Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ca 109/21

POSTANOWIENIE

Dnia 23 lutego 2021 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Powalska

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2021 roku w Sieradzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku B. D. i B. K.

z udziałem M. D., E. S., K. K., A. K., M. J., M. B., I. B., B. T., B. M., A. Z., R. M., K. M., H. M.

o stwierdzenie nabycia spadku

na skutek apelacji uczestnika postępowania K. M.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Sieradzu

z dnia 24 października 2018 r. sygnatura akt I Ns 899/17

postanawia:

odrzucić apelację.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 24 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Sieradzu orzekł w przedmiocie stwierdzenia nabycia po I. K.. Uczestnikiem tego postępowania była zarówno E. S. jak i K. M..

Apelację na powyższe orzeczenie w dniu 24 listopada 2020 roku ( data prezentaty ) wniosła do Sądu Rejonowego w Sieradzu E. S. – opiekunka prawna K. M..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja podlega odrzuceniu.

Z art. 369 § 1 k.p.c. wynika, że apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

Z treści art. 373 § 1 k.p.c., wynika m. in., że sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w terminie.

Natomiast art. 367 § 3 k.p.c., stanowi m. in., że na posiedzeniu niejawnym sąd orzeka w składzie jednego sędziego, z wyjątkiem wydania wyroku.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić trzeba, że przedstawicielka uczestnika postępowania wnosząc wprost apelację od postanowienia z dnia 24 października 2018 roku, w dniu 24 listopada 2020 roku, do Sądu Rejonowego w Sieradzu ( bez uprzedniego wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ), uczyniła to niezgodnie z przepisami prawa, gdyż warunkiem zaskarżenia orzeczenia w aktualnie obowiązującym porządku prawnym, jest uprzednie złożenie wniosku o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem, z którego to obowiązku skarżąca się nie wywiązała.

Nadto niezależnie od powyższego, apelacja jest spóźniona, zważywszy na wydanie zaskarżonego postanowienia w dniu 24 października 2018 r.

Wobec powyższego apelacja uczestnika podlegała odrzuceniu z mocy art. 373 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. , o czym orzeczono jak w sentencji.