Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 150/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 stycznia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA – Rafał Kaniok

Sędziowie: SA – Piotr Schab

SA – Dorota Radlińska (spr.)

Protokolant: Adriana Hyjek

przy udziale Prokuratora Szymona Liszewskiego

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2021 r.

sprawy:

1.  D. S., ur. (...) w S. w B., s. K. i R.,

oskarżonego o czyny z art. 280§2 k.k. i in.

2.  P. S., ur. (...) w W., s. W. i Ż.

oskarżonego o czyny z art. 280§2 k.k. i in.

3.  P. /P./ O. W. (1) /W./, ur. (...) w D. w Niemczech, s. W. i B.,

oskarżonego o czyny z art. 280§2 k.k. i in.

4.  M. Z., ur. (...) w W., s. J. i H.

oskarżonego o czyn z art. 280§1 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonego D. S. i M. Z. oraz prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 6 sierpnia 2019 r. sygn. akt VIII K 137/18

I.  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że karę łączną pozbawienia wolności, wymierzoną w punkcie 9 wobec D. S. podwyższa do 7 /siedmiu/ lat; karę łączną pozbawienia wolności, wymierzoną w punkcie 17 wobec P. S. podwyższa do 6 /sześciu/ lat; karę łączną pozbawienia wolności, wymierzoną w punkcie 24 wobec P. / P./ O. W. (1) /W./ podwyższa do 5 /pięciu/ lat;

I.  uchyla orzeczenie w punkcie 27;

II.  na podstawie art. 63§1 k.k. na poczet orzeczonych wobec oskarżonych kar łącznych zalicza okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie :

- D. S. okres od 18 stycznia 2018 roku do 11 stycznia 2021 roku,

- P. S. okres od 18 stycznia 2018 roku do 6 sierpnia 2019 roku,

- P. /P./ O. W. (2) /W./ okres od 18 stycznia 2018roku do11 stycznia 2021 roku.

III.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

IV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz obrońców oskarżonych adw. A. Z., adw. J. J. (2), adw. M. S. - Kancelarie Adwokackie w W., kwoty po 738,00 (siedemset trzydzieści osiem 00 / 100 ) zł w tym VAT z tytułu zwrotu kosztów obrony z urzędu w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie;

V.  zwalnia oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych za instancję odwoławczą, obciążając wydatkami Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 150/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

2

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2019 roku, sygn. akt VIII K 137/18.

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☒ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.  1.

1.  1

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.  1.

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

Apelacja obrońcy D. S.

- podnoszący rażącą niewspółmierność kary łącznej

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut wskazany przez obrońcę oskarżonego uznać należało za niezasadny i to w stopniu oczywistym. Wbrew bowiem twierdzeniom obrońcy, Sąd I instancji uwzględnił wszystkie okoliczności przemawiające na korzyść oskarżonego. Co do zasady zgodzić należy się z obrońcą, że wymierzając temu oskarżonemu karę łączną pozbawienia wolności Sąd I instancji uchybił zasadom wymiaru kary, jednakże określonym w art. 85a k.k. Uchybienie to skutkowało wymierzeniem rażąco niewspółmiernej kary łącznej tyle tylko, że niewspółmierność ta wyrażała się w orzeczeniu wobec oskarżonego tej kary w dolnych granicach.

Wnioski

Zmiana poprzez obniżenie orzeczonej wobec oskarżonego kary łącznej do lat 3 pozbawienia wonności.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec uznania zarzutów apelacyjnych za niezasadne - także wniosek uznać należało za niezasadny.

Lp.

Zarzut

Apelacja prokuratora

- podnoszący rażącą niewspółmierność kar łącznych orzeczonych wobec oskarżonych S. i S..

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Prokurator podnosił, że Sąd I instancji wymierzając oskarżonym kary łączne pozbawienia wolności uchybił dyrektywom wskazanym w art. 85a k.k. Stanowisko to podzielił Sąd II instancji odnośnie oskarżonych S., S.. W tym zakresie Sąd Apelacyjny nie miał żadnych wątpliwości, że wymierzone wobec oskarżonych kary łączne w wymiarze odpowiednio - 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia wolności charakteryzowały się rażącą niewspółmiernością. Co więcej orzeczone zostały z naruszeniem dyrektywy wskazanej w art. 85a k.k. Nie sposób w tym miejscu nie wskazać, że oskarżonemu S. przypisano popełnienie 4 przestępstw z art. 280§2 k.k. i za każde z nich wymierzono mu kary po 3 lata pozbawienia wolności. Nadto oskarżonemu przypisano także popełnienie 3 przestępstw z art. 280§1 k.k., za które orzeczono kary po 2 lata pozbawienia wolności. W sumie oskarżonemu przypisano popełnienie 8 przestępstw a suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi 18 lat i 6 miesięcy. Wymierzając temu oskarżonemu karę łączną 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Sąd I instancji wskazał co prawda, że to właśnie ten oskarżony był najbardziej agresywny, jednakże zarówno tej, jak też innym okolicznościom nie nadał właściwego znaczenia przy orzekaniu kary. W całości zatem zgodzić należało się z argumentacją prokuratora, że kara łączna, orzeczona wobec oskarżonego S. nie spełniała celów wychowawczych, zapobiegawczych, ani też potrzeb w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Podzielając tę argumentację Sąd Apelacyjny podwyższył karę łączną, orzeczoną wobec tego oskarżonego. Podobne stanowisko Sąd Apelacyjny zajął w zakresie zarzutów prokuratora co do wysokości orzeczonej kary łącznej wobec oskarżonego S.. Także w przypadku tego oskarżonego kara łączna orzeczona została przy uchybieniu normy z art. 85a k.k. Brak było podstaw do orzeczenia wobec oskarżonego S. kary łącznej z zastosowaniem zasady absorpcji, tj. w wymiarze 3 lat pozbawienia wolności. Wobec tego oskarżonego suma orzeczonych jednostkowych kar pozbawienia wolności wynosiła 18 lat. Także jemu przypisano popełnienie 4 przestępstw z art. 280§ 2 k.k. i 3 przestępstwa a art. 280§1 k.k. Zarzuty apelacyjne odnoszące się do tego oskarżonego także w całości uznać należało za zasadne, co skutkować musiało zmianą zaskarżonego orzeczenia.

Wnioski

Zmiana poprzez podwyższenie orzeczonych wobec oskarżonych kar łącznych pozbawienia wolności:

- wobec oskarżonego D. S. do 7 lat;

- wobec oskarżonego P. S. do 6 lat.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec uznania zarzutów apelacyjnych za zasadne- także wnioski uznać należało za zasadne.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

karę łączną pozbawienia wolności, wymierzoną w punkcie 9 wobec D. S. podwyższono do 7 /siedmiu/ lat; karę łączną pozbawienia wolności, wymierzoną w punkcie 17 wobec P. S. podwyższono do 6 /sześciu/ lat.

Zwięźle o powodach zmiany

Zmiana orzeczenia we wskazanym powyżej zakresie podyktowana była uwzględnieniem zarzutów apelacyjnych.

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

Nie dotyczy

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Nie dotyczy

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Nie dotyczy

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI

zwolniono oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych za instancję odwoławczą, obciążając wydatkami Skarb Państwa.

V

zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. Z., adw. J. J. (2), adw. M. S. - Kancelarie Adwokackie w W., kwoty po 738,00 (siedemset trzydzieści osiem 00/100) zł w tym VAT z tytułu zwrotu kosztów obrony z urzędu w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

7.  PODPIS

Rafał Kaniok

Piotr Schab

Dorota Radlińska

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. D. S.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.08.2019r. sygn. akt VIII K 137/18

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

2

Podmiot wnoszący apelację

Prokurator

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.08.2019r. sygn. akt VIII K 137/18

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana