Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 658/20

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. Ł. został zatrudniony w(...) w K. na stanowisku podinspektora w okresie od 02 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w wymiarze czasu pracy ¾ etatu. Termin rozpoczęcia pracy wyznaczony został na 02 stycznia 2020 r. Do jego obowiązków należało m.in. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w K. na bieżąco, o codzienne kontrolowanie jej funkcjonowania, o szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, o podejmowanie działań mających na celu likwidację skutków ewentualnego nieprawidłowego funkcjonowania tej oczyszczalni oraz informowanie o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu tej oczyszczalni i podejmowanych działaniach.

/dowód: akta osobowe k. 44/

W okresie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 04 marca 2020 r. przeprowadzona została przez (...) (...) kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodno-prawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych. Już od dnia 07 lutego 2020 r. przeprowadzono oględziny oczyszczalni. Przeprowadzona kontrola wykazała, że w wymienionym okresie oczyszczalnia nie była prawidłowo eksploatowana i nie zapewniała wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków.

/dowód: protokół kontroli z dokumentacją fotograficzną k. 6 - 17, zeznania świadka I. K. k. 39 - 40/

K. Ł. podejmując pracę w (...) w K. nie posiadał wiedzy na temat aktualnego stanu technicznego i eksploatacyjnego oczyszczalni ścieków. Dostępna dla niego dokumentacja nie była kompletna i nie odzwierciedlała faktycznych warunków hydrogeologicznych w rejonie wprowadzania ścieków do ziemi. Naprawienie powyższej sytuacji wymagało podjęcia szeregu działań i wprowadzenia nowych rozwiązań.

/dowód: wyjaśnienia obwinionego k. 18, 38/

Wcześniej za działalność oczyszczalni ścieków było odpowiedzialnych już kilka osób, które zostały ukarane przez Sąd.

/dowód: zeznania świadka I. K. k. 39 - 40/

W dniu 21 lutego 2020 r. obwiniony sporządził notatkę, w której zawarł swoje spostrzeżenia co do przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania oczyszczani oraz wskazał na awaryjne postępowanie, które doraźnie pomóc rozwiązać sytuację.

/dowód: notatka służbowa k. 27/

K. Ł. ma (...) lat. Posiada wykształcenie wyższe. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Nie osiąga dochodu. Jest żonaty. Na utrzymaniu ma dwoje dzieci w wieku (...) lat. Nie był karany. Nie był leczony (...).

/dowód: oświadczenie obwinionego k. 38/

Obwiniony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że objął stanowisko 02 stycznia 2020 r. Dokumentacja dotycząca oczyszczalni zawierała braki i nie była zgodna z jej stanem faktycznym.

/dowód: wyjaśnienia obwinionego k. 18, 38/

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

W niniejszej sprawie stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o akta osobowe obwinionego, protokół kontroli, zeznania I. K., wyjaśnienia obwinionego, treść notatki służbowej. Powyższe dowody były wiarygodne i korespondowały ze sobą. Stan faktyczny niniejszej sprawy pozostawał w zasadzie bezsporny. Bez wątpienia oczyszczalnia ścieków w (...) K. znajdująca się koło szkoły nie funkcjonowała w sposób prawidłowy. Sytuacja taka miała miejsce już zanim obwiniony objął swoje stanowisko w dniu 02 stycznia 2020 r. Po tej dacie obwiniony podjął czynności zmierzające do ustalenia tego stanu rzeczy oraz rozwiązania zaistniałego problemu.

Inwestorem kanalizacji oraz oczyszczalni zbiorczej na terenie miast oraz osiedli miejskich i wiejskich jest gmina, do której należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym budowa urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie funduszy na realizację inwestycji, dostawę urządzeń, wykonawcę robót, itp., a następnie opracowanie zasady korzystania ze zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji jak również pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków.

Odpowiedzialności za czyn z art. 478 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) podlega ten kto wbrew przepisom art. 83 nie zapewnia ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Zgodnie z powołanym artykułem wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są obowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej ochronie, a tam, gdzie jest to celowe, powtórne wykorzystanie oczyszczonych ścieków.

Stwierdzić należy, iż obwiniony obejmując w dniu 02 stycznia 2020 r. stanowisko, które wiązało się m.in. z odpowiedzialnością za oczyszczalnie ścieków w K. musiał mieć możliwość zapoznania się z odpowiednią dokumentacją w tym zakresie oraz przeprowadzenia chociażby oględzin oczyszczalni we własnym zakresie. W tak krótkim czasie nie był w stanie podjąć radykalnych kroków, które naprawiłyby zaistniałą sytuację w szczególności biorąc pod uwagę zeznania I. K., która wskazywała, iż wcześniej już ukarano za ten czyn poprzedników K. Ł., a co za tym idzie osoby poprzednio zajmujące to stanowisko nie podołały swoim obowiązkom. Obwiniony, jak wynika z notatki służbowej, w niedługim czasie po zakończeniu kontroli ustalił przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania oczyszczalni oraz wskazał na rozwiązanie awaryjne, które miało polepszyć sytuację. Pozostałe działania należały do (...) K., która winna wdrożyć zalecenia.

Powyższe zaś świadczy o tym, iż K. Ł. nie może ponosić odpowiedzialności za czyn, którego popełnienie mu zarzucono, dlatego też Sąd uniewinnił go.

W oparciu o dyspozycję art. 119 § 2 ust. 1 kpw Sąd przejął na rachunek Skarbu Państwa koszty postępowania w związku z uniewinnieniem.