Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 304/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2021 roku

Sąd Rejonowy w Żorach II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Wioleta Stępień

Protokolant: Monika Mej

bez udziału oskarżyciela publicznego: ./.

po rozpoznaniu w dniach: 6 października 2020 roku i 18 lutego 2021 roku

na rozprawie

sprawy

J. S. (S.),

syna E. i E. z domu K.,

urodzonego w dniu (...) w R.,

PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 08 października 2019 roku w Ż. w Banku Spółdzielczym przy ul. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wyłudził kredyt gotówkowy w wysokości 29.000 zł, przy zawarciu umowy o kredyt pod nazwą „Wygodny Kredyt Dopasowany do potrzeb” o nr (...), poprzez wprowadzenie w błąd uprawnionego pracownika, podając dane do oświadczenia mające istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, poświadczając nieprawdę o zatrudnieniu i dochodzie w firmie (...) w R. oraz przedkładając dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia w w/w firmie, gdzie faktycznie wówczas nie był zatrudniony, czym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Banku Spółdzielczego z siedzibą w Ż. przy ul. (...), nie dokonując spłaty przedmiotowego kredytu,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.

orzeka:

1.  w ramach czynu opisanego w części wstępnej wyroku, przyjmując, że oskarżony J. S. w dniu 08 października 2019 roku w Ż. w Banku Spółdzielczym przy ul. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania od banku kredytu, doprowadził Bank Spółdzielczy w Ż. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 29 000 zł za pomocą wprowadzenia pracownika banku w błąd przy zawieraniu umowy o kredyt pod nazwą „Wygodny Kredyt Dopasowany do potrzeb” o nr (...), co do miejsca swojego zatrudnienia i wysokości osiąganych dochodów poprzez przedłożenie podrobionego i stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu oraz zamiaru i możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania tj. czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k., na podstawie art. 414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. i art. 31 § 1 k.k. postępowanie karne o ten czyn umarza;

2.  na zasadzie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze przyznać od Skarbu Państwa na rzecz adwokata P. F. kwotę 504 zł (pięćset cztery złote) powiększoną o stawkę podatku VAT 23 %, łącznie 619,92 zł (sześćset dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu;

3.  na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. w zw. z art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami procesu obciąża Skarb Państwa.