Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. II Ca 1788/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2020 roku.

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Magdalena Meroń – Pomarańska (sprawozdawca)

Sędziowie: Katarzyna Biernat – Jarek

Joanna Czernecka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 sierpnia 2020 roku w Krakowie

sprawy z powództwa M. W.

przeciwko (...)Towarzystwo Ubezpieczeń (...)Spółce Akcyjnej z siedzibą
w W.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie z dnia 28 lutego 2019 roku, sygnatura akt I C 566/18/K

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Katarzyna Biernat – Jarek SSO Magdalena Meroń – Pomarańska SSO Joanna Czernecka