Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1493/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Jacek Chrostek

Protokolant : st. sekretarz sądowy Monika Ruda

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 roku w Łodzi

sprawy J. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

w przedmiocie wniosku o przekazanie środków z Otwartego Funduszu Emerytalnego na indywidualne konto emerytalne

na skutek odwołania J. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 23 czerwca 2020 roku znak (...)

1.  oddala odwołanie;

2.  przyznaje ze Skarbu Państwa Kasy Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz adw. M. K. kwotę 221,40 złotych brutto (dwieście dwadzieścia jeden złotych 40/100) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Sędzia Jacek Chrostek