Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 516/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 stycznia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Żorach, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Wioleta Stępień

Protokolant: Monika Mej

w obecności prokuratora: bez udziału,

po rozpoznaniu w dniu 05 stycznia 2021 r. na posiedzeniu,

sprawy przeciwko M. K.,

córce W. i J. z domu G.,

urodzonej (...) w Ł.,

PESEL: (...)

podejrzanej o to, że :

w dniu 25 września 2020 r. w Ż. na Osiedlu (...) kierowała samochodem osobowym marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) będąc w stanie nietrzeźwości, tj. mając 0,89 i 0,91 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (wynik badania na urządzeniu A. I.) oraz 0,78, 0,75, 0,71 i 0,65 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (wynik badania na urządzeniu Alkotest 9510),

tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.

w trybie art. 335 § 1 k.p.k.

orzeka:

1.  uznaje M. K. za winną tego, że w dniu 25 września 2020 roku w Ż. na osiedlu (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. 0,89 mg/l i 0,91 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, kierowała pojazdem mechanicznym marki F. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym, tj. czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie tego przepisu wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

2.  na mocy art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec M. K. kary pozbawienia wolności na okres próby 2 (dwóch) lat;

3.  na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec M. K. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

4.  na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec M. K. świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 zł (pięciu tysięcy złotych) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

5.  na mocy art. 72 § 1 pkt 8 k.k. orzeka wobec M. K. obowiązek przestrzegania porządku prawnego w okresie próby;

6.  na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza M. K. okres zatrzymania jej prawa jazdy od dnia 25 września 2020 roku;

7.  na zasadzie art. 627 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od M. K. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 345,20 zł (trzysta czterdzieści pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem zwrotu wydatków i opłatę w kwocie 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych).