Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ga 283/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Agnieszka Górska

Sędziowie SO Natalia Pawłowska – Grzelczak

SO Aleksandra Wójcik – Wojnowska

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2020 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. Z.

przeciwko Agencji Mienia Wojskowego w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 8 listopada 2018 r. roku, sygn. akt XI GC 912/15

I zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1 i 2 w ten sposób, że:

1.  zasądza od pozwanej Agencji Mienia Wojskowego w W. na rzecz powódki K. Z. kwotę 1189,15 zł (jednego tysiąca stu osiemdziesięciu dziewięciu złotych piętnastu groszy) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 maja 2015 r., oddalając powództwo w pozostałym zakresie;

2.  rozdziela między stronami koszty procesu przyjmując, że powództwo uwzględniono w w 12% i pozostawia szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu w Sądzie pierwszej instancji.

II oddala apelację w pozostałym zakresie;

III zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 684 (sześciuset osiemdziesięciu czterech) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego;

IV nakazuje pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Szczecinie kwotę 485 (czterystu osiemdziesięciu pięciu) złotych tytułem części nieuiszczonych kosztów sądowych;

V odstępuje od obciążenia powódki pozostałą częścią nieuiszczonych kosztów sądowych.

Natalia Pawłowska – Grzelczak Agnieszka Górska Aleksandra Wójcik – Wojnowska