Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 1765/20

POSTANOWIENIE

Dnia 11 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Magdalena Meroń - Pomarańska

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2021 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi powódki E. A. o wznowienie postępowania w sprawie z powództwa E. A. przeciwko (...)Towarzystwo Ubezpieczeń (...)S.A. w W. o zapłatę, zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 maja 2020 r., sygn. akt II Ca 445/20

w przedmiocie wniosku strony pozwanej o zasądzenie kosztów postępowania

postanawia:

oddalić wniosek.

SSO Magdalena Meroń – Pomarańska