Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 102/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2020r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Żelewska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 września 2020r. w G.

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w G.

przeciwko I. R.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej I. R. na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w G. kwotę 6.868,64 zł (sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot:

a) 289,91 zł od dnia 19 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty,

b) 289,41 zł od dnia 16 maja 2017 roku do dnia zapłaty,

c) 289,41 zł od dnia 17 czerwca 2017 roku do dnia zapłaty,

d) 289,41 zł od dnia 18 lipca 2017 roku do dnia zapłaty,

e) 168,28 zł od dnia 17 sierpnia 2017 roku do dnia zapłaty,

f) 289,41 zł od dnia 16 września 2017 roku do dnia zapłaty,

g) 289,41 zł od dnia 17 października 2017 roku do dnia zapłaty,

h) 289,41 zł od dnia 16 listopada 2017 roku do dnia zapłaty,

i) 289,41 zł od dnia 16 grudnia 2017 roku do dnia zapłaty,

j) 289,41 zł od dnia 16 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty,

k) 79,60 zł od dnia 16 lutego 2018 roku do dnia zapłaty,

l) 289,41 zł od dnia 16 marca 2018 roku do dnia zapłaty,

m) 350,91 zł od dnia 17 kwietnia 2018 roku do dnia zapłaty,

n) 298,05 zł od dnia 16 maja 2018 roku do dnia zapłaty,

o) 298,05 zł od dnia 16 czerwca 2018 roku do dnia zapłaty,

p) 298,05 zł od dnia 17 lipca 2018 roku do dnia zapłaty,

q) 298,05 zł od dnia 17 sierpnia 2018 roku do dnia zapłaty,

r) 169,26 zł od dnia 18 września 2018 roku do dnia zapłaty,

s) 298,05 zł od dnia 16 października 2018 roku do dnia zapłaty,

t) 298,05 zł od dnia 16 listopada 2018 roku do dnia zapłaty,

u) 298,05 zł od dnia 18 grudnia 2018 roku do dnia zapłaty,

v) 359,55 zł od dnia 22 stycznia 2019 roku do dnia zapłaty,

w) 163,99 zł od dnia 16 lutego 2019 roku do dnia zapłaty,

x) 298,05 zł od dnia 16 marca 2019 roku do dnia zapłaty,

y) 298,05 zł od dnia 16 kwietnia 2019 roku do dnia zapłaty,

2.  zasądza od pozwanej I. R. na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w G. kwotę 2217 zł (dwa tysiące dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygnatura akt: I C 102/20

UZASADNIENIE

Powódka Wspólnota Mieszkaniowa (...) przy ul. (...) w G. wniosła pozew przeciwko I. R. domagając się od pozwanej zapłaty kwoty 6.868,64 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od szczegółowo wskazanych kwot i dat.

W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, że w okresie objętym pozwem, pozwana była właścicielką lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku w G. przy ul. (...) i tym samym jako członek wspólnoty w okresie od kwietnia 2017r. do kwietnia 2019r. nie dokonywała regularnych wpłat zaliczek z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz rozliczenia mediów. Pozwana została wezwana do spłaty zadłużenia, jednak pomimo tego nie dokonała zapłaty kwoty dochodzonej pozwem. Pozwana dokonała jedynie wpłaty w kwocie 579,82 zł, która zgodnie z dyspozycją art. 451 kc została zaliczona na poczet należności najdawniej wymagalnych za okres wcześniejszy niż objęty pozwem. Powódka wskazała, że w sierpniu 2017r., lutym i wrześniu 2018r. oraz lutym 2019r. miały miejsce rozliczenia mediów we wspólnocie. Dodatnie salda pozwanej z tytułu rozliczenia mediów zostały każdorazowo zaliczone na poczet zaliczek za odpowiednie miesiące i zostało to uwzględnione w pozwie.

(pozew k. 3-6)

W dniu 8 listopada 2019r. w sprawie o sygnaturze akt I Nc 976/19 Sąd wydał przeciwko pozwanej nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

(nakaz zapłaty k. 31)

Pozwana wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty, zaskarżając go w całości i wnosząc o oddalenie powództwa w całości. Pozwana przyznała, że zalega z płatnościami na rzecz powoda, lecz – jak podała – jej zaległość jest niższa niż wskazana w pozwie, gdyż wpłaciła na rachunek wspólnoty zaległy czynsz i opłaty za fundusz remontowy za kwiecień 2014r. i pragnie zawrzeć z powodem ugodę sądową, gdyż zaległości nie powstały ze złej woli pozwanej, lecz trudnej sytuacji finansowej pozwanej. Jak wyjaśniła pozwana nie może podjąć zatrudnienia, gdyż zamieszkuje z dwiema osobami niepełnosprawnymi, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzeystencji. Pozwana podniosła, że utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia 500+, zasiłku rodzinnego i wynagrodzenia z pracy partnera. Pozwana nie jest w stanie spłacać całości zadłużenia, gdyż przekracza to jej miesięczne dochody. Pozwana wskazała także, że spłaciła zaległość wobec powódki z tytułu wyroku w sprawie I C 561/08, z tytułu wyroku I C 1369/13 pozostała do spłaty kwota 385,14 zł z odsetkami, zaś z tytułu wyroku I C 426/15 kwota 1.227,35 zł z odsetkami.

(sprzeciw od nakazu zapłaty k. 36-47)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwana I. R. jest właścicielką lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku przy ul. (...) w G. o łącznej powierzchni użytkowej 34,48 m 2. Zarząd nieruchomością wspólną sprawuje powódka Wspólnota Mieszkaniowa (...) przy ul. (...) w G..

(okoliczności bezsporne ustalone w oparciu o odpis z księgi wieczystej nr (...) k. 14-19)

Na mocy uchwały nr 2/2016 w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2016 członkowie powodowej wspólnoty mieszkaniowej przyjęli następujące stawki zaliczek na poczet zarządu nieruchomością wspólną: administrowanie 0,55 zł/m3 powierzchni użytkowej lokalu, energia elektryczna 0,07 zł m3 powierzchni użytkowej lokalu, utrzymanie czystości 0,32 zł/m3 powierzchni użytkowej lokalu, ubezpieczenie nieruchomości 0,10 zł/m3 powierzchni użytkowej lokalu, konserwacja domofonu 2,30 zł od lokalu, pozostały koszty utrzymania części wspólnych (przeglądy, techniczne, konserwacja i drobne naprawy, wymiana żarówek, czyszczenie rynien, zakup piasku i soli na zimę, opłaty skarbowe, pełnomocnictwa, materiały biurowe i inne) 0,42 zł/m3 powierzchni użytkowej lokalu, opłata na fundusz remontowy 3,70 zł/m3 powierzchni użytkowej lokalu.

Kolejną uchwałą nr 2/2017 w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2017 członkowie wspólnoty utrzymali wysokość dotychczasowych składek, poza stawką opłaty na ubezpieczenie nieruchomości (0,09 zł/m3 powierzchni użytkowej lokalu), a także opłatą na fundusz remontowy 5,00 zł/ m3 powierzchni użytkowej lokalu.

Na mocy uchwały nr 2/2018 w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2018 członkowie powodowej wspólnoty mieszkaniowej przyjęli następujące stawki zaliczek na poczet zarządu nieruchomością wspólną: administrowanie 0,58 zł/m3 powierzchni użytkowej lokalu, energia elektryczna 0,06 zł m3 powierzchni użytkowej lokalu, utrzymanie czystości 0,52 zł/m3 powierzchni użytkowej lokalu, ubezpieczenie nieruchomości 0,10 zł/m3 powierzchni użytkowej lokalu, konserwacja domofonu 2,30 zł od lokalu, pozostały koszty utrzymania części wspólnych (przeglądy, techniczne, konserwacja i drobne naprawy, wymiana żarówek, czyszczenie rynien, zakup piasku i soli na zimę, opłaty skarbowe, pełnomocnictwa, materiały biurowe i inne) 0,45 zł/m3 powierzchni użytkowej lokalu, opłata na fundusz remontowy 3,70 zł/m3 powierzchni użytkowej lokalu.

Kolejną uchwałą nr 2/2019 w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2019 członkowie wspólnoty utrzymali wysokość dotychczasowych składek, poza stawką opłaty z administrowanie (0,59 zł), energię elektryczną (0,06 zł), utrzymanie czystości (0,55 zł), ubezpieczenie nieruchomości (0,15 zł).

Wszystkie ww. uchwały zostały przyjęte większością głosów.

(dowód: uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych za lata 2016-2019 wraz z protokołami głosowania k. 73-86)

Zadłużenie pozwanej z tytułu opłat eksploatacyjnych, kosztów zużycia mediów i opłat na fundusz remontowy za okres od 1 kwietnia 2017r. do 30 kwietnia 2019r. łącznie wynosi 6.868,64 zł. Na tę kwotę składają się następujące zaliczki:

- za miesiąc kwiecień 2017r. w kwocie 289,91 zł;

- za miesiąc maj 2017r. w kwocie 289,41 zł;

- za miesiąc czerwiec 2017r. w kwocie 289,41 zł;

- za miesiąc lipiec 2017r. w kwocie 289,41 zł;

- za miesiąc sierpień 2017r. w kwocie 168,28 zł (kwota 289,41 zł pomniejszona uwzględniające o kwotę 121,13 zł z tytułu nadpłaty w rozliczeniu mediów);

- za miesiąc wrzesień 2017r. w kwocie 289,41 zł;

- za miesiąc październik 2017r. w kwocie 289,41 zł;

- za miesiąc listopad 2017r. w kwocie 289,41 zł;

- za miesiąc grudzień 2017r. w kwocie 289,41 zł;

- za miesiąc styczeń 2018r. w kwocie 289,41 zł;

- za miesiąc luty 2018r. w kwocie 79,60 zł (kwota 289,41 zł pomniejszona uwzględniające o kwotę 209,81 zł z tytułu nadpłaty w rozliczeniu mediów);

- za miesiąc marzec 2018r. w kwocie 289,41 zł;

- za miesiąc kwiecień 2018r. w kwocie 350,91 zł;

- za miesiąc maj 2018r. w kwocie 298,05 zł;

- za miesiąc czerwiec 2018r. w kwocie 298,05 zł;

- za miesiąc lipiec 2018r. w kwocie 298,05 zł;

- za miesiąc sierpień 2018r. w kwocie 298,05 zł;

- za miesiąc wrzesień 2018r. w kwocie 169,26 zł (kwota 298,05 zł pomniejszona uwzględniające o kwotę 128,79 zł z tytułu nadpłaty w rozliczeniu mediów);

- za miesiąc październik 2018r. w kwocie 298,05 zł;

- za miesiąc listopad 2018r. w kwocie 298,05 zł;

- za miesiąc grudzień 2018r. w kwocie 298,05 zł;

- za miesiąc styczeń 2019r. w kwocie 359,55 zł;

- za miesiąc luty 2019r. w kwocie 163,99 zł (kwota 298,05 zł pomniejszona uwzględniające o kwotę 134,06 zł z tytułu nadpłaty w rozliczeniu mediów);

- za miesiąc marzec 2019r. w kwocie 298,05 zł;

- za miesiąc kwiecień 2019r. w kwocie 298,05 zł.

(dowód: zawiadomienia o wysokości zaliczek i rozliczenie mediów k. 61-72, wydruk z konta analitycznego k. 7)

Zgodnie z treścią § 3 Regulaminu rozliczania i wnoszenia opłat zaliczkowych za zimną wodę, przyjętego na podstawie uchwały nr 7/2012, nadpłata wynikająca z rozliczenia zimnej wody podlega przeksięgowaniu na poczet bieżących opłat za mieszkanie. Właściciel lokalu może reklamować rozliczenie w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania.

(dowód: uchwała nr 7/2012 wraz z załącznikiem – Regulaminem rozliczania i wnoszenia opłat zaliczkowych za zimną wodę oraz protokołami głosowania k. 87-93)

Pismem z dnia 29 lipca 2019r. powódka bezskutecznie wezwała pozwaną do zapłaty kwoty 6.868,64 zł w terminie 7 dni.

(dowód: ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty z dnia 29 lipca 2019r. k. 8-9)

Aktualne zadłużenie pozwanej z tytułu należności głównej objętej wyrokiem wydanym w sprawie o sygnaturze akt I C 1369/13 wynosi 1.496,39 zł, zaś z tytułu należności głównej objętej wyrokiem wydanym w sprawie o sygnaturze I C 426/15 wynosi 1.543,34 zł. Na podstawie obu ww. tytułów wykonawczych nadal są prowadzone przeciwko pozwanej postępowania egzekucyjne.

(dowód: zaświadczenia o dokonanych wpłatach k. 111-112)

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd w całości ustalił na podstawie dowodów z dokumentów przedłożonych przez strony. Oceniając zebrany materiał dowodowy Sąd nie dopatrzył się żadnych podstaw do kwestionowania prawdziwości i wiarygodności wymienionych powyżej dokumentów. Podkreślić bowiem należy, iż dowód w postaci odpisu z księgi wieczystej ma charakter dokumentu urzędowego i w związku z tym korzysta z domniemania autentyczności i domniemania zgodności z prawdą wyrażonych w nim oświadczeń, zaś w toku niniejszego postępowania strona pozwana nie wzruszyła powyższych domniemań w trybie art. 252 kpc. Ponadto, za w pełni wiarygodne i przydatne do rozstrzygnięcia sprawy Sąd uznał dowody z dokumentów prywatnych w postaci uchwał podjętych przez członków powodowej wspólnoty mieszkaniowej, zawiadomień o wysokości opłat, rozliczeń mediów złożonych przez stronę powodową. Zważyć należało, że strona pozwana nie kwestionowała autentyczności ani też wiarygodności przedstawionych dokumentów, zaś forma dokumentów rozliczeniowych odpowiada formie wydruków z programów rozliczeniowych stosowanych przez wspólnoty mieszkaniowe czy zarządców budynków. Przedmiotowe dokumenty nie noszą także znamion podrobienia, przerobienia ani żadnej innej ingerencji. Z tego względów nie ma podstaw do twierdzenia, że nie zostały one wytworzone przez wystawcę. Ponadto, wobec braku jakichkolwiek dowodów przeciwnych oraz przy braku konkretnych zarzutów strony pozwanej należało uznać, że załączone dokumenty przedstawiają rzeczywistą wysokość zadłużenia pozwanych.

Przechodząc do szczegółowych rozważań należy wskazać, że powodowa Wspólnota Mieszkaniowa dochodziła od pozwanej, będącej właścicielką lokalu mieszkalnego nr (...) znajdującego się w budynku przy ul. (...) w G., zapłaty kosztów zarządu nieruchomością wspólną za okres od kwietnia 2017r. do kwietnia 2019r. Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1910) właściciel jest obowiązany m.in. ponosić wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu i uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Zgodnie natomiast z art. 14 przywołanej ustawy na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację,

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

W ocenie Sądu strona powodowa zdołała wykazać dochodzone w niniejszej sprawie roszczenie co do zasady i wysokości. Przede wszystkim należy wskazać, że z przedłożonego odpisu z księgi wieczystej nr (...) jednoznacznie wynika, że w okresie objętym żądaniem pozwu pozwana była właścicielką stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku przy ul. (...) w G.. W świetle przytoczonych powyżej przepisów ustawy o własności lokali nie budzi wątpliwości, że z prawem własności lokalu mieszkalnego skorelowany jest obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania tego lokalu, w tym kosztów zużycia mediów, a także kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. W związku z powyższym uznać należało, że jako właścicielka lokalu mieszkalnego pozwana co do zasady jest zobowiązana do ponoszenia kosztów będących przedmiotem żądania pozwu. Nadto, strona powodowa zdołała wykazać wysokość zadłużenia pozwanej. Na tę okoliczność przedłożono bowiem bogatą dokumentację obejmującą zarówno zawiadomienia o wysokości opłat i zawiadomienia dotyczące rozliczenia kosztów zużycia mediów, a także uchwały podjęte przez członków powodowej wspólnoty mieszkaniowej w zakresie ustalenia wysokości zaliczek, które stanowiły podstawę do naliczania poszczególnych opłat. Strona pozwana nie podważała ważności przedmiotowych uchwał, w szczególności nie podnosiła, że uchwały zostały zaskarżone przez któregokolwiek z członków wspólnoty i wyeliminowane z obrotu prawnego, bądź, że nie zostały skutecznie podjęte. Zważyć należy, iż strona powodowa przedłożyła także protokoły głosowania i listy indywidualnego zbierania głosów, z których wynika, że wszystkie ww. uchwały zostały podjęte większością głosów. W ocenie Sądu przedłożony przez stronę powodową materiał dowodowy jest nader spójny. Przede wszystkim żadnych wątpliwości nie budziła wysokość poszczególnych opłat, wskazana w zawiadomieniach kierowanych do pozwanej. Zważyć bowiem należy, iż wskazane tam stawki opłat eksploatacyjnych odpowiadały wysokości stawek określonych w uchwałach wspólnoty mieszkaniowej. Strona powodowa wykazała również za pomocą dokumentów prywatnych sposób rozliczenia zużycia mediów i wpływ tych kosztów na wysokość zadłużenia pozwanej. Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z § 3 Regulaminu rozliczania i wnoszenia opłat zaliczkowych za zimną wodę, przyjętego na podstawie uchwały nr 7/2012 nadpłata wynikająca z rozliczenia zimnej wody podlega przeksięgowaniu na poczet bieżących opłat za mieszkanie. Na podstawie przedłożonych dowodów można w sposób jednoznaczny ustalić w jakich okresach wystąpiła nadpłata. W świetle przedłożonych dowodów nie ma wątpliwości, że powódka rozliczyła nadpłaty z tytułu zimnej wody w sposób określony w Regulaminie, przyjętym przez właścicieli lokali. Jednocześnie, pozwana nie kwestionowała prawidłowości rozliczenia mediów, a z okoliczności wynika, że nie skorzystała z przewidzianego w Regulaminie prawa do reklamowania rozliczenia w terminie 21 dni od daty jego otrzymania. Podkreślić przy tym należy, iż pozwana poza sformułowaniem w sprzeciwie bardzo ogólnego zarzutu dotyczącego wysokości roszczenia, nie podniosła zarzutu dotyczącego nieprawidłowego sposobu naliczania poszczególnych opłat. Pozwana nie przedłożyła również żadnych dowodów, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do prawidłowości rozliczenia przedstawionego przez stronę powodową. Pozwana w sprzeciwie wskazała jedynie, że dokonała spłaty części należności za miesiąc kwiecień 2014r., jednakże należy zaznaczyć, że przedmiotowa wpłata nie ma wpływu na rozliczenie należności objętych niniejszym postępowaniem. Jak wskazano powyżej powódka dochodziła zapłaty należności za okres od kwietnia 2017r. do kwietnia 2019r. Należność za miesiąc kwiecień 2014r. była natomiast objęta wcześniejszym postępowaniem. W tych okolicznościach Sąd uznał, że zadłużenie pozwanej z tytułu opłat eksploatacyjnych, kosztów zużycia mediów i opłat na fundusz remontowy za okres objęty żądaniem pozwu rzeczywiście wynosi 6.868,64 zł i taką też kwotę zasądził – na mocy przepisów art. 13 i 14 ustawy o własności lokali – od pozwanej na rzecz powoda. Od poszczególnych zaliczek Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od dat wskazanych w pozwie. Zwrócić bowiem należy, iż zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Zatem we wskazanych przez powoda datach roszczenia za poszczególne okresy były już wymagalne.

Sąd nie znalazł podstaw do skorzystania z dobrodziejstwa przewidzianego w przepisie art. 320 kpc i rozłożenia zasądzonej należności na raty. Zważyć bowiem należy, iż pozwana sama w sprzeciwie wskazała na brak możliwości regularnej spłaty bieżących i zaległych opłat. Ponadto, jak wynika z przedłożonych dokumentów, z wniosku powoda przeciwko pozwanej nadal toczą się postępowania egzekucyjne, których podstawą są tytuły wykonawcze w postaci wyroków zasądzających należności z tytułu opłat eksploatacyjnych, kosztów zużycia mediów i opłat na fundusz remontowy za okresy wcześniejsze niż objęty niniejszym pozwem. W toku niniejszego postępowania pozwana nie dokonała również żadnej wpłaty na poczet zadłużenia objętego pozwem. Zdaniem Sądu, z uwagi na obecną sytuację finansową oraz inne zobowiązania wobec powoda, pozwana nie byłaby w stanie spłacać także świadczenia w razie jego rozłożenia na raty.

O kosztach procesu Sąd orzekł na mocy art. 98 kpc i zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy zasądził od przegrywającej niniejszy spór pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.217 zł, na którą składały się opłata sądowa od pozwu w kwocie 400 zł, opłata za czynności fachowego pełnomocnika powódki w stawce minimalnej wynoszącej 1.800 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Sąd nie znalazł także podstaw do zastosowania przepisu art. 102 kpc i odstąpienia od obciążania pozwanej kosztami procesu. Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania pozwana ma dochody w łącznej wysokości około 3.400 zł przy wydatkach w kwocie 763 zł.