Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XVII AmT 197/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w składzie:

Przewodniczący –

Sędzia SO Andrzej Turliński

Protokolant –

sekretarz sądowy Iwona Hutnik

po rozpoznaniu 18 grudnia 2020 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z odwołania P. S.

przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

o nałożenie kary pieniężnej

na skutek odwołania P. S. od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 20 września 2018 r. Nr (...)

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od P. S. na rzecz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej kwotę 720 (siedemset dwadzieścia) złotych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia SO Andrzej Turliński