydruk umowy pożyczki oraz potwierdzenia operacji bankowych na rzecz pozwanej, a także potwierdzenia przelewów wykonywane przez pozwaną na rzecz powódki, dowodzą jednoznacznie, iż 19 marca 2019 roku pomiędzy stronami niniejszego procesu zawarta została umowa pożyczki gotówkowej o numerze (...), z tytułu której w okresie od 19 marca 2019 roku do 29 marca 2019 roku pozwanej została wypłacona łącznie kwota 7 500 złotych na rachunek bankowy o numerze (...).

Z tytułu wyżej wymienionej umowy pozwana dokonała spłat w łącznej wysokości 2 600 złotych. Powódka słusznie zauważa, że pozwana dokonując częściowej spłaty pożyczki, przyznała, że jest dłużnikiem z tytułu przedmiotowej umowy. Podkreślenia wymaga, że tytuły przelewów jednoznacznie wskazują, iż są to spłaty związane z tą konkretnie umową pożyczki, a ponadto należy zauważyć, że pozwana w tytule przelewu wskazuje swój numer PESEL.

Zgodnie z treścią przedmiotowej umowy, pozwanej przyznana została kwota pożyczki w łącznej wysokości 8 975,40 złotych, w tym wypłacona kwota pożyczki 7 500 złotych oraz koszty udzielenia pożyczki w kwocie 1 475,40 złotych, którą pozwana zobowiązała się spłacić wraz z określonymi w umowie odsetkami umownymi. Ponadto strony postanowiły, że od zadłużenia przeterminowanego pożyczkodawcy należne są odsetki w wysokości odsetek maksymalnych.

Zważywszy na powyższe nie budzi wątpliwości Sądu, iż powódka wykazała istnienie zobowiązania, jego wysokość oraz legitymację czynną i bierną stron niniejszego procesu. Wysokość zobowiązania pozwanego została należycie przez powódkę udokumentowana, natomiast strona przeciwna nie przedstawiła dowodów kwestionujących twierdzenia (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zgodnie z treścią art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Podkreślenia wymaga również, że pozwana nie zwróciła niezwłocznie całości przelanej jej przez pożyczkodawcę kwoty, co w ocenie Sądu jednoznacznie wskazuje na to, iż omawiany przelew nie był wynikiem omyłki, lecz stanowił działanie, które pozwana akceptowała. Pozwana wyraziła wolę zawarcia umowy pożyczki i zaakceptowała zaoferowane przez pożyczkodawcę warunki, czego konsekwencją był ten właśnie przelew.

Reasumując, Sąd uznał, że przedłożone przez stronę powodową dokumenty nie budzą wątpliwości i dowodzą istnienia przedmiotowego zadłużenia, zaś ich prawdziwość i wiarygodność nie została podważona przez stronę pozwaną.

W konsekwencji Sąd na podstawie przepisów art. 720 § 1 k.c., umowy pożyczki z dnia 19 marca 2019 roku oraz art. 481 k.c. zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 6 375,40 złotych wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie liczonymi od dnia 28 listopada 2019 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 579,47 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 579,47 złotych od dnia 28 listopada 2019 roku do dnia zapłaty.

Mając na uwadze wynik procesu Sąd, w oparciu o przepisy art. 98 k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 1 917 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Jednocześnie, na podstawie art. 80 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.), Sąd nakazał zwrócić powódce (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 300 zł tytułem nienależnie pobranej opłaty od pozwu.