Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pz 34/20 p-I

POSTANOWIENIE

Dnia 14 grudnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia Jolanta Łanowy- Klimek

Sędziowie: Patrycja Bogacińska- Piątek

(del) Magdalena Kimel (spr)

po rozpoznaniu sprawy w dniu 14 grudnia 2020 roku w G.

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa Zakładów (...) Spółki Akcyjnej w G.

przeciwko C. G. (1) i J. C.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego C. G. (1)

na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

z dnia 13 sierpnia 2020 r. sygn. akt VIII P 16/20

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie, pozostawiając rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym sprawę.

(-) sędzia Patrycja Bogacińska- Piątek (-) sędzia Jolanta Łanowy- Klimek (-) sędzia (del) Magdalena Kimel

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Sygn. akt Pz 34/20 p-I

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2020 r. Sad Okręgowy w Gliwicach udzielił zabezpieczenia roszczeniu powódki Zakładów (...) Spółki Akcyjnej w G. o zasądzenie od pozwanego C. G. (1): kwoty 1 091 929,46 zł (milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 maja 2020 roku do dnia zapłaty, kwoty 62 697 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych), poprzez zajęcie 18 904 (osiemnaście tysięcy dziewięćset cztery) akcji imiennych Zakładów (...) S.A. w G. przysługujących C. G. (2), a to: 10 563 akcji imiennych serii (...) i 8 341 akcji imiennych serii (...), o numerach wskazanych w sentencji postanowienia do kwoty 1 154 626,46 zł (milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści sześć groszy) - do chwili prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania, w pozostałym zakresie wniosek oddalił.

Sąd Okręgowy uznał wniosek o zabezpieczenie powództwa za częściowo uzasadniony. Ocenił, że powódka uprawdopodobniła, że pozwany bez podstawy prawnej pobrał świadczenia ze stosunku pracy objęte pozwem. Pozwany został odwołany z funkcji wiceprezesa zarządu uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powodowej spółki z dniem 4 października 2017 roku. Skutek uchwały jest natychmiastowy i pozwany stał się byłym członkiem zarządu. Zdaniem Sądu Okręgowego okoliczności tej nie zmienia fakt zaskarżenia uchwały. Sąd Okręgowy wskazał, że z pozwanym umowę o pracę rozwiązał pełnomocnik, ustanowiony przez nowy zarząd powodowej spółki. Powódka wypowiedziała pozwanemu umowę o pracę ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2018 roku. Powódka wypłaciła pozwanemu świadczenia ze stosunku pracy w łącznej wysokości 1 091 929,46 zł za okres od lutego 2018 roku do stycznia 2020 roku mimo, że pozwany nie był już jej pracownikiem.

Zdaniem Sądu Okręgowego rację ma powódka, że stosunek pracy pozwanego ustał z dniem 31 stycznia 2018 roku. Sąd podkreślił że jednostronne czynności prawne pracodawcy zmierzające do rozwiązania umowy o pracę mogą być podważone jedynie w drodze odpowiedniego powództwa i nie mogą być uznane za nieważne na podstawie art. 58 k.c., gdyż byłoby to sprzeczne z zasadami prawa pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 1997 roku., w sprawie I PKN 351/97). Wypowiedzenie umowy o pracę nawet sprzeczne z prawem lub nieuzasadnione nie jest nieważne z mocy prawa (wyrok Sądu Najwyższego z 16 maja 1997 roku, w sprawie I PKN 170/97). Nie można także uznać, iż wypowiedzenie umowy o pracę jest nieskuteczną (nieistniejącą) czynnością prawną w tym znaczeniu, że nie prowadzi do rozwiązania umowy o pracę, w sytuacji gdy oświadczenie to złożył niewłaściwy organ osoby prawnej.

Sąd Okręgowy uznał również, że powódka wykazała interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia albowiem akcje imienne Zakładów (...) S.A. w G. stanowią jedyny majątek pozwanego, który może wystarczyć na zaspokojenie roszczenia w rozsądnym terminie.

Wybór sposobu zabezpieczenia zdaniem Sądu Okręgowego jest najmniej uciążliwy dla obowiązanego i zapewni uprawnionemu niezbędny zakres ochrony. Pozwany będzie nadal uprawniony do wykonywania praw z tych akcji płynących. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia dotyczył tylko części z akcji przysługujących pozwanemu. Forma zabezpieczenia zapewnia powódce ochronę przez ewentualnymi działaniami pozwanego, mającymi na celu udaremnienie zaspokojenia roszczenia w przyszłości.

Powyższe postanowienie zaskarżył pozwany C. G. (1) w zakresie punktu 1.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił :

1.  Sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z rzeczywistymi faktami, polegającą na:

a)  przyjęciu, że uchwała z dnia 4.10.2017 r. o odwołaniu pozwanego C. G. (1) nie została wstrzymana, podczas gdy Sąd Okręgowy w Gliwicach postanowieniem z dnia 25.07.2018 r. (X GC 435/17), Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowieniami z dnia 11.10.2018 r. ( (...) 614/18) i z dnia 20.04.2018 r. (V AGz 304/18) wstrzymał skuteczność tej uchwały,

b)  pominięciu, że skuteczność innych uchwał z dnia 4.10.2017 r. o zmianach w Radzie Nadzorczej, a także skuteczność uchwał samej Rady Nadzorczej dotyczących wyboru W. D. i I. P. (1) została również wstrzymana postanowieniami wymienionymi pod lit a), co oznacza, że wszystkie uchwały stały się bezskuteczne od chwili ich podjęcia aż do ewentualnego prawomocnego uchylenia lub upadku zabezpieczenia, zatem wskutek zabezpieczeń czynności podjęte wobec pozwanego C. G. (1) w oparciu o te uchwały w dniu 4.10.2017 r. są trwałe i nieodwracalnie bezskuteczne,

c)  przyjęciu, że pozwany C. G. (1) został odwołany z funkcji wiceprezesa zarządu uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dniem 4.10.2017 r., podczas gdy uchwała ta jako uchwała nieistniejąca nie wywołała skutku prawnego,

d)  przyjęciu, że umowę o pracę z pozwanym C. G. (1) rozwiązał pełnomocnik ustanowiony przez nowy zarząd powodowej spółki, podczas gdy ów pełnomocnik- Ł. S. oraz członkowie nowego zarządu- W. D. i I. P. (2), a także P. K. najechali w dniu 4.10.2017 r. siedzibę powodowej spółki biorąc udział w odbywającym się równolegle do zwołanego na ten dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prywatnym spotkaniu (...) SA, w czasie którego nie mogło dojść do jakichkolwiek zmian w zarządzie i radzie nadzorczej (...) SA, gdyż w spotkaniu tym nie brało udziału 100 % akcjonariuszy spółki,

e)  przyjęciu, że W. K., działając z upoważnienia Rady Nadzorczej (...) SA na podstawie niezaskarżonej uchwały nr 1 z dnia 3.01.2018 r. nieskutecznie wycofał oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę za zgoda pozwanego C. G. (1),

2.  naruszenie art. 730 1 § 1 kpc, poprzez przyjecie, że powódka uprawdopodobniła roszczenie o zwrot przez pozwanego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 410 kc, w sytuacji gdy :

a)  powódka sama przyznała, ze pozwany C. G. (1) w okresie, którego dotyczy roszczenie faktycznie sprawował funcje wiceprezesa zarządu, a więc świadczył pracę wraz z pozwanym J. C., a jednocześnie w tym okresie żadna inna osoba nie wykonywała obowiązków członków zarządu (...) SA, co wynikało przede wszystkim z udzielonych przez sądu zabezpieczeń polegających na wstrzymaniu skuteczności wszystkich uchwał o zmianach w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki oraz na przywróceniu posiadania siedziby spółki w dniu 5 grudnia 2017 r. na rzecz Zarządu w osobach J. C. i C. G. (1) z jednoczesnym zakazem zbliżania się do siedziby na odległość mniejszą niż 100 m przez W. D., P. K. i I. P. (2),

b)  w dniu 4.10.2017 r. miała miejsce czynność polegająca na wypowiedzeniu pozwanemu C. G. (1) umowy o pracę, podczas gdy w tym dniu miała miejsce jedynie czynność wręczenia pozwanemu pisma podpisanego przez Ł. S., powołującego się na nieistniejące pełnomocnictwo do działania w imieniu powódki, udzielone w oparciu o nieistniejące uchwały, a więc samo oświadczenie z dnia 4.10.2017 r. wypowiadające umowę o pracę również jest nieistniejące – nie doszło do żadnej czynności prawnej, a miała miejsce jedynie czynność faktyczna wręczenia pisma,

c)  powódka w pierwszej kolejności ukształtowała roszczenie jako odszkodowawcze domagając się od pozwanych zwrotu wynagrodzenia brutto wraz z wszystkimi narzutami publicznoprawnymi, a sąd w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia uznał za zasadne roszczenie o zwrot nienależnie pobranych świadczeń, co oznacza, że za uprawdopodobnione Sąd uznał jedynie kwoty netto pobrane przez pozwanych (powódka może domagać się zwrotu obciążeń publicznoprawnych w trybie korekt złożonych deklaracji), a mimo tego zabezpieczył kwotę brutto wraz z narzutami publicznoprawnymi,

3.  naruszenie art. 730 1 § 1 kpc poprzez przyjecie, że powódka ma intres prawny w zabezpieczeniu roszczenia poprzez zajęcie akcji imiennych pozwanego C. G. (1):

a)  mimo, że powódka w żaden sposób nie uprawdopodobniła, że pozwany C. G. (1) wyzbywa się majątku,

b)  w sytuacji gdy statut (...) SA zabezpiecza powódkę przez zbyciem akcji przez pozwanego przewidując konieczność uzyskania zgody zarządu spółki na zbycie akcji,

4.  naruszenie 730 1 § 3 kpc poprzez obciążenie obowiązanego ponad potrzebę i zajęcie akcji o łącznej wartości 11.507.999 zł na zabezpieczenie roszczenia, które nawet w zawyżonej kwocie brutto i z obciążeniami publicznoprawnymi przekracza 1 milion złotych.

W oparciu o powyższe zarzuty, pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia w zakresie punktu 1 i oddalenie wniosku o zabezpieczenie, zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego C. G. (1) kosztów postępowania zabezpieczającego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na zażalenie powódka wniosła o jego oddalenie i zasądzenie od pozwanego C. G. (1) na rzecz powoda kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego C. G. (1) jest nieuzasadnione.

Zgodnie z art. 730 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać; udzielenia zabezpieczenia (§ 1). Przesłankami (podstawami) udzielenia zabezpieczenia są uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia (art. 730 1 § 1 k.p.c.). Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągniecie celu postępowania w sprawie (§ 2). Natomiast w myśl art. 731 k.p.c. zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Strona powodowa wykazała przesłanki udzielenia zabezpieczenia roszczenia, które w prawidłowy sposób zostały ocenione przez Sąd I instancji.

Uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym przy uwzględnieniu treści art. 243 k.p.c (zezwalającego na odstępstwo od rygorów przewidzianych w postępowaniu dowodowym) należy rozumieć w ten sposób, że uprawniony powinien przedstawić i należycie uzasadnić twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia. Roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli istnieje wiarygodna szansa na jego istnienie. Instytucja zabezpieczenia opiera się na uprawdopodobnieniu, a nie na ścisłym udowodnieniu roszczenia, co stanowi domenę postępowania merytorycznego.

Wbrew zarzutom zażalenia, Sąd I instancji nie naruszył art. 730 1 § 1 k.p.c przyjmując, że powódka uprawdopodobniła roszczenie o zwrot pobranego przez pozwanego świadczenia ze stosunku pracy bez podstawy prawnej.

Sąd Okręgowy podziela stanowisko Sądu I instancji, że stosunek pracy pozwanego ustał z dniem 31 stycznia 2018 roku, albowiem wypowiedzenie umowy nawet sprzeczne prawem lub nieuzasadnione nie jest nieważne z mocy prawa, nie jest także nieskuteczną (nieistniejącą) czynnością prawną, w sytuacji w której oświadczenie złożył niewłaściwy organ osoby prawnej. Okoliczności podnoszone przez pozwanego w zażaleniu dotyczące „nieistniejącego” wypowiedzenia umowy, są zatem bezzasadne.

C. G. (1) został odwołany z funkcji wiceprezesa zarządu na mocy uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dniem 4 października 2017 roku. Pozwanemu wypowiedziana został również umowa o pracę z okresem wypowiedzenia, który upłynął w dniu 31 stycznia 2018 roku. Oświadczenie o wypowiedzeniu stosunku pracy podpisane zostało przez Ł. S., który na mocy pełnomocnictwa z dnia 4.10.2017 roku został upoważniony przez Zarząd w osobie W. D. – Prezesa Zarządu, P. K. – Wiceprezesa Zarządu i I. P. (2) – członka zarządu do rozwiązywania umów o pracę.

W wyroku z dnia 22 kwietnia 1998 roku ( I PKN 58/98 OSNP 1999/8/280) Sąd Najwyższy wskazał, że sankcji dla jednostronnej czynności prawnej rozwiązującej stosunek pracy, dokonanej w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego granic, należy poszukiwać w przepisach prawa pracy normujących skutki naruszającego przepisy oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę. Prywatnoprawna sankcja nieważności oświadczeń woli w stosunkach zobowiązaniowych prawa cywilnego ma w stosunkach pracy, ze względu na potrzebę pewności prawnej sytuacji ich podmiotów, ograniczone zastosowanie. Konstatacja ta dotyczy zwłaszcza czynności rozwiązujących stosunek pracy.

Zatem skoro doszło do skutecznego rozwiązania stosunku pracy (którego ewentualna niezgodność z prawem jest przedmiotem innego postępowania), to powódka uprawdopodobniła, że pozwany bez podstawy prawnej pobrał świadczenia ze stosunku pracy, których zwrotu dochodzi w niniejszym postępowaniu.

Dla oceny czy roszczenie powódki zostało uprawdopodobnione nie ma znaczenia okoliczność, że pozwany w spornym okresie faktycznie sprawował funkcję wiceprezesa zarządu. Wypłacone pozwanemu wynagrodzenie dotyczyło stosunku pracy, który nie istniał w okresie objętym żądaniem.

Pozwany w zażaleniu podniósł szereg zarzutów dotyczących sprzeczności istotnych ustaleń sądu z rzeczywistymi faktami, które mają rzutować na ustalenie uprawdopodobnienia roszczenia, a które dotyczą błędów polegających na ocenie przez sąd ważności uchwały z dnia 4.10.2017 roku podjętej z udziałem akcjonariusza (...) SA o odwołaniu pozwanego z zarządu. Zdaniem pozwanego uchwała ta jest: „ bezskuteczna”, „ nieistniejąca” i nie mogła wywrzeć skutku w postaci odwołania pozwanego z członkostwa w zarządzie.

Przede wszystkim podkreślenia wymaga, iż pozwanego z powodową spółką łączyły dwa stosunki prawne: korporacyjny wynikający powołania do zarządu oraz stosunek pracy wynikający z zawartej umowy o pracę. Ustanie stosunku korporacyjnego nie prowadzi do automatycznego ustania stosunku pracy. Do jego rozwiązania konieczne jest podjęcie dodatkowych czynności w postaci złożenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Legalność uchwały o odwołaniu z zarządu ma znaczenie przy ocenie zgodności z prawem złożonego pracownikowi wypowiedzenia. Kwestia prawidłowości uchwały z dnia 4.10.2017 r. podjętej z udziałem akcjonariusza (...) SA jest przedmiotem innego toczącego się postępowania (X GC 435/17), które nie zostało zakończone. Również przedmiotem innego postępowania jest kwestia zgodności z prawem złożonego pozwanemu oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy (VI P 672/17). Wskazać bowiem należy, że kognicja sądu pracy obejmuje stosunek pracy, stąd zakres ustaleń i ocen w sprawie z zakresu prawa pracy odnosi się wyłącznie do tego stosunku prawnego łączącego członka zarządu ze spółką. Nie podlegają właściwości sądu pracy kwestie dotyczące prawidłowości uchwał organów spółki w sprawie powołania czy odwołania członków jej zarządu (por wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r. II PK 162/13, LEX nr 1621614).

Jak podkreślono powyżej strona powodowa żądając zabezpieczenia winna wykazać uprawdopodobnienie roszczenia. Wbrew zarzutom zażalenia, żądanie zostało uprawdopodobnione albowiem na dzień orzekania w przedmiocie zabezpieczenia, uchwała z dnia 4.10.2017 roku podjęta z udziałem akcjonariusza (...) SA pozostawała w mocy. Nie istniało zabezpieczenie polegające na wstrzymaniu skuteczności tej uchwały. Błędnie strona pozwana podnosi, że skuteczność uchwały z dnia 4.10.2017 r. została wstrzymana na mocy postanowienia Sadu Okręgowego w Gliwicach z dnia 25.07.2018 r. (sygn. akt X Gc 435/17) oraz Sądu Apelacyjnego w Katowicach na mocy postanowienia z dnia 20.04.2018 roku (sygn. akt V AGz 304/18). Wskazać bowiem należy, że postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 23.07.2020 r. – postanowienie z dnia 25 lipca 2018 r. zostało uchylone a postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 27.10.2020 r. -uchylone zostało postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 20.04.2018 roku.

Powyższa okoliczność podważa dalsze zarzuty pozwanego dotyczące legalności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4.10.2017 r. i skuteczności uchwały w zakresie powołania składu Rady Nadzorczej.

Odnosząc się do zarzutu, iż zabezpieczenie powództwa dotyczy kwot brutto, podczas gdy Sąd I instancji uznał za zasadne roszczenie o zwrot nienależnie pobranych świadczeń, co oznacza, że za uprawdopodobnione uznał jedynie kwoty netto (zdaniem pozwanego obciążeń publicznoprawnych powódka może domagać się w trybie korekt złożonych deklaracji), zważyć należy, iż jest on również bezzasadny.

Faktycznie wypłacana pracownikowi kwota wynagrodzenia za pracę jest obniżana o prawidłowo obliczone świadczenia publicznoprawne, które obciążają wynagrodzenie pracownika i które tylko są przekazywane przez pracodawcę działającego w charakterze płatnika na rzecz Skarbu Państwa. Wierzytelność pracownika z tytułu wynagrodzenia za pracę jest bowiem - na mocy przepisów prawa publicznego - obciążona wierzytelnością Skarbu Państwa, co oznacza, że pracodawca dokonujący pobrania i odprowadzenia na stosowny rachunek składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne czy też zaliczek na podatek dochodowy, zostaje w tym zakresie zwolniony z długu wobec pracownika (wynikającego z umowy o pracę i obowiązku wypłaty umówionego wynagrodzenia).

Pracodawca - płatnik, który z własnych środków zapłacił podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne obciążające podatnika- pracownika, może od niego dochodzić w drodze procesu cywilnego zwrotu uiszczonej za niego należności podatkowej. (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1978 roku, III CZP 18/78, OSNC 1978, poz.218, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2013 roku, I PK 171/12, Lex nr 1375021).

Odnosząc się do zarzutu, iż powódka nie ma interesu prawnego w żądaniu zabezpieczenia, gdyż nie uprawdopodobniła, że pozwany wyzbywa się majątku, nadto statut zabezpiecza powódkę przed zbyciem akcji przez pozwanego przewidując konieczność uzyskania zgody zarządu na zbycie akcji, zważyć należy:

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania.

Celem zabezpieczenia jest zapewnienie egzekucyjnej wykonalności przyszłego orzeczenia. W przypadku roszczeń o świadczenia pieniężne obawa co do egzekucyjnego wykonania przyszłego orzeczenia może płynąć przede wszystkim stąd, że zagrożona jest wypłacalność obowiązanego, w szczególności gdy nie ma on dostatecznego majątku.

Wskazać należy, że wbrew stanowisku pozwanego, zagrożenie wypłacalności nie ma miejsca tylko wtedy gdy ustalone zostanie, że wyzbywa się on majątku.

W niniejszej prawie powództwo obejmuje kwotę 1 091 029,46 zł.

Zatem wartość dochodzonego roszczenia i sytuacja majątkowa pozwanego prowadzą do wniosku, że wykonanie ewentualnego wyroku zasadzającego należności objęte powództwem, może okazać się niemożliwe lub utrudnione. Wbrew zarzutom pozwanego, statut powódki nie zabezpiecza powódki przed zbyciem akcji przez pozwanego. Co do zasady akcje są zbywalne a statut spółki może jedynie uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi (art. 337 ksh). Z mocy powołanego przez pozwanego § 12 statutu spółki wynika jedynie prawo powódki do wskazania nabywcy akcji w określonym terminie jeśli zarząd powoda nie udzieli zgody na zbycie akcji. Po upływie tego terminu albo w razie nie zapłacenia przez nabywcę ceny, akcja może być zbyta bez ograniczeń cenowych i osobowych. Postanowienia statutu i obowiązujących przepisów prawa nie zabezpieczają zatem powódki przed zbyciem akcji przez pozwanego, a zbycie akcji możliwe jest także bez zgody zarządu (§12 ust 1 statutu).

Pozwany w zażaleniu podnosi również zarzut obciążenia go ponad potrzebę poprzez zajęcie akcji o łącznej wartości 11.507.999 zł na zabezpieczenie roszczenia, które przekracza 1 milion złotych - nawet w kwocie brutto, wskazując że (...) SA nabywając akcje od P. K., który dysponował pakietem 24.039 akcji, zdecydowała się zapłacić kwotę 608,76 zł za jedna akcję. Zdaniem powoda zabezpieczenie obejmujące 18.904 akcje ma wartość 11.507.999 zł.

Podkreślić w tym miejscu należy, że wartość nominalna akcji to 10,00 zł każda, a wartość księgowa to 23,61 zł każda. Wartość zabezpieczenia roszczenia wynosi zatem 446 323,44 zł. Cena zbycia akcji przez P. K. nie może stanowić podstawy dla ustalenia wartości akcji pozwanego, albowiem wartość rynkowa akcji jest taka za jaką potencjalny nabywca będzie skłonny akcje nabyć. Nie bez znaczenia dla wartości akcji należących do P. K. miał fakt, iż dysponował on pakietem kontrolnym.

Mając powyższe okoliczności na uwadze, Sąd Okręgowy uznał, że zażalenie pozwanego jest nieuzasadnione i na mocy art. w oparciu o art. 385 k.p.c. w zawiązku z art. 397 § 3 k.p.c. orzekł jak w sentencji, pozostawiając rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym sprawę.

sędzia Patrycja Bogacińska – Piątek sędzia Jolanta Łanowy- Klimek sędzia (del) Magdalena Kimel

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

(...)

(...)