Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XVII AmE 96/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w składzie:

Przewodniczący –

Sędzia SO Anna Maria Kowalik

Protokolant –

st. sekr. sąd. Joanna Preizner

po rozpoznaniu 26 sierpnia 2020 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa PHU (...) B.H.R. M., (...) spółki jawnej z siedzibą w K.

przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

o wymierzenie kary pieniężnej

na skutek odwołania powódki od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 11 czerwca 2015 r. Nr (...)

1.  uchyla zaskarżoną decyzję;

2.  zasądza od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na rzecz PHU (...) B.H.R. M., (...) spółki jawnej z siedzibą w K. kwotę 977,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 360,00 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

3.  zasądza od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 1 013,90 zł (jeden tysiąc trzynaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu wydatków.

Sędzia SO Anna Maria Kowalik