Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XVII AmE 260/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w składzie:

Przewodniczący –

SSO Ewa Malinowska

po rozpoznaniu 20 października 2020 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe (...)

K. i T. K. sp.j. z siedzibą w P.

przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

o wymierzenie kary pieniężnej

na skutek odwołania Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe (...) sp.j. w P. od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z

22 lipca 2019 r. Nr OKA.451.98(9).2018.DT

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe (...) sp.j. w P. na rzecz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kwotę 720 (siedemset dwadzieścia) złotych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Ewa Malinowska

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)