Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 474/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

Sędziowie:

Sędzia Katarzyna Biernat - Jarek (sprawozdawca)

Joanna Czernecka

Jarosław Tyrpa

Protokolant: ------

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2020 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa M. W.

przeciwko O. (...)Towarzystwu Ubezpieczeń (...)Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z dnia 10 września 2019 r., sygnatura akt I C 2156/18/K

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

- punktowi II. nadaje brzmienie „II. zasądza od strony pozwanej (...)Towarzystwa Ubezpieczeń (...)SA z siedzibą w W. na rzecz powoda M. W. dalszą kwotę 34291,34 zł (trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 34/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonym od dnia 13 czerwca 2017 roku do dnia zapłaty;

- w punkcie III kwotę „1774,00 zł (jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100)” zastępuje kwotą „8965,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych)”

- uchyla punkt IV;

2.  oddala apelację w pozostałej części;

3.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 3515 (trzy tysiące pięćset piętnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Joanna Czernecka SSO Katarzyna Biernat-Jarek SSO Jarosław Tyrpa