Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XVII AmT 165/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XVII Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Bogdan Gierzyński

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2020 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) N. R. w K.

przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

o nałożenie kary pieniężnej

na skutek odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31 sierpnia 2018 r., znak: (...)

I.  oddala odwołanie;

II.  zasądza od R. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) N. R. w K. na rzecz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej kwotę 720 zł (siedemset dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia SO Bogdan Gierzyński