Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 452/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 stycznia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Aneta Świtalska-Forenc

Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Kaczmarek

przy udziale Prokuratora: Marty Bugajskiej-Sójka, Beaty Góralskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 26 lutego 2020 r., 09 września 2020 r., 25 listopada 2020 r., 13 stycznia 2021 r.

sprawy W. N. ur. (...) w R., s. J. i W. zd. (...)

oskarżonego o to, że w dniu 9 maja 2016 r. w R. jako (...) ogólnej pełniący dyżur w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć i S. (...) (...) R., mimo ciążącego na nim obowiązku opieki nad pacjentką R. K., nieumyślnie naraził ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że pomimo istniejących wskazań, wynikających z obowiązujących Z. (...) (...) Z. - Z. W (...), zalecił pacjentce R. K., u której rozpoznano skręcenie kolana lewego z zerwaniem lub naciągnięciem więzadła pobocznego i w związku z tym unieruchomiono jej całą lewą kończynę dolną poprzez założenie gipsu, przyjmowanie heparyny drobnocząsteczkowej w postaci preparatu o nazwie C. (...) mg, przez 10 dni a nie przez cały czas unieruchomienia kończyny w opatrunku gipsowym tj. co najmniej do dnia 02.06.2016 r.

tj. o czyn z art. 160 § 2 i 3 kk

1.  oskarżonego W. N. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego znamiona z art. 160 § 2 i 3 kk i za to na podstawie art. 160 § 3 kk wymierza mu karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) złotych;

2.  na podstawie art. 46 § 1 kk zasądza od oskarżonego W. N. na rzecz J. K., M. W. i P. K. kwoty po 2.000 (dwa tysiące) złotych tytułem zadośćuczynienia w związku z popełnionym przestępstwem;

3.  zasądza od oskarżonego W. N. na rzecz:

- J. K. kwotę 1.944 (jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści cztery) złote,

- M. W. i P. K. kwoty po 1.344 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści cztery) złote,

z tytułu poniesionych przez oskarżycieli posiłkowych w sprawie wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika;

4.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.000 (jednego tysiąca) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 16.250,58 (szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt osiem groszy) tytułem zwrotu wydatków.