Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 21/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lipca 2020r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Marta Przybylska

Protokolant: stażysta Zuzanna Kałużna

przy udziale Prokuratora ---

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.07.2020r

sprawy G. M.

syna J. i B. zd. F.,

ur. (...) w K.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 18 kwietnia 2018 r w sprawie o sygn. akt II K 301/17 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi w prawie o sygnaturze akt V Ka 1151/18 którym połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego wyrokami Sądu Rejonowego w Wieluniu w sprawie II K 437/14, Sądu Rejonowego w Wieluniu w sprawie II K 58/15, Sądu Rejonowego w Wieluniu w sprawie II K 288/16, Sądu Rejonowego w Radomsku w sprawie VI K 369/16, Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie V K 420/16, Sądu Rejonowego we Włoszczowie w sprawie II K 122/16, Sądu Rejonowego w Żaganiu w sprawie II K 493/16, Sądu Rejonowego w Stalowej Woli w sprawie II K 434/16, Sądu Rejonowego w Ostródzie w sprawie VII K 359/16, Sądu Rejonowego we Włocławku w sprawie II K 11104/16, Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w W. w sprawie XIV K 527/16, Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w sprawie VI K 585/16, Sądu Rejonowego w Łowiczu w sprawie II K 140/17, i wymierzono karę łączną 8 lat pozbawienia wolności;

na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres wykonywanej kary pozbawienia wolności w sprawie II K 58/15 od dnia 10 listopada 2017 r.

przedmiotowym wyrokiem połączono skazany kary grzywny orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Sieradzu w sprawie II K 534/13, Sądu Rejonowego w Wieluniu w sprawie II K 437/14, Sądu Rejonowego w Wieluniu w sprawie II K 58/15, Sądu Rejonowego w Radomsku w sprawie VI K 369/16, Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie XI K 417/16 i wymierzono karę 300 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie sygn.. akt II Ko 147/19 w miejsce orzeczonej kary łącznej grzywny orzeczono karę zastępczą 150 dni pozbawienia wolności;

II.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Łasku Wydział Zamiejscowy w P. z dnia 25 września 2018 r w sprawie o sygn. akt II K 41/16 za przestępstwo z art. 286 §1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełnione w dniu 23 kwietnia 2014r. na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych

III.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r w sprawie o sygn. akt II K 1519/18 za przestępstwo z art. 286§1 kk popełnione w okresie od 14 do 15 czerwca 2015 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 9 kwietnia 2019 r w sprawie o sygn. akt II K 1361/17 za przestępstwa z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełnione w okresie 23 kwietnia 2013 r. do 8 lipca 2013 r. na karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności;

1.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 81 ust 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 (Dz. U. poz. 1086). łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec G. M. wyrokami opisanymi w punktach I (II K 301/17 Sądu Rejonowego w Łowiczu), II (II K 41/16 Sądu Rejonowego w Łasku Wydział Zamiejscowy w P.), III (II K 1519/18 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu), IV (II K 1361/17 Sądu Rejonowego w Kaliszu) i w ich miejsce wymierza skazanemu karę łączną 9 (dziewięciu) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 57 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 301/17 od dnia 10 listopada 2017r.

3.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 81 ust 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 (Dz. U. poz. 1086). łączy kary grzywny orzeczone wobec G. M. wyrokami opisanymi w punktach I ( II K 301/17 Sądu Rejonowego w Łowiczu) i II (II K 41/16 Sądu Rejonowego w Łasku Wydział Zamiejscowy w P.) i w ich miejsce wymierza skazanemu karę łączną grzywny w wysokości 320 (trzystu dwudziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych,

4.  ustala, iż w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat P. Z. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych podwyższoną o 23% podatku od towarów i usług (...) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu,

6.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. K. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych podwyższoną o 23% podatku od towarów i usług (...) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu,

7.  zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

SSR Marta Przybylska