Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 301/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20/01/2021 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Agnieszka Knade - Plaskacz

Protokolant - sekr. sądowy K. S.

przy udziale Prokuratora - ------

po rozpoznaniu w dniu 20/01/2021 r.

sprawy:

W. S.

s. J. i G. z domu P.

ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

w dniu 30 sierpnia 2020 r. około godziny 8.50 w S. kierował w ruchu lądowym po drodze publicznej (...) motorowerem marki L. (...) o nr rej. (...) będąc w stanie nietrzeźwości z wynikiem 0,88 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości i w ciągu 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 178a § 1 k.k.

tj. o przestępstwo z art. 178 a § 1 i 4 kk w zw. z art. 64 § 1 k.k.

orzeka:

I.  uznaje oskarżonego W. S. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w akcie oskarżenia to jest występku z art. 178a § 1 i 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 4 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio;

III.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 10 000 (dziesięciu) tysięcy złotych;

IV.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia opłaty, zaś wydatkami poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 301/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

-

-

-

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

-

-

-

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

-

-

-

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

-

-

-

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

--

-

-

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-

-

-

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

I

W. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony w dniu 30 sierpnia 2020 r. około godziny 8.50 w S. kierował w ruchu lądowym po drodze publicznej (...) motorowerem marki L. (...) o nr rej. (...) będąc w stanie nietrzeźwości z wynikiem 0,88 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości i w ciągu 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 178a § 1 k.k.

Zachowanie oskarżonego wypełnia znamiona przestępstwa z art. 178 a § 1 i 4 kk w zw. z art. 64 § 1 k.k.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

-

-

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

     

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-

3.4. Umorzenie postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-

3.5. Uniewinnienie

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

W. S.

1

2

3

1

2

3

Przestępstwo z art. 178a§4 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Sąd, na podstawie art. 178a§4 kk, wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd wziął pod uwagę dyrektywy wymiaru kary opisane w art. 3 k.k. i art. 53 § 1 i 2 k.k.

Okoliczności łagodzące:

- oskarżony przyznał się do winy,

- zachowania dopuścił się na motorowerze, a więc na pojeździe, którego użycie stwarza mniejsze zagrożenie w ruchu lądowym niż samochód osobowy, którego dotyczyło poprzednie zachowanie oskarżonego,

- warunki i właściwości osobiste, oskarżony wykonuje pracę zarobkową.

Okoliczności obciążające:

- wysoka społeczna szkodliwość czynu, ponieważ występek godzi w istotne dobro chronione prawem, jakim jest bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego,

- zamiar bezpośredni,

- znaczne, choć nie bardzo wysokie, stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu,

- wcześniejsza karalność i działanie w warunkach recydywy (skazany za przestępstwo z art. 178a§1 k.k. wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia (...)roku Sygn. akt (...) na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 2 lat, której wykonanie zarządzono postanowieniem z dnia – 26.09.2016 r. karę odbywał w okresie od 24.10.2016 r. do 13.11.2017 r.).

W ocenie Sądu dolegliwość w postaci pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy ma szansę nauczyć oskarżonego poszanowania porządku prawnego i skłoni go do refleksji, aby zrozumiał karygodność swojego postępowania.

Obligatoryjny środek karny, orzeczony na podstawie art. 42§3 kk, w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zważywszy na brzmienie tego przepisu, orzeczenie tego środka, jak i jego dożywotni wymiar były obligatoryjne.

Obligatoryjny środek karny w postaci świadczenia pieniężnego orzeczony zgodnie z dyspozycją art. 43a§2 kk w minimalnej wysokości, tj. 10.000 zł, która wynika z oceny sytuacji materialnej i życiowej oskarżonego, który wprawdzie pracuje, ale ma na utrzymaniu żonę i niepełnosprawnego syna.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

-

-

-

-

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

-

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 624§1 kpk, uznając, że

oskarżony, z uwagi na sytuację finansową i osobistą, nie będzie w stanie ich

ponieść.

8. PODPIS

SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

08/02/2021 SSR Agnieszka Knade-Plaskacz