Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 306/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Katarzyna Garbarczyk

Protokolant – st.sekr.sąd. Ewa Brezgieł

w obecności Prokuratora --------

po rozpoznaniu w dniach: 16.11.2020 r. i 18.01.2021 r. sprawy

S. K.

s. J. i B. z d. G.

ur. (...) w O.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 16 kwietnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku w G. uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka S. W. w kwocie 600 złotych miesięcznie, określonego do co wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 15 czerwca 2011 r. sygn. akt III RC 56/11, w sytuacji gdy łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, działając tym samym na jego szkodę

tj. o czyn z art. 209§1 kk

1.  Oskarżonego S. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 209 § 1 kk skazuje go na karę 8 ( osiem) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. W. O. kwotę 619,92 ( sześćset dziewiętnaście 92/100) złotych tytułem ustanowionej z urzędu obrony oskarżonego, w tym kwota 115,92 ( sto piętnaście 92/100) złotych tytułem 23% podatku VAT.

3.  Zwalnia oskarżonego od ponoszenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych.

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI,

TYM WYROKU NAKAZOWEGO (UK 1)

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 306/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

S. K.

w okresie od 16 kwietnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku w G. uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka S. W. w kwocie 600 złotych miesięcznie, określonego do co wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 15 czerwca 2011 r. sygn. akt III RC 56/11, w sytuacji gdy łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, działając tym samym na jego szkodę

tj. czyn z art. 209§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

I.

1. Oskarżony był zobowiązany do wykonywania obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka S. W. w kwocie 600 złotych miesięcznie, określonego do co wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 15 czerwca 2011 r. sygn. akt III RC 56/11.

2. w okresie od 16 kwietnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku w G. uchylał się od wykonywania w/w obowiązku alimentacyjnego.

3. Łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych.

- wyrok

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania W. W.

- decyzja

- zaświadczenie z PUP

- informacja z MOPS

- wynik wyszukiwania

- postanownienie

- karta karna

- informacja stanie zaległości

- karta rozliczeniowa

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania W. W.

k. 9

k. 162v:127-128

k. 162v: 47-48

k. 2

k.17

k.18-20

k.74

k. 87

k.155-16

k. 54

k. 55

k. 162v:127-128

k. 162v: 47-48

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

     

     

-----------------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

--------------------------------------

     

     

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

I.

1.

2.

3.

-wyrok

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania W. W.

- decyzja

- zaświadczenie z PUP

- informacja z MOPS

- wynik wyszukiwania

-

postanownienie

- karta karna

- informacja stanie zaległości

- karta rozliczeniowa

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania W. W.

- potwierdza obowiązek alimentacyjny oskarżonego

-niekwestionowany przez strony

- przyznał się do tego, iż nie płacił alimentów na rzecz syna, nie utrzymywał kontaktu z synem

- okoliczności bezsporne,

- w tej części wyjaśnienia korespondują z pozostałymi dowodami

- brak podstw, by je w tym zakresie podważać

- potwierdziła fakt, iż oskarżony nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego, nie kontaktował się z synem

-okoliczności bezsporne, przyzane przez oskarżonego

-potwierdza przyznanie na pokrzywdzonego S. W. świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- okoliczność niesporna

-niekwestionowana przez strony

- stwierdza, że oskarżony nie był zarejstrowany jako osoba bezrobotna

- okoliczność bezsporna

- dokument wystawiony przez uprawniony organ

-niekwesionowany przez strony

- stwierdza, iż oskarzony pobierał świadczenia z MOPS w K.

- dokument wystwiony przez uprawniony ogran, niekwestionowany przez strony

- powierdza fakt zwolnienia oskarżonego z zakładu karnego w dniu 15 kwietnia 2019 roku

- od tego czasu oskarżony miał obwiektywną możliwość podjęcia zatrudnienia i w konsekwencji zarobkowania i wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego

- niekwestionowane przez strony

- wydane przez uprawniony organ

- podważa wyjaśnienia oskarżonego co do braku możliwości podjęcia przez niego pracy w okresie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego

- zawiera obowiązek podjęcia przez oskarżonego pracy zarobkowej, umożliwia poszukiwania przez oskarżonego pracy

- oskarżony został zatrzymany w dniu 29 lutego 2020 roku w związku z popełnieniem przestęsptwa z art. 280§1 kk

- niekwestionowana przez strony

- koresponduje z wyjaśnieniami oskarżonego, że zalegał z zapłatą alimentów

-niekwestionowana przez strony

- koresponduje z wyjaśnieniami oskarżonego, że zalegał z zapłatą alimentów

- potwierdza fakt, że nie płacił w ogóle alimentow na syna, nie pomagał mu finansowo w żaden sposób, w związku z czym powstały określone zaległości z tego tytyłu

-potwierdzają fakt, że oskarżony nie płacił w ogóle alimentów na syna, nie pomagał mu finansowo w żaden sposób, w związku z czym powstały określone zaległości z tego tytyłu

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

     

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego

- nie zasługują na wiarę wskazywane przez oskarżonego powody, które rzekomo tłumaczą, że nie celowo nie wywiązywał się z obowiązków alimentaycjnych wobec syna

- tłumaczenia dotyczące pozostawania bez pracy i w konsekwencji niemożności wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego z uwagi na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, stanowią jedynie linię obrony

- wyjaśnienia oskarżonego co do powodów, z jakich nie utrzymymywał żadnych kontaktów z synem - trudna sytuacja oskarżonego- nie tylko nie usprawiedliwiają zachowania oskarżonego, ale dowodzą dodatkowo zupełnego ignorowania przez niego obowiązków ojca w każdym zakresie

- nie zarejestrował się w urzędzie pracy tym samym nawet nie podjął próby znalezienia zatrudnienia poprzez urząd pracy

- brak dowodów, by poszukiwał pracy w jakikolwiek sposób- więcej- twierdzenia, że nie mógł podjąć pracy z uwagi na odbywanie kary w systemie dozoru elektrnicznego wskazuje, że w ogóle nie podjął w tym zakresie starań, choć mógł i powinien, a co wynika z postanowienia sądu o udzieleniu oskarżonemu zezwolenia na odbywanie kary w tym systemie

- ponownie wkroczył na drogę przestęsptwa, popełniajac czyn z art. 280§1 kk, a więc występek umyślny, za co został zatrzymany w dniu 29 lutego 2020 r., a następnie skazny na karę pozbawienia wolności

- powyższe jednoznaczenie wskazuje, że świadomie lekceważył jakiekolwiek obowiązki wobec syna, a przede wszystmik obowiazek alimentacyjny

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1

S. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Pomimo obiektywnych możliwości wykonywania obowiązku alimentacyjnego wynikającego z orzeczenia, uchylał się świadomie od tego obowiązku, celowo nie podejmował pracy zarobkowej, nie łożył alimentów na pokrzywdzonego, na skutek czego powstały zaległości w płatności tych świadczeń przekraczające łącznie wysokośc co najmniej 3 świadczeń okresowych- art. 209§1 kk

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

     

---------------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-----------------------------

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

-------------------------

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-----------------------------

3.4. Umorzenie postępowania

-----------------------

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-----------------------------

3.5. Uniewinnienie

------------------

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

-----------------------------

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. K.

1

I

-za surowym ukaraniem przemawiał fakt, iż oskarżony zachowaniem swym naruszył podstawowy obowiązek każdego rodzica, bez skrupułów cały ciężar utrzymania syna przerzucił na barki matki małoletniego

-rodzaj i rozmiar przedmiotowej kary jest adekwatny do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu

-stanowić będzie dla oskarżonego – zgodnie z założeniami, jakie niesie ze sobą każda kara – pewną dolegliwość,

- okoliczność obciążająca - dotychczasowa karalność, w tym także dwukrotnie za czyn z art. 209§1 kk

- okolicznośc łagodząca - przyznanie się do winy, choć w realiach przedmiotowej sparwy nie miało powyższe jakiegoś szczególnego znaczenia

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

     

-------------------

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

---------------

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

3.

-uwzględniono postanowienia Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu - §17 ust.2 pkt. 3 i § 20.

-z uwagi na sytuację majątkowa i osobistą oskrżonego - bez majątku, odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie - zwolniono go od ponoszenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych w myśl postanownień art. 624§1 kpk.

8. PODPIS