Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 123/20 upr

PROTOKÓŁ

posiedzenia niejawnego

Dnia 18 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba

na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 grudnia 2020 r.

w sprawie

z powództwa M. G.

przeciwko (...) S.A. w S.

o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 8:00 zakończono o godz. 9:00.

Strony na posiedzenie nie stawiły się – niezawiadomione.

Ujawniono opinię biegłego z dnia 01.09.2020 roku, pismo pełnomocnika powódki z dnia 30.11.2020 roku.

Uznano sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.

Sąd postanowił na zasadzie art. 15 zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zamknąć rozprawę.

Przewodniczący ogłosił wyrok, odstępując od podania ustnych motywów rozstrzygnięcia z uwagi na nieobecność stron.

Przewodniczący:

Sygn. akt I C 123/20 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Nowobilska

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2020 r. w Nowym Sączu

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa M. G.

przeciwko (...) S.A. w S.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki M. G. kwotę 4800 zł (cztery tysiące osiemset złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 lutego 2020 roku do dnia zapłaty,

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

III.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki M. G. kwotę 1317 zł (jeden tysiąc trzysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego;

IV.  nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Nowym Sączu) kwotę 323,90 zł (trzysta dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu wydatków uiszczonych w postępowaniu tymczasowo przez Skarb Państwa.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować wyrok;

2.  doręczyć odpis wyroku wraz z protokołem posiedzenia niejawnego pełnomocnikom stron;

3.  po uprawomocnieniu wykonać pkt IV wyroku;

4.  kal. 7 dni

N., 18 grudnia 2020 r.