Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII GC 430/18

POSTANOWIENIE

Dnia 27 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Górska

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2020 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa D. S.

przeciwko M. A. z siedzibą w O. w (...)

postanawia:

na podstawie art. 1099 §1 k.p.c. oraz art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr (...) z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U.UE.L.2012.351.1) odrzucić pozew z uwagi na brak jurysdykcji krajowej

albowiem

pozwany nie ma siedziby w Polsce, wykonanie zobowiązania nastąpiło w Szwecji, nie Polsce; nadto spór nie wynika z działalności filii, agencji lub innego oddziału w Polsce.

Sygn. akt VIII GC 430/18

S., (...)

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

(...)

(...) (...) (...)

(...)