Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 4/20

Dnia 05 stycznia 2021r

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Wachłaczenko

Protokolant: starszy sekr. sąd. Agnieszka Dębowa

w obecności oskarżyciela publicznego G. G.

po rozpoznaniu dnia 29.12.2020r

sprawy S. D., syna T. i E. zd. B., ur. (...) w S.

oskarżonego o to, że:

I.  w K., woj. (...), będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 618 206 56 39, w okresie od 28 maja 2019r do 25 września 2019r., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, nie złożył w terminie Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. deklaracji dla podatku od towarów i usług (...)-7 za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2019 roku, czym naruszył przepisy art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r, poz. 2174 z późn. zm.)

tj. o czyn z art. 56 § 4 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.

II.  w K., woj. (...), będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 618 206 56 39, w okresie od 28 maja 2019r do 25 września 2019r., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, nie złożył w terminie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji podatkowej- jednolitego Pliku kontrolnego VAT za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2019 roku, czym naruszył przepisy art. 82 § 1b w zw. z art. 193a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r, poz. 800 z późn. zm.)

tj. o czyn z art. 80 § 4 k.k.s. w zw. z § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.

1.  uznaje oskarżonego S. D. za winnego popełnienia zarzucanych mu w punktach I i II czynów wypełniających dyspozycje art. 56 § 4 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i art. 80 § 4 k.k.s. w zw. z § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i za to na podstawie art. 80 § 4 k.k.s. i art. 56 § 4 k.k.s. w zw. z art. 50 § 1 k.k.s. wymierza mu łącznie karę grzywny w wysokości 1000 (jednego tysiąca) złotych,

2.  przyznaje od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. K. kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych podwyższoną o należny podatek Vat od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu,

3.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 686,60 (sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 60/100) tytułem zwrotu kosztów sądowych.

SSR Agnieszka Wachłaczenko

II W 4/20

UZASADNIENIE

S. D. prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa (...) jest płatnikiem podatku od towaru i usług. Oskarżony mimo wezwań nie złożył jednolitego pliku kontrolnego za okres kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2019 r. oraz za ten sam okres deklaracji podatkowych VAT-7 (dowód: zawiadomienie – k. 1, wydruk – k. 6, 23, 24).

Postępowanie toczy się pod nieobecność oskarżonego. Sąd dał wiarę dokumentom zgromadzonym w aktach sprawy ponieważ nie ujawniły się okoliczności wskazujące na ich nierzetelność.

Zgodnie z treścią art. 56 § 4 k.k.s. karze podlega podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego. Obowiązek składania deklaracji VAT-7 wynika z treści art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy. W ocenie Sądu zgromadzony materiał dowodowy pozwala na przypisanie oskarżonemu zarzucanego mu czynu. Oskarżony był świadomy swoich obowiązków ponieważ uprzednio takie deklaracje składał.

Zgodnie z art. 80 § 1 k.k.s. karze podlega ten kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej. § 4 tego przepisu opisuje przypadek mniejszej wagi. Obowiązek składania informacji podatkowej tj. jednolitego pliku kontrolnego w okresie objętym zarzutem wynikał z treści art. 82 § 1 b Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowił, iż (…) osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 , na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 , za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Od dnia 1 października 2020 r. obowiązek ten wynika z art. 109 ust. 3b w zw. z ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Oskarżony nie dopełnił również tego obowiązku. Sąd nie dopatrzył się okoliczności wyłączających winę lub bezprawność czynów oskarżonego. Swoimi zaniechaniami oskarżony naruszał możliwość skontrolowania prawidłowości rozliczeń podatkowych. Okolicznością łagodzącą jest uprzednia niekaralność oskarżonego. Biorąc pod uwagę wielość naruszonych norm Sąd wymierzył oskarżonemu karę 1000 zł grzywny. Nie zgromadzono dowodów wskazujących na trudna sytuacje materialna oskarżonego wobec czego na podstawie art. 627 k.p.k. Sąd obciążył go kosztami sądowymi.

SSR Agnieszka Wachłaczenko