Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1430/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lutego 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jolanta Jachowicz (spr.)

Sędziowie: Beata Matysik

Tomasz Bajer

po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa D. P.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 20 maja 2019 roku, sygn. akt XIII GC 3161/18

uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1.a) w zakresie zasądzającym kwotę 1.479,39 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 39/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 maja 2019 roku oraz w punktach 1.b) i 2. w całości, znosi postępowanie począwszy od rozprawy w dniu 6 maja 2019 roku i przekazuje sprawę w uchylonym zakresie Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, w tym kosztach postępowania apelacyjnego ;

Beata Matysik Jolanta Jachowicz Tomasz Bajer

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron wraz z uzasadnieniem po jego sporządzeniu.

9.02.2021r.