Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII GC 285/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Agnieszka Górska

po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2020 r. w Szczecinie

na posiedzenie niejawnym

sprawy z powództwa (...) Bank spółki akcyjnej w W.

przeciwko A. S.

o zapłatę

I zasądza od pozwanego A. S. na rzecz powódki (...) Bank spółki akcyjnej w W. kwotę 61.582,13 zł (sześćdziesięciu jeden tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dwóch złotych trzynastu groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 grudnia 2019 r.;

II oddala powództwo w pozostałej części;

III zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 6740 zł (sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu złotych) tytułem kosztów procesu;

IV przyznaje pełnomocnikowi ustanowionemu dla pozwanego z urzędu – radcy prawnemu S. K. kwotę 3600 zł (trzech tysięcy sześciuset złotych) podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej.