Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 382/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Cichocka

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Grabowska

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Asesor Sebastian Dunaj

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2021 r. sprawy:

H. M. (M.)

s. J. i H. z domu R.

ur. (...) w K.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 24.04.2019r. w sprawie o sygn. II K 29/19 za czyn z art.180a kk popełniony w dniu 21.11.2018r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 godzin w stosunku miesięcznym.

Na podstawie art.42§1a pkt 1 kk orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat.

Na podstawie art.63§1 kk na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności zaliczono okres zatrzymania w dniu 11.01.2019r. od godz. 7:55 do godz. 8:45, co równoważne jest 2 dniom kary ograniczenia wolności i w tym zakresie karę uznano za wykonaną.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kętrzynie z 07.01.2020r. zarządzono wykonanie zastępczej kary 73 dni pozbawienia wolności w miejsce niewykonanej w części kary
6 miesięcy ograniczenia wolności.

Orzeczoną karę skazany wykonuje od 29.12.2020r. do 12.03.2021r.

2.  Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 08.11.2019r. w sprawie o sygn. II K 472/19 za czyny:

- z art.244 kk w zb. z art.180a kk w zw. z art.11§2 kk popełniony w dniu 05.04.2019r.

na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

- z art.244 kk w zb. z art.180a kk w zw. z art.11§2 kk popełniony w dniu 22.06.2019r.

na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art.85§1 i 2 kk i art.86§1 kk w miejsce orzeczonych jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczono karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art.42§1a pkt 1 i 2 kk orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych:

- za czyn z pkt I na okres 3 lat,

- za czyn z pkt II na okres 3 lat,

Na podstawie art.85§1 kk i art.90§2 kk w miejsce orzeczonych jednostkowych zakazów prowadzenia pojazdów orzeczono łączny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 5 lat.

Orzeczoną karę skazany wykonywał od 02.07.2020r. do 29.12.2020r.

3.  Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 03.09.2020r. w sprawie o sygn. II K 229/20 za czyn z art.244 kk w zb. z art.180a kk w zw. z art.11§2 kk popełniony w dniu 02.02.2020r. na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art.42 § 1a pkt 1 i 2 kk orzeczono wobec środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat.

Na podstawie art.43b kk orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w K. przez okres 1 miesiąca.

Orzeczoną karę skazany będzie wykonywał od 12.03.2021r. do 08.10.2021r.

I.  na podstawie art.569§1 kpk, art.85§1 i 2 kk, art.86§1 kk, art.87§1 kk w zw. z art.4§1 kk łączy karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawie II K 229/20 oraz karę ograniczenia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawie II K 29/19 i w ich miejsce orzeka wobec skazanego H. M. karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art.85§1 kk i art.90§2 kk łączy orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawach II K 229/20 i II K 29/19 zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i orzeka wobec skazanego łączny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 7 (siedmiu) lat,

III.  na podstawie art.577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres zatrzymania w dniu 11.01.2019 r. od godz. 7:55 do godz. 8:45 w sprawie II K 29/19, wykonaną w sprawie II K 29/19 karę ograniczenia wolności w wymiarze 31 dni oraz dotychczas wykonaną zastępczą karę pozbawienia wolności w sprawie II K 29/19,

IV.  w pozostałym zakresie łączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania,

V.  na podstawie art.572 kpk umarza postępowania w części dotyczącej wyroku w sprawie II K 472/19,

VI.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. K. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego wykonywaną z urzędu oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem i 60/100) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia,

VII.  na podstawie art.624§1 kpk zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

II K 382/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

24.04.2019 r.

II K 29/19

2.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

08.11.2019 r.

II K 472/19

3.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

03.09.2020 r.

II K 229/20

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 08.11.2019 r. w sprawie o sygn. II K 472/19 za przestępstwa z art. 244kk w zb. z art. 180a kk w zw. z art. 11§2 kk popełnione w dniach 5.04.2019 r. i 22.06.2019 r. na karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierzenie łącznego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 5 lat. Uprawomocnienie się wyroku w dniu 16.11.2019 r.

Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

7

Karta karna

10-12

2.

Wykonanie w całości kary 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie II K 472/19 w okresie od dnia 02.07.2020r. do dnia 29.12.2020 r.

Wykaz wykonywanych kar sporządzony przez ZK

14-19

3.

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 24.04.2019 r. w sprawie o sygn. akt II K 29/19 za przestępstwo z art. 180a kk popełnione w dniu 21.11.2018 r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności oraz wymierzenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat. Zaliczanie na poczet kary okresu zatrzymania równego 2 dniom kary ograniczania wolności Uprawomocnienie się wyroku w dniu 03.05.2019 r.

Wykonanie kary ograniczenia wolności w wymiarze 31 dni.

Zarządzenie postanowieniem Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 07.01.2020 r. zastępczej kary 73 dni pozbawienia wolności w miejsce niewykonanej w części (147 dni) kary ograniczenia wolności.

Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

5

Karta karna

10-12

Postanowienie Sądu Rejonowego w Kętrzynie

6

4.

Odbywanie kary zastępczej 73 dni pozbawienia wolności w sprawie o sygn. II K 29/19 w okresie od dnia 29.12.2020 r. do dnia 12.03.2021 r.

Wykaz wykonywanych kar sporządzony przez ZK

15-19

5.

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 03.09.2020 r. w sprawie o sygn. II K 229/20 za przestępstwo z art. 244kk w zb. z art. 180a kk w zw. z art. 11§2 kk popełnione w dniu 02.02.2020 r. na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności, wymierzenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat oraz orzeczenie podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w K. przez okres 1 miesiąca. Uprawomocnienie się wyroku w dniu 11.09.2019 r.

Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

8

Karta karna

10-12

6.

Wprowadzenie do wykonania kary 7 miesięcy pozbawienie wolności orzeczonej w sprawie o sygn. II K 229/20 od 12.03.2021 r. do 08.10.2021 r.

Wykaz wykonywanych kar sporządzony przez ZK

14-19

7.

Poprawne zachowanie skazanego w Zakładzie Karnym

Opinia o skazanym

14-19

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.Ocena Dowodów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

1.1.3

1.1.5

Wyroki Sądu Rejonowego w Kętrzynie

Sporządzone przez osoby uprawnione, zgodne z przepisami prawa

1.1.3

Postanowienie Sądu Rejonowego w Kętrzynie

1.1.1-

1.1.7.

Wykaz wykonywanych kar sporządzony przez ZK wraz z opinią o skazanym

1.1.1

1.1.3

1.1.5

Karta karna

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 24.04.2019 r. sygn. akt. II K 29/19

- kara 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 godzin w stosunku miesięcznym

- zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat

2.

Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 03.09.2020 r. sygn. akt. II K 229/20

- kara 7 miesięcy pozbawienia wolności

- zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Sąd uwzględnił zmianę przepisów prawnych, która weszła w życie w dniu 24 czerwca 2020 r. zmieniającą regulację dotyczącą kary łącznej. Sąd zgodnie z dyspozycją art. 4 §1 k.k., zastosował ustawę względniejszą dla skazanego orzekając w oparciu o przepisy kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie w/w zmian.

Sąd połączył skazanemu kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności w myśl przepisów art. 85§1 i 2 kk, art. 86§1 kk i art. 87 §1 kk, który stanowi, że w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. Wobec tego, że skazany uchylał się od wykonywania kary ograniczenia wolności i dokonano określenia jej formy zastępczej, Sąd połączył kary zasadnicze pozbawienia wolności i ograniczenia wolności. W tym konkretnym przypadku, w ocenie Sądu, po dokonaniu oceny sytuacji skazanego, jego sylwetki kryminologicznej, właściwości, warunków osobistych i postawy, z punktu widzenia dyrektyw wymiaru kary nie jest celowym pozostawienie tych kar odrębnemu wykonaniu.

Kara łączna 8 miesięcy pozbawienia wolności została orzeczona na zasadzie asperacji, która zakłada orzekanie kary łącznej w granicach między sumą orzeczonych kar jednostkowych, a najsurowszą z tych kar (od 10 miesięcy pozbawienia wolności do 7 miesięcy pozbawienia wolności).

Ponadto Sąd na podstawie art. 85 § 1 kk oraz art. 90 § 2 kk połączył zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych z wyroków II K 229/20 i II K 29/19 orzekając zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 7 lat.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

- tożsamość rodzajowa czynów (prowadzenie pojazdów mimo cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdów),

- brak bliskości czasowej czynów;

- pozytywna opinia z zakładu karnego,

- wielokrotna karalność skazanego datowana od 2002 roku,

- dotychczasowy tryb życia, notoryczne wchodzenie w konflikty z prawem, uzasadniało celowość orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności surowszej od wynikającej z dyrektywy pełnej absorpcji.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

- tożsamość rodzajowa czynów (prowadzenie pojazdów mimo cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdów),

- brak bliskości czasowej czynów,

- pozytywna opinia z zakładu karnego,

- wielokrotna karalność skazanego datowana od 2002 roku,

- dotychczasowy tryb życia, notoryczne naruszania zakazu prowadzenia pojazdów, poważne zagrożenie jakie swoim zachowaniem skazany stwarza dla innych uczestników ruchu drogowego uzasadniało celowość orzeczenia, na zasadzie kumulacji, łącznego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wymiarze 7 lat

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

zaliczenie skazanemu okresu zatrzymania, wykonanej kary ograniczenia wolności oraz dotychczas wykonanej kary zastępczej pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt. II K 29/19 na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności

IV

pozostawienie do odrębnego wykonania pozostałych rozstrzygnięć zawartych w wyrokach

V

na podstawie art. 572 kpk umorzono postępowanie w części dotyczącej wyroku w sprawie II K 472/19 - z uwagi na wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem od dnia od 02.07.2020r. do dnia 29.12.2020 r. zgodnie z treścią art. 85§1 kk brak warunków do wydania wyroku łącznego w tej części, bowiem podstawą orzeczenia kary łącznej mogą być tylko kary podlegające wykonaniu w całości lub w części, a więc kary, które są obecnie wykonywane oraz te, które będą wykonywane

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI

zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. K. kwoty 120 złotych tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego wykonywaną z urzędu oraz kwotę 27,60 złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia.

VII

zwolnienie z kosztów skazanego – nie pracuje, przebywa w zakładzie karnym.

1.PODPIS