Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 680/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek

Protokolant sekretarz sądowy Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 grudnia 2020 roku w Ł.

sprawy z odwołania: M. G.

przeciwko : Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 24 stycznia 2020 roku znak (...)- (...) RWA: (...) - (...)44 nr (...): 669/20

o podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustala, iż M. G. podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu także w okresie od 6 do 31 października 2019 roku.