Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1284/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 stycznia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartłomiej Niedzielski

Protokolant: Monika Jasińska

przy udziale Prokuratora: -----------------------

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 11 grudnia 2020 r. oraz 8 stycznia 2021 r.

sprawy:

1.  L. J. urodz.(...) w B. c. M. i Z. z d. J.,

oskarżonej o to, że:

I.  w okresie od sierpnia 2018 roku do 06 czerwca 2019 roku w B., woj. (...), ul. (...), uporczywie nękała M. L. i S. L., w ten sposób, że ubliżała im i obrażała ich używając słów wulgarnych powszechnie uznanych za obelżywe, rejestrowała ww. swoim telefonem komórkowym w postaci robienia im oraz ich dzieciom zdjęć, a także nagrywania, obserwowała i prowokowała do awantur, wypowiadała groźby pod adresem M. L., czym wzbudziła u pokrzywdzonych uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszyła ich prywatność

tj. o przestępstwo z art. 190a § 1 kk

2.  M. C. (1) z d. B. urodz. (...) w P. c. G. i A. z d. W.,

oskarżonej o to, że:

II.  w okresie od sierpnia 2018 roku do 07 maja 2019 roku w B., woj. (...), ul. (...), uporczywie nękała M. L., w ten sposób, że ubliżała jej i jej dzieciom oraz obrażała ich używając słów wulgarnych powszechnie uznanych za obelżywe, kopała i uderzała pięściami w drzwi jej mieszkania, wielokrotnie wypowiadała groźby karalne, a także groźby pozbawienia życia pod adresem M. L. i jej dzieci, czym wzbudziła u pokrzywdzonych uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszyła ich prywatność

tj. o przestępstwo z art. 190a § 1 kk

III.  w okresie od września 2018 roku do 06 czerwca 2019 roku w B., woj. (...), ul. (...), uporczywie nękała S. L., w ten sposób, że ubliżała mu oraz obrażała go używając słów wulgarnych powszechnie uznanych za obelżywe, a we wrześniu 2018 roku wypowiadała groźby karalne pozbawienia życia pod adresem S. L., czym wzbudziła u pokrzywdzonego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszyła jego prywatność,

tj. o przestępstwo z art. 190a § 1 kk

IV.  w okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku w B., woj. (...), ul. (...) wielokrotnie wypowiadała groźby uszkodzenia ciała w kierunku M. K., czym wzbudziła w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że groźby te zostaną spełnione,

tj. o przestępstwo z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

V.  w styczniu 2019 roku w B., woj. (...), ul. (...) wypowiadała groźby pozbawienia życia wobec S. E., czym wzbudziła w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że groźby te zostaną spełnione,

tj. o przestępstwo z art. 190 § 1 kk

VI.  w maju 2019 roku w B., woj. (...), ul. (...), wypowiadała groźby pozbawienia życia w kierunku S. E., czym wzbudziła w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że groźby te zostaną spełnione,

tj. o przestępstwo z art. 190 § 1 kk

1.  na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 kpk w zw. z art. 1 § 2 kk umarza postępowanie karne o czyn z punktu I w stosunku do oskarżonej L. J. ;

2.  na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 kpk w zw. z art. 1 § 2 kk umarza postępowanie karne o czyny z punktów II, III, V oraz VI w stosunku do oskarżonej M. C. (2) ;

3.  na podstawie art. 17 § 1 pkt 10 kpk w zw. z art. 414 § 1 kpk umarza postępowanie karne o czyn z punktu IV w stosunku do oskarżonej M. C. (2) ;

4.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. P. kwotę 619,92 zł (sześciuset dziewiętnastu złotych i dziewięćdziesięciu dwóch groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej obrony udzielonej oskarżonej L. J. z urzędu;

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz M. C. (2) kwotę 1500 (jednego tysiąca) pięciuset złotych tytułem zwrotu kosztów ustanowienia w sprawie obrońcy;

6.  obciąża kosztami procesu Skarb Państwa.