Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1473/20

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 18 grudnia 2019 roku znak: (...)-2017, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L., wykonując prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 13.11.2019r., ustalił, ponownie, wartość kapitału początkowego J. K. na dzień 1 stycznia 1999 roku w wysokości 96 275,85 zł. . ZUS przyjął podstawę wymiaru kapitału początkowego w kwocie 766,96 zł. , ustaloną decyzją z dnia 13.12.2017r.. Współczynnik proporcjonalny – 76,96%. Obliczenie wartości kapitału początkowego : ( wysokość 24% kwoty bazowej – 293,01 zł. x 76,96% ( współczynnik proporcjonalny) = 225,50 zł., 283 miesiące składkowe x 1,3% : 12 x 766,96 zł. ( podstawa wymiary0) = 235,15 Razem: 460,65 zł. czyli 460,65 zł. x 209 miesięcy ( średnie dalsze trwanie życia) = 96 275,85 zł.

Do ustalenia wartości kapitału początkowego ZUS nie uwzględnił okresów: 1.03.1989-31.03. (...)., 5.06.1989r-3.11.1989r. , gdyż wnioskodawca , w tych okresach, przebywał na urlopie bezpłatnym.

/ decyzja strony nienumerowane - akta ZUS/

Decyzją z dnia 20 grudnia 2019 roku, znak: ENP/25/020200821, wykonując prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 13.11.2019r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L., przeliczył emeryturę J. K. od dnia 1.11.2017r. tj. od daty przyznania świadczenia , na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kwota kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji kapitału początkowego zewidencjonowanego na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia, dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę.

- kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego wynosi 359587,27 zł.

- kwota składek zewidencjonowanych na koncie z uwzględnieniem waloryzacji – 2094,81 zł.

- średnie dalsze trwanie życia wynosi 208,00 miesięcy,

- wyliczona kwota emerytury wynosi 1734,69 zł.

Emerytura z FUS po waloryzacji przysługuje w kwocie:

- od 1.03.2018r. – 1786,38 zł.

- od 1.03.2019r. - 1856,38 zł.

- od 1.02.2020r. – (...),38 (brutt) zł.

/ decyzja strony nie numerowane - akta ZUS/

Decyzją z dnia 30 kwietnia 2020r. znak (...) ZUS odmówił ponownego ustalenia wysokości emerytury , ponieważ nie uległa zmianie wysokość kapitału początkowego , stanowiącego jeden ze składników emerytury.

/decyzja akta ZUS/

Odwołanie od przedmiotowej decyzji – z dnia 18.12.2019r., w dniu 6 marca 2020 r. wniósł J. K. wnosząc o wyjaśnienie decyzji z dnia 18.12.2019r. , zakwestionował , uwzględniony przez ZUS okres składkowy 23 lata 7 miesięcy i 4 dni, podnosząc, że , przepracował 26 lat i kilka miesięcy. Wnioskodawca powołał się na pismo z (...) z dnia 20.12.2019r. , złożone do ZUS. Wnioskodawca uzasadnił opóźnione złożenie odwołania od tej decyzji , faktem – że decyzję otrzymał dopiero w dniu 2.03.2020r.

/ odwołanie z dnia 6.03.2020r. w sprawie VIII U 1473/20)

W odwołaniu z dnia 3.06.2020r. , także zakwestionował uwzględniony przez ZUS okres składkowy 23 lata 7 miesięcy i 4 dni, podnosząc, że , według jego wiedzy , przepracował ponad 25 lat. Nadto - zapytał dlaczego okres pracy w firmie (...) jest zaliczony od 15.11.1991-do 14.11.1992r., skoro na świadectwie pracy jest data 13.07.1991-14.07.1992

/ odwołania k. 3 w sprawie VIII U 1474/20 i k. 3 VIII U 1475/20/

W odpowiedzi na odwołanie od decyzji z dnia 18.12.2019r. , z dnia 3.04. 2020 r. organ rentowy wniósł o jego odrzucenie z uwagi na złożenie odwołania po upływie miesięcznego terminu z art. 477 9 & 1 k.p.c

/ odpowiedź na odwołanie k. k. 3 akt sprawy VIII U 1473/20/

W odpowiedzi na odwołanie od pozostałych decyzji ZUS wniósł o umorzenie postępowania, w zakresie uwzględnionym decyzjami z dnia 29.06.2020r. oraz 30.06.2020r. , zaś w pozostałym zakresie o odrzucenie odwołanie.

/odpowiedzi na odwołania k. 4-5 akt VIII U 1474/20 oraz k. 4-5 akt VIII U 1475/20/

Zarządzeniami w sprawach VIII U 1474/20 i VIII U 1475/20 z dnia 13 lipca 2020 r. sprawy zostały połączone , celem łącznego rozpoznania pod sygnaturą VIII U 1743/20

/ zarządzenie k 7 akt VIII U 1474/20 k. 7 akta VIII U 1475/20//

Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił następujący stan faktyczny:

J. K. urodził się w dniu (...).

/bezsporne/

W dniu 14 listopada 2017 r. wniósł o ustalenie prawa do emerytury

/wniosek k. 1-5 odwrót akt ZUS/

Decyzją z dnia 12 grudnia 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. ustalił kapitał początkowy J. K. na dzień l stycznia 1999 r. Do ustalenia wartości kapitału początkowego Zakład przyjął podstawę kapitału początkowego w kwocie 766,96 zł. Okresy składkowe łącznie w wymiarze 22 lat, 7 miesięcy, 4 dni, zaś współczynnik proporcjonalny do osiągniętego do 31.12.1998r. wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego - wynosi 75,34% średnie dalsze trwanie życia wnioskodawcy ustalono na 209 miesięcy. Obliczony w ten dalsze t trwanie grudnia 1998 roku wieku oraz okresów składkowych i nieskładkowych dla wnioskodawcy wynosi 75,34 %. Średnie dalsze trwanie życia – 209 miesięcy . Obliczony, w ten sposób, kapitał początkowy na dzień 1.01.1999r., wyniósł 93 199,37 zł. ZUS nie uwzględnił, do ustalenia wartości kapitału początkowego , okresów:

- urlopu bezpłatnego : 1.03.1989-31.03.1989 , 5.06.1989-3.11.1989r.

-okresu pracy w Firmie handlowej (...) 15.11.1991- 14.11.1992r. ,

--4.11.1989-12.07.1991r.

-1.08.1995-31.12.1995r

- 15.11.1992-31.03.1993r.

Za okres zatrudnienia w (...) od 20.05.1993-31.07.1995r., 2.01.1996-31.12.1998r ZUS przyjął najniższe wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

/decyzja k. 41-42 akt ZUS/

Decyzją z dnia 14 maja 2018r. ZUS odmówił ponownego ustalenia kapitału pocztowego dla wnioskodawcy , ponieważ przedłożone przez J. K. zaświadczenia o wynagrodzeniu za lata 1996-1998 nie maja wpływu na wartość kapitału początkowego .

/decyzja k. 57 akt ZUS/

W wyniku złożonych odwołań, od obu decyzji, Sąd Okręgowy w Lublinie, prawomocnym wyrokiem z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie VIII U 365/18 zmienił zaskarżone decyzje z dni: 12 grudnia 2017r. i 14 maja 2018r. , uwzględniając J. K. do wysokości kapitału początkowego okres od 15 listopada 1991r. do 14 listopada 1992r. z tytułu zatrudnianie w Firmie Handlowej (...)M. K., oddalając odwołanie w pozostałej części .

/odpis wyroku z uzasadnieniem akta ZUS strony nie numerowane/

Wnioskodawca złożył do akt ZUS świadectwo pracy z Zakładów (...) , z którego wynika, że pracował w tych Zakładach w okresach 20.05.1993-20.08.1993r., 2.01.1996r- 31.05.1997r.- 30 .09.1999r. i zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z tych Zakładów, ze wskazaniami wysokości wynagrodzeń w tych okresach.

/okoliczności bezsporne/

W postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Lublinie w sprawie VIII U 365/18 , Sąd ustalił , że, po uwzględnieniu, w postawie wymiaru wynagrodzeń z lat 1993-1998 z Zakładów (...) na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z tych Zakładów, nie nastąpi wzrost wskaźnika wysokości podstawy wymiaru , albowiem najkorzystniejszym jest dotychczasowy wskaźnik tj., z lat 1977-1986r.

/okoliczność bezsporna, nadto stanowisko komórki merytorycznej ZUS strony nie numerowane akt ZUS, uzasadnienie Sądu Okręgowego w sprawie VIII 365/18 – akta ZUS strona nie numerowana /

Złożone przez wnioskodawcę, do akt ZUS, zaświadczenie z Wytwórni (...) nie wskazuje wysokości wynagrodzeń, tylko wskazuje okres aktywności zawodowej wnioskodawcy. 1.03.1977-3.11.1989r. Okres ten jest uwzględniony przez ZUS w stażu ubezpieczeniowym wnioskodawcy .

/ zaświadczenie, wykaz uwzględnionych okresów składkowych – akta ZUS , strony nie numerowane/

Decyzją z dnia 29 czerwca 2020r. znak: (...)-2017 ZUS ponownie ustalił wartość kapitału początkowego J. K. na dzień 1,01.1999r. w kwocie 968,17 .Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz wskaźnika wysokości tej podstawy przyjął przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych, to jest od 1.01.1977 r. - 31.12.1986 r. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 79,30%. Ustalono, iż kapitał początkowy na dzień l stycznia 1999 r. wynosi 109 169,06 zł. ZUS przyjął łącznie 23 lata, 7 miesięcy i 4 dni, tj. 283 miesiące okresów składkowych. Do ustalenia współczynnika proporcjonalnego do wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego ZUS wyniósł 76,96%. Współczynnik ten służy do obliczenia części 24% kwoty bazowej. Wysokość 24% kwoty bazowej 293,01 zł. Do ustalenia współczynnika proporcjonalnego do wieku oraz okresu składkowego nieskładkowego ZUS uwzględnił: - wiek Wnioskodawcy w dniu 31.12.1998 r. - po zaokrągleniu do pełnych lat - 47 lat - łączny staż ubezpieczeniowy - po zaokrągleniu w górę do pełnych lat - wynoszący 24 lata.

/decyzja – akta ZUS/

Decyzją z dnia 30 czerwca 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczył emeryturę J. K. od dnia l marca 2020 r Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kwota kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji kapitału początkowego zewidencjonowanego na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia, dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę.

- Kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego wynosi 407743,02 zł.

- kwota składek zewidencjonowanych na koncie z uwzględnieniem waloryzacji – 2094,81 zł.

- średnie dalsze trwanie życia wynosi 208,00 miesięcy,

- wyliczona kwota emerytury wynosi 1734,69 zł.

Emerytura z FUS po waloryzacji przysługuje w kwocie: 2168,78 zł..

Z tej kwoty potrącane są należności alimentacyjne w kwocie 1446,70 zł. zaliczka na podatek dochodowy , składka na ubezpieczenie zdrowotne

/ decyzja - akta ZUS/

Powyższych ustaleń Sąd Okręgowy w Łodzi dokonał na podstawie powołanych dowodów w postaci dokumentów, zgromadzonych w aktach sprawy, w tym w aktach rentowych, których nie kwestionowała żadna ze stron.

Wnioskodawca nie stawił się na rozprawie.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył, co następuje:

Z dokonanych ustaleń wynika, że decyzją z dnia 29 czerwca 2020r. znak: (...)-2017 ZUS ponownie ustalił wartość kapitału początkowego J. K. na dzień 1,01.1999r. w kwocie 968,17 .Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz wskaźnika wysokości tej podstawy przyjął przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych, to jest od 1.01.1977 r. - 31.12.1986 r. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 79,30%. Ustalono, iż kapitał początkowy na dzień l stycznia 1999 r. wynosi 109 169,06 zł. ZUS przyjął łącznie 23 lata, 7 miesięcy i 4 dni, tj. 283 miesiące okresów składkowych. Do ustalenia współczynnika proporcjonalnego do wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego ZUS wyniósł 76,96%. Współczynnik ten służy do obliczenia części 24% kwoty bazowej. Wysokość 24% kwoty bazowej 293,01 zł. Do ustalenia współczynnika proporcjonalnego do wieku oraz okresu składkowego nieskładkowego ZUS uwzględnił: - wiek Wnioskodawcy w dniu 31.12.1998 r. - po zaokrągleniu do pełnych lat - 47 lat - łączny staż ubezpieczeniowy - po zaokrągleniu w górę do pełnych lat - wynoszący 24 lata.

Decyzją z dnia 30 czerwca 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczył emeryturę J. K. od dnia l marca 2020 r Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kwota kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji kapitału początkowego zewidencjonowanego na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia, dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę.

- kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego wynosi 407743,02 zł.

- kwota składek zewidencjonowanych na koncie z uwzględnieniem waloryzacji – 2094,81 zł.

- średnie dalsze trwanie życia wynosi 208,00 miesięcy,

- wyliczona kwota emerytury wynosi 1734,69 zł.

Emerytura z FUS po waloryzacji przysługuje w kwocie: 2168,78 zł..

Z tej kwoty potrącane są należności alimentacyjne w kwocie 1446,70 zł. zaliczka na podatek dochodowy , składka na ubezpieczenie zdrowotne

Zatem – ZUS uwzględnił żądania wnioskodawcy w zakresie przeliczenia wartości kapitału początkowego i , w konsekwencji – wysokości emerytury.

A, zgodnie z art. 477 13 k.p.c

§ 1. Zmiana przez organ rentowy zaskarżonej decyzji lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności zaskarżonego orzeczenia przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd - przez wydanie decyzji lub orzeczenia uwzględniającego w całości lub w części żądanie strony - powoduje umorzenie postępowania w całości lub w części. Poza tym zmiana lub wykonanie decyzji lub orzeczenia nie ma wpływu na bieg sprawy.

Wobec powyższego Sąd umorzył postępowanie w zakresie objętym decyzjami z dni: 29.06.2020 r. i 30.06.2020r. wobec uwzględnienia żądań wnioskodawcy, w tym zakresie .

W pozostałym zakresie – odwołania nie są zasadne.

Zgodnie z art. 114ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. , poz.53)

1. W sprawie zakończonej prawomocną decyzją organ rentowy, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, uchyla lub zmienia decyzję i ponownie ustala prawo do świadczeń lub ich wysokość, jeżeli:

1) po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość;

2) decyzja została wydana w wyniku przestępstwa;

3) dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;

4) decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez osobę pobierającą świadczenie;

5) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność;

6) przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu rentowego.

Z dokazanych ustaleń wynika, że wnioskodawca nie załączył do odwołania, a zatem w okresie po wydaniu zaskarżonych decyzji, nowych dokumentów. Uprzednio, złożone przez wnioskodawcę, dokumenty były przedmiotem wnikliwego postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez ZUS Oddali w L., efektem czego są decyzje z dni: 29.06.2020r. i 30.06.2020r. , które zostały wydane a trakcie toczącego się przed Sądem , postępowania – sądowego , zatem , skoro organ rentowy uwzględnił, w tym zakresie, żądania wnioskodawcy. Sąd umorzył postępowanie w sprawie w tym zakresie, na podstawie cytowanego art. 477 13 k.p.c..

Nie uwzględnione, przez ZUS, okresy składkowe: 1.03-31.03.1989r., 5.06.-11.03.1989r. wprost wynikają ze, złożonego przez wnioskodawcę świadectwa pracy w (...) , a co do żądania uwzględnienia 26 lat okresów składkowych , wnioskodawca nie przestawił dowodów swojej aktywności zawodowej , ponad , uwzględniony przez ZUS okres – do obliczenia wartości kapitału początkowego czyli do dnia 1.01.1999r. - w wymiarze 23 lata 7 miesięcy 4 dni.

Podstawa prawna rozstrzygnięcia:

W myśl art.26 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. , poz.53) emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w art.25 (podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art.24, stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art.173-175 oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art.40a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem ust.1a i 1b oraz art.185) przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, z uwzględnieniem ust.5 i art.183.

Zgodnie art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy. Kapitał początkowy stanowi równowartość kwoty obliczonej według zasad określonych w art. 174 pomnożonej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone zgodnie z art. 26 ust. 3 dla osób w wieku 62 lat (art. 173 ust. 2).

Kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12 (art. 174 ust. 1 ww. ustawy). Jak stanowi art. 174 ust. 2 powołanej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy:

1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6,

2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5,

3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-4 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

W myśl ust. 3 ww. przepisu podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się przed dniem przed dniem 1 stycznia 1999 roku. Natomiast ust. 7 art. 174 stanowi, że do obliczenia kapitału początkowego przyjmuje się kwotę bazową wynoszącą 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale kalendarzowym 1998 roku. Ustęp 8 analizowanego przepisu stanowi zaś, że przy obliczaniu kapitału początkowego część kwoty bazowej wynoszącej 24 % tej kwoty mnoży się przez współczynnik proporcjonalny do wieku ubezpieczonego oraz okresu składkowego i nieskładkowego osiągniętego do dnia 31 grudnia 1998 roku według określonego w ustawie wzoru. Wartość współczynnika, obliczonego na podstawie ust. 8, w zależności od płci, wieku ubezpieczonego oraz stażu ubezpieczeniowego w dniu 31 grudnia 1998 r., przedstawiona jest w tabeli, stanowiącej załącznik do ustawy (ust. 13).

Jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu społecznym na podstawie przepisów prawa polskiego jedynie przez część miesięcy tego roku, do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa w art. 15 ust. 3, w okresie tego roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmuje się sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu (ust. 3b).

Przy obliczaniu okresów składkowych przypadających po dniu wejścia w życie ustawy dla celów podwyższenia emerytury w myśl ust. 1 miesiące, w których składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, uwzględnia się w części odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z treścią § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 roku sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. nr 237, poz.1412) Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę jest świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów lub inny dokument, w tym w szczególności:

1) legitymacja ubezpieczeniowa;

2) legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, umowa o pracę, wpis w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia.

2. Jeżeli ustawa przewiduje możliwość udowodnienia zeznaniami świadków okresu składkowego, od którego zależy prawo lub wysokość świadczenia, dowód ten dopuszcza się pod warunkiem złożenia przez zainteresowanego oświadczenia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, że nie może przedłożyć odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ten okres.

W konsekwencji ubezpieczony nie może w postępowaniu przed organem rentowym wykazywać okoliczności wpływających na prawo do świadczenia z ubezpieczenia społecznego lub jego wysokość (w tym w szczególności wykazywać okresów zatrudnienia i charakteru pracy) na podstawie dowodów innych niż świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy albo legitymacja ubezpieczeniowa lub inne dokumenty pracownicze./III AUa 678/13 - wyrok SA Kraków z dnia 26-11-2013/

Wskazana regulacja § 22 ust.1 powołanego rozporządzenia wyznacza kierunek postępowania dowodowego, nie oznacza to jednak aby sporne okresy zatrudnienia nie mogły być wykazane w inny sposób, tak przy pomocy pisemnych środków dowodowych pochodzących od pracodawcy, czy też nawet dowodów pośrednich, nie wyłączając zeznań świadków. W postępowaniu dowodowym potwierdzającym okresy zatrudnienia w postępowaniu przed organem rentowym dowodem jest tylko to, co prawo za dowód uznaje i jako dowód dopuszcza. Takie ograniczenia nie występują natomiast w procedurze cywilnej, w której okoliczności sporne mogą być wykazywane wszelkimi dowodami. /II UK 94/17 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 11-01-2018/ W postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi przewidzianymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Ograniczenia dowodowe dotyczą wyłącznie postępowania przed organami. /V U 980/13 - wyrok SO Kalisz z dnia 06-12-2013/

Nie należy, przy tym, tracić z pola widzenia, że zaliczenie nieudokumentowanych okresów składkowych do uprawnień oraz wzrostu świadczeń emerytalno-rentowych wymaga dowodów nie budzących wątpliwości, spójnych i precyzyjnych. /III AUa 69/13 - wyrok SA Poznań z dnia 13-06-2013 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1998 roku, II UKN 440/97, Lex 34199/

Zaskarżone decyzje z dni: 18.12.2019r. 20.12.2019r. , zostały wydane z uwzględnieniem wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie Sąd Okręgowy w Lublinie, prawomocnym wyrokiem z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie VIII U 365/18 zmienił zaskarżone decyzje z dni: 12 grudnia 2017r. i 14 maja 2018r. , uwzględniając J. K. do wysokości kapitału początkowego okres od 15 listopada 1991r. do 14 listopada 1992r. z tytułu zatrudnianie w Firmie Handlowej (...)M. K.,

Mając na uwadze, iż w myśl art. 365 § 1 kpc. orzeczenie prawomocne, wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby, zatem, rozstrzygniecie Sądu Okręgowego w Lublinie – w zakresie oddalonych odwołań , wiąże także Sąd Okręgowy w Łodzi. Dlatego Sąd Okręgowy w Łodzi nie przeprowadzał analizy materiału dowodowego , stanowiącego podstawę wyroku Sądu w Lublinie w sprawie VIII U 365/18.

A bezspornym faktem – jest brak złożenia nowych dowodów w sprawie, co sam wnioskodawca, podnosi w odwołaniach od zaskarżonych , w postępowaniu przed Sądem w Łodzi w sprawie VIII U 1473/20.

Natomiast , z dokonanych ustaleń wynika, że w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Lublinie w sprawie VIII U 365/18 , Sąd ustalił , że, po uwzględnieniu, w postawie wymiaru wynagrodzeń z lat 1993-1998 z Zakładów (...) na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z tych Zakładów, nie nastąpi wzrost wskaźnika wysokości podstawy wymiaru , albowiem najkorzystniejszym jest dotychczasowy wskaźnik tj., z lat 1977-1986r. Jest to okoliczność bezsporna , albowiem wprost wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w sprawie VIII 365/18, nie kwestionowana przez strony.

Z dokonanych ustaleń wynika również , ze złożone przez wnioskodawcę, do akt ZUS, zaświadczenie z Wytwórni (...) nie wskazuje wysokości wynagrodzeń, tylko wskazuje okres aktywności zawodowej wnioskodawcy: 1.03.1977-3.11.1989r. Okres ten jest uwzględniony przez ZUS w stażu ubezpieczeniowym wnioskodawcy .

Natomiast uwzględnienie okresu zatrudnienia w Firmie Handlowej (...).11.1991-14.11.1992r. wynika wprost z wyroku Sadu Okręgowym w Lublinie w sprawie VIII U 365/18 ,

Związanie stron, o którym mowa w powołanym przepisie, polega na związaniu tych osób dyspozycją, zawartej w sentencji wyroku, skonkretyzowanej, zindywidualizowanej i trwałej normy prawnej, wywiedzionej przez sąd, z norm generalnych i abstrakcyjnych zawartych w przepisach prawnych. Inne sądy, organy państwowe oraz organy administracji publicznej, rozstrzygające w sprawach innych niż karne, są związane prejudycjalnie, czyli nie mogą dokonać odmiennej oceny prawnej roszczenia niż zawarta w prejudykacie, ale także nie mogą dokonać odmiennych ustaleń faktycznych. Przedmiotem prawomocności materialnej jest ostateczny rezultat rozstrzygnięcia, a nie przesłanki, które do niego doprowadziły. Oczywiście, Sąd, przy wydaniu wyroku, nie jest związany zarówno ustaleniami faktycznymi, poczynionymi w innej sprawie, jak i poglądami prawnymi wyrażonymi w uzasadnieniu zapadłego w niej wyroku (wyrok SN z dnia 21 czerwca 2007 r., IV CSK 63/07, Lex nr 485880). Natomiast, zawarte w uzasadnieniu orzeczenia, motywy rozstrzygnięcia, mogą mieć znaczenie dla ustalenia zakresu mocy wiążącej prawomocnego orzeczenia, czyli granic prawomocności materialnej orzeczenia w rozumieniu art. 365 § 1 (tak wyrok SN z dnia 15 lutego 2007 r., II CSK 452/06, OSNC-ZD 2008, nr A, poz. 20). Nie zmienia to jednak faktu, że określone w art. 365 KPC związanie stron, sądów i innych podmiotów i osób treścią prawomocnego orzeczenia wyraża nakaz przyjmowania przez nie, że w objętej nim sytuacji stan prawny przedstawiał się tak, jak to wynika z sentencji wyroku (wyr. SN z 23.6.2009 r., II PK 302/08, L.; wyr. SN z 15.11.2007 r., II CSK 347/07, L.).

W ocenie Sądu, w świetle prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 13.11.2019 r. w sprawie VIII U 365/18, faktycznie brak podstaw do czynienia ustaleń odmiennych w kwestii zaliczenia do stażu pracy, innych okresów, w zakresie nie popartym dowodami , Wskazane, przez wnioskodawcę , okresy zostały uwzględnione, zarówno, przy ustaleniu wysokości kapitału początkowego, jak i , w konsekwencji emerytury wnioskodawcy – w decyzjach z dni: 29.06.2020r. znak (...)-2017 o wysokości kapitału początkowego i 30.06.2020r. znak (...) o wysokości emerytury.

Odwołanie od decyzji z dnia 30 kwietnia 2020r. ( znak (...)) , mocą której ZUS odmówił ponownego ustalenia wysokości emerytury , okazało się skuteczne , albowiem ZUS, decyzją z dnia 29.06.2020r. ZUS, ustalił inną, wyższą wysokość kapitału początkowego- 109 169,06 , a tym samym , w decyzji z dnia 30.06.2020r. – wyższą wartość emerytury .

Podnieść należy, czego nie zauważa skarżący, iż, na chwile wyrokowania, w przedmiotowej sprawie, zaskarżone decyzje, w zasadzie, zostały wyeliminowane z obrotu. Stało się tak na skutek wydania, powołanego już orzeczenia Sądu, jak i kolejnych decyzji, ustalających, ponownie, wysokość kapitału początkowego, jak i emerytury wnioskodawcy : z 29.06.2020r. znak (...)-2017 i 30.06.2020r. znak (...) Podkreślenia wymaga, iż już sam wyrok z dnia 13.11.2019 r., wpłynął na kształt zaskarżonych decyzji .

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Okręgowy w Łodzi na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c., oddalił odwołania, wobec umorzenia postępowanie przez Sąd , na podstawie art. 477 13 k.p.c, , wobec wydania przez ZUS decyzji z dni: 29.06.2020 i 30.06.2020r..

ZARZĄDZENIE

odpis uzasadnienia doręczyć wnioskodawcy