Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIIRC 219/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2020r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu – III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący – sędzia Piotr Piekielny

Protokolant - starszy sekretarz sądowy Monika Tokarek

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2020r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa W. W. przeciwko Nice W., A. W. (1), N. W., A. W. (2), R. W., K. W. i J. W. o alimenty

1.Oddala powództwo.

2.Nie obciąża stron obowiązkiem zwrotu Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Kaliszu nieuiszczonych kosztów sądowych w sprawie.

3.Zasądza od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kaliszu na rzecz adw. M. T. - Kancelaria Adwokacka w K. kwotę 60zł, powiększoną o 23% podatku od towarów i usług (...), tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego z urzędu powoda w niniejszej sprawie.

4.Kosztami zastępstwa adwokackiego pozwanych A. W. (2) i K. W. obciąża wyżej wymienionych w poniesionym przez nich zakresie.