Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 252/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 maja 2020 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny-Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Anna Koźlińska

Sędziowie Izabela Stawicka

Renata Mleczko

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2020 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. N.

przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Aresztu Śledczego w K.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie

z dnia 25 października 2019 roku , sygnatura akt I C 1513/16/S

1.oddala apelację;

2.zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 120 ( sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

3. przyznaje od Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie na rzecz adwokat D. Z. wynagrodzenie w kwocie 147,60 (sto czterdzieści siedem złotych 60 groszy) brutto z tytułu pełnienia obowiązków pełnomocnika powoda z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.

SSO Izabela Stawicka SSO Anna Koźlińska SSR del. Renata Mleczko