Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 498/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodnicząca: SSR Violetta Olborska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Jolanta Ostrowska

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 r. w Brzezinach

na rozprawie sprawy z powództwa M. L.

przeciwko K. D.

o zapłatę

1.  oddala powództwo,

2.  zasądza od powoda M. L. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Brzezinach kwotę 80zł(osiemdziesiąt) złotych tytułem nieuiszczonych wydatków.

UZASADNIENIE

Pozwem w postępowaniu upominawczym z dnia 5 stycznia 2015r. M. L. wniósł o zasądzenie od K. D. kwoty 330 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania tytułem kosztów naprawy filtra akwarystycznego.

W uzasadnieniu wskazał, iż w dniu 9 października 2014r. dokonał zakupu poprzez platformę (...) filtra akwarystycznego E. (...) za 530 zł w tym 50 zł przesyłki kurierskiej. Przed zakupem telefonicznie otrzymał informację od sprzedawcy, że filtr jest sprawny, ale bez osprzętu i że do transportu zostanie zakupiony karton i styropian celem należytego zabezpieczenia, a nadto iż przesyłka zostanie dostarczona kurierem.

W dniu 22 października 2014r. paczka została doręczona przez listonosza (...) Głowica nie była niczym zabezpieczona, styropian pokruszył się i wpadł do głowicy przez otwory dolotowe. Wówczas powód napisał e-mail z informacją o złym sposobie zabezpieczenia oraz zadzwonił z reklamacją. Podjął też próbę rozbiórki głowicy, ale nie udało mu się odkręcić jednej śruby. O godzinie 15:25 poprzez e-mail poinformował sprzedawcę, że usterki nie jest w stanie sam naprawić i zmuszony jest oddać filtr do serwisu. Tego dnia wysłał dwie wiadomości nie uzyskując odpowiedzi. W tej sytuacji na giełdzie akwarystycznej w Ł. za pośrednictwem R. C. przekazał filtr serwisantowi P. W., który uprzedził go, że być może trzeba będzie oddać głowicę do serwisu w W.. Po kilku dniach otrzymał wiadomość, iż głowica została naprawiona w serwisie. Za naprawę zapłacił 320 zł w tym 15 zł koszt wysyłki.

W dniu 29 grudnia 2014r. listem poleconym wezwał pozwaną do zwrotu kosztów naprawy. Pozwana odmówiła.

Powodem uszkodzenia filtra według powoda było wadliwe zapakowanie przesyłki.

Pismem z dnia 5 stycznia 2015r. powód uzupełnił pozew wnosząc o zasądzenie odsetek ustawowych za zwłokę zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 3 marca 2015r. Sąd nakazał pozwanej, aby zapłaciła powodowi dochodzoną kwotę wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Od powyższego nakazu pozwana K. D. oraz B. M. wnieśli sprzeciw, w którym zaskarżyli nakaz w całości.

W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono, iż w dniu otrzymania przesyłki powód poinformował, iż na filtrze znajduje się pokruszony styropian. Wówczas mailem został poinformowany, żeby filtr podłączył i wypróbował czy działa. Po dwóch i pół miesiąca powód wysłał wiadomość, iż filtr trafił do serwisu z powodu zatkania wlewu i wylewu filtra. Na (...) funkcjonuje zasada dwutygodniowej rękojmi. Powód nie żądał zwrotu pieniędzy i odesłania filtra. Korespondencja mailowa od powoda była wysłana przez niego na jego adres.

W piśmie z dnia 17 grudnia 2015r. pozwana podniosła naruszenie przez powoda regulaminu portalu (...)oraz przepisów art. 563 § 1-3 kc. Wskazuje, iż powód nie zawiadomił jej pisemnie ani za pomocą listu poleconego, ani drogą elektroniczną, ani telefonicznie o chęci reklamacji urządzenia lub jego zwrotu. Nie zawiadomił też Centrum Sporów portalu (...), które pomaga przy rozwiązywaniu tego typu spraw.

Nadto pozwana wniosła o zasądzenie kosztów dojazdu na rozprawę.

W piśmie z dnia 16 grudnia 2015r. powód wniósł dodatkowo o zasądzenie kosztów dojazdu na rozprawę w dniu 2 grudnia 2015r. w kwocie 10 zł wraz z odsetkami. Nadto wskazał, iż w zakresie rękojmi regulamin (...)powiela przepisy ogólnie obowiązujące, natomiast Program Ochrony Kupujących działa w przypadku zaistnienia sprawy karnej, zaś niniejsza sprawa jest sprawą cywilną. Dodatkowo podniósł, iż umowa sprzedaży została zawarta przez osoby fizyczne, a wiec nie mają zastosowania przepisy prawa konsumenckiego.

W piśmie z dnia 28 kwietnia 2016r. pozwana wniosła o zasądzenie kosztów dojazdu do sądu na rozprawę w dniu 22 kwietnia 2016r. według stawki państwowej 0,84 zł za kilometr za 640 kilometrów.

Wyrokiem z dnia 6 maja 2016r. powództwo zostało oddalone. Nadto Sąd przyznał świadkowi P. W. kwotę 80 zł tytułem zwrotu kosztów podróży oraz nakazał ściągnąć od powoda na rzecz Skarbu Państwa powyższą kwotę tytułem nieuiszczonych wydatków.

Od powyższego wyroku powód złożył apelację wnosząc o uchylenie go w całości.

Wyrokiem z dnia 4 października 2016r. Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie III Co 1018/16 uchylił zaskarżony wyrok, zniósł postępowanie od dnia 9 czerwca 2015r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Brzezinach, pozostawiając temu sądowi rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu za drugą instancję.

W treści uzasadnienia Sąd Okręgowy w Łodzi wskazał, iż postępowanie w sprawie dotknięte jest nieważnością od dnia 9 czerwca 2015r. zgodnie z art. 379 pkt 2 kpc. Sprzeciw od nakazu zapłaty został podpisany bowiem przez B. M., a nie przez pozwaną, a Sąd Rejonowy w Brzezinach nie wszczął procedury usunięcia wady sprzeciwu. Postanowieniem z dnia 5 marca 2018r. sprzeciw B. M. z dnia 16 marca 2015r. złożony od nakazu zapłaty z dnia 3 marca 2015r. został odrzucony. Pozwana uzupełniła brak formalny sprzeciwu poprzez złożeniu podpisu w terminie.

Zarządzeniem z dnia 25 kwietnia 2018r. strony zostały wezwane do zajęcia stanowiska w sprawie, czy wobec stwierdzenia nieważności postępowania od dnia 9 czerwca 2015r. wnoszą o ponowne przesłuchanie świadków czy też wnoszą o zaliczenie w poczet dowodów zeznań świadków złożonych już w niniejszym postepowaniu, a nadto czy wnoszą o ponowne przesłuchanie stron, czy też wnoszą o zaliczenie złożonych wyjaśnień do materiału dowodowego.

Pismem z dnia 5 maja 2018r. powód oświadczył, iż nie wnosi o ponowne przesłuchanie świadków ani stron oraz iż stawi się na rozprawie w dniu 22 czerwca 2018r. wobec czego będzie mógł być przesłuchany przez Sąd. Pismem z dnia 9 maja 2018r. pozwana wniosła o zaliczenie w poczet materiału dowodnego wszystkich zeznań świadków i stron złożonych do tej pory w niniejszym postępowaniu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 9 października 2014r. powód M. L. za pośrednictwem platformy (...) zakupił od pozwanej K. D. używany filtr akwarystyczny E. (...) za kwotę 480 zł oraz zapłacił za koszt wysyłki kwotę 50 zł.

(bezsporne)

Przed dokonaniem zakupu pozwany kilkakrotnie kontaktował się ze świadkiem B. M. – konkubentem pozwanej – dzwoniąc na podany w opisie oferty numer telefonu. Chciał się bowiem upewnić czy filtr jest w pełni sprawny i zostanie należycie zabezpieczona przesyłka. W dniu 24 października 2014r. powód otrzymał przesyłkę dostarczoną przez (...). Po otwarciu paczki stwierdził, że do filtra dostały się drobiny styropianu, którym był zabezpieczony filtr. Powiadomił o tym telefonicznie w rozmowie ze świadkiem B. M..

(bezsporne)

Świadek B. M. poinformował powoda, że ma miesiąc czasu na wypróbowanie i zwrot filtra.

(dowód: zeznania świadka B. M. k. 129 odw.; wyjaśnienia pozwanej k. 100-100 odw)

Powód zdecydował się na samodzielne oczyszczenie filtra, jednakże nie udało mu się odkręcenie jednej ze śrub.

W dniu dostarczenia przesyłki tj. 22 października 2014r. napisał dwie wiadomości mailowe o zanieczyszczeniu filtra oraz o fakcie, iż nie jest sam w stanie oczyścić głowicy i zmuszony będzie oddać ją do serwisu. Napisał także, iż oczekuje propozycji naprawy powyższej sytuacji.

Obie te wiadomości nie dotarły jednak do pozwanej, gdyż zostały przesłane przez powoda na adres jego poczty.

Powód uznając, iż brak jest reakcji pozwanej na jego wiadomości udał się po kilku dniach na giełdę akwarystyczną w Ł.. Spotkał się ze znajomym R. C., który stwierdził, iż nie jest w stanie naprawić filtra i skontaktował powoda ze świadkiem P. W., któremu powód przekazał filtr celem naprawy. P. W. zdecydował się jednak przesłać filtr do serwisu w W. nie informując o tym powoda. Po około dwóch tygodniach filtr został naprawiony. Koszt usługi serwisowej (usuwanie styropianu) to 305 zł i koszt transportu 15 zł.

(dowód: zeznania świadka P. W. k. 129 odw.; wyjaśnienia powoda k. 100, 129 odw., 235 odw.-236, paragon 19)

Pismem z dnia 29 grudnia 2014r. powód wezwał pozwaną do zapłaty kwoty 337,81 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie sprzedanej głowicy filtra akwarystycznego wraz z odsetkami i kosztem wysłania wezwania.

(dowód: kopia wezwania k. 21-22)

W odpowiedzi na powyższe wezwanie świadek B. M. odmówił zapłaty podnosząc, iż w razie stwierdzenia uszkodzenia miał możliwość zwrotu filtra i otrzymania zwrotu zapłaconej ceny. Wskazał też, iż powód nie przesłał pisma dotyczącego przebiegu naprawy, zakresu uszkodzeń, wymienionych części i z jakiego powodu.

(dowód: kopia wiadomości k. 28)

W momencie zakupu filtra przez powoda na stronie oferty były informacje od sprzedającego z adnotacją, iż są integralną częścią umowy kupna-sprzedaży i mogą stanowić podstawę przyszłych roszczeń. Informacje te dotyczyły możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i zwrotu w tym terminie towaru zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, a nadto o możliwości składania sprzedawcy reklamacji na wskazany adres poczty elektronicznej lub telefonicznie pod wskazany numer telefonu.

(dowód: wydruk k. 139-140)

Sąd dał wiarę powyższym dowodom.

Ustalony stan faktyczny nie był w zasadzie kwestionowany. Dowody i dokumenty nie budzą wątpliwości co do swojej wiarygodności. Powód przyznał, iż dwie wiadomości zostały błędnie przesłane na jego własny adres, a nadto ostatecznie nie zaprzeczył, iż odbył rozmowę telefoniczną ze świadkiem B. M. w dniu dostarczenia filtra. Fakt i treść tej rozmowy potwierdza dodatkowo treść wiadomości mailowej przesłanej przez B. M. do powoda w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty k. 28.

Sąd zważył co następuje.

Zgodnie z treścią art. 22 1 kc w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy sprzedaży za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową. Sprzedawcą jest pozwana K. D. dokonująca czynności jako osoba fizyczna, a nie przedsiębiorca. Nie mogą mieć w niniejszej sprawie zastosowania przepisy dotyczące sprzedaży konsumentom.

Strony zawarły umowę sprzedaży. Z treści art. 535 kc wynika, iż poza umową sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Umowa została zawarta za pośrednictwem (...) Jej przedmiotem był filtr akwarystyczny używany. Przed dostarczeniem rzeczy powód-kupujący zapłacił cenę oraz koszty przesyłki.

Art. 545 § 1 kc stanowi, iż sposób wydania i odebrania rzeczy sprzedanej powinien zapewnić jej całość i nienaruszalność; w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący jest obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Powód po otwarciu przesyłki w dniu dostarczenia jedynie telefoniczne poinformował pozwaną o fakcie pokruszenia styropianu i zanieczyszczeniu głowicy jego drobinami, a także poinformował, iż podejmie próbę samodzielnego oczyszczenia filtra. Wobec tego, iż nie zdołał odkręcić jednej śruby samodzielnie podjął decyzję o przekazaniu filtra osobie trzeciej celem usunięcia zanieczyszczenia.

Z winy powoda nie dotarły do pozwanej dwie wiadomości mailowe wysłane tego samego dnia. Powód nie podjął też czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Pokruszenie styropianu które spowodowało zapchanie głowicy mogło powstać z winy sprzedawcy bądź przewoźnika. Wykonanie obowiązków wynikających z treści art. 545 § 2 kc przez kupującego daje możliwość ustalenia stanu przesyłki i ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Zaniedbanie tych obowiązków przez powoda pozbawiło pozwaną udokumentowania ewentualnej winy przewoźnika, zwłaszcza, iż jak wynika z zeznań świadka P. W. nie tylko zostało stwierdzone zapchanie głowicy, ale także uszkodzony był jeden element plastikowy.

Dodatkowo należy podnieść, iż nie zawiadamiając prawidłowo pozwanej o stwierdzonej wadzie powód pozbawił ją możliwości ewentualnej naprawy samodzielnie lub wskazany przez nią podmiot i za cenę przez nią wynegocjowaną zwłaszcza, iż koszt naprawy okazał się znaczny w stosunku do ceny zakupu. Na pozwanej bowiem ciążył obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Powód wprawdzie potwierdza, iż z jego winy nie zostały dostarczone pozwanej wiadomości elektroniczne, jednakże wydaje się, iż przyjmuje, że skutki tej „winy” powinny obciążać pozwaną.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 535 kc w związku z art. 545 § 2 kc oddalił powództwo.

Wobec przegrania sprawy w całości na powodzie ciąży obowiązek poniesienia jego kosztów zgodnie z treścią art. 98 § 1 kc.

Sąd nie uwzględnił żądania pozwanej zwrotu kosztów dojazdu do tut. Sądu na rozprawę wg. ryczałtu przysługującego pracownikom z tytułu podróży służbowych. Podstawą zwrotu kosztów są bowiem koszty rzeczywiście poniesione, a te nie zostały przez pozwaną należycie wykazane.