Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 545/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2021 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

Ławnicy: M. C., P. M.

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2021 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. P.

przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w S.

o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, wynagrodzenie

I.  zasądza od pozwanej I. Administracji Skarbowej w S. na rzecz powódki W. P. kwotę 1 733,21 zł (tysiąc siedemset trzydzieści trzy 21/100 złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot:

- 309,18 zł od dnia 25 listopada 2016 r.,

- 309,18 zł od dnia 27 grudnia 2016 r.,

- 309,18 zł od dnia 27 stycznia 2017 r.,

- 309,18 zł od dnia 24 lutego 2017 r.

do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie oddala powództwo;

III.  zasądza od powódki W. P. na rzecz pozwanej I. Administracji Skarbowej w S. kwotę 300 zł (trzysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, odstępując od obciążania jej tymi kosztami w pozostałej części;

IV.  wyrokowi w puncie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.