Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 827/20

POSTANOWIENIE

Dnia 1 grudnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Domańska-Jakubowska

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2020 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania (...) Spółki Akcyjnej w Ł.

z udziałem R. H.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

na skutek odwołania (...) Spółki Akcyjnej w Ł.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 13 stycznia 2020 roku nr 20/20 i z dnia 29 stycznia 2020 roku nr (...)

o wydanie zaświadczenia A1

p o s t a n a w i a:

1.  Sprostować niedokładność w postanowieniu z dnia 27 października 2020 roku Sądu Okręgowego w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie VIIIU 827/20 przez dopisanie w komparycji postanowienia po zapisie „ 13 stycznia 2020 roku nr 20/20” zapisu „i decyzji z dnia 29 stycznia 2020 roku nr (...)

2.  uzupełnić postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie VIIIU 827/20 w ten sposób ,że dodać jako punkt 2(drugi) postanowienia o następującej treści : „ Przyznaje od wnioskodawcy (...) Spółki Akcyjnej w Ł. kwotę 360(trzysta sześćdziesiąt)złotych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

ZARZĄDZENIE

1.  Odpis postanowienia doręczyć :

-ubezpieczonemu R.H. z pouczeniem ,że w terminie 7 dni może złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia a następnie w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do innego składy (...) wraz z pismem peł. ZUS;

2.  Odpis postanowienia bez pouczenia doręczyć peł. ZUS i peł. wnioskodawcy wraz z pismem peł. ZUS ;

3.  Odpis uzupełnionego postanowienia doręczyć peł.wnioskodawcy i peł. ZUS po uprawomocnieniu się postanowienia

4.  Odpis uzup.postanowienia doręczyć ubezpieczonemu R.H. po uprawomocnieniu się postanowienia.

1.12.2020