Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2020 roku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący: sędzia Izabela Pospieska

Sędziowie: Henryk Komisarski

Marek Kordowiecki (spr.)

Protokolant: prot. sąd. M. G.

po rozpoznaniu w dniu 16.12.2020 r.

sprawy D. K.

obwinionego o przewinienie dyscyplinarne z art. 71 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.)

na skutek odwołania wniesionego przez Ministra Sprawiedliwości

od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

z dnia 12 marca 2020 roku sygn. akt D 5/20

I. utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie;

II. obciąża Skarb Państwa kosztami postępowania odwoławczego.

M. K. I. P. H. K.