Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 528/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 stycznia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Żorach, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Wioleta Stępień

Protokolant: Monika Mej

w obecności prokuratora: bez udziału,

po rozpoznaniu w dniu 05 stycznia 2021 r.

na rozprawie,

sprawy:

G. R. (1) (R.),

syna J. i D. z domu S.,

urodzonego w dniu (...) w J.,

PESEL: (...)

oskarżonego o to, że :

w okresie od września 2019 roku do września 2020 roku w Ż. uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego w wysokości po 500 złotych miesięcznie na rzecz S. W., w wyniku czego łączna wysokość powstałych zaległości przekroczyła kwotę stanowiącą równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych przez co naraził w/w na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,

tj. o czyn z art. 209 § 1 k.k.

orzeka:

1.  w ramach czynu zarzucanego G. R. (2) w części wstępnej wyroku, uznaje oskarżonego G. R. (2) za winnego tego, że w okresie od września 2019 roku do września 2020 roku w Ż. uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego w wysokości po 500 złotych miesięcznie na utrzymanie małoletniego S. W. określonego w wyroku Sądu Rejonowego w Żorach III Wydział Rodzinny z dnia 12 grudnia 2018 roku, sygn. akt III RC 166/18, w wyniku czego łączna wysokość powstałych w ten sposób zaległości przekroczyła 1500 złotych, co stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych, przez co naraził w/w na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 209 § 1a k.k. i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (DZ.U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn.zm.) zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania, którymi obciąża Skarb Państwa.