Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 1225/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia (del.) Dagmara Pawełczyk-Woicka

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2020r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko (...)Towarzystwu Ubezpieczeń (...)Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki i strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

z dnia 28 lutego 2019 r., sygnatura akt XII C 445/19/P

1.  oddala obie apelacje;

2.  koszty postępowania odwoławczego między stronami wzajemnie znosi.

Dagmara Pawełczyk-Woicka

(...)

(...);

(...)

(...)

(...)