Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

IV Ka 1020/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok łączny Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej, II Wydział Karny, z dnia 29 lipca 2020 roku, wydany w sprawie o sygn. akt II K 84/20, dotyczący W. S.

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1

W. S.

Zmiana kolejności wykonania kar

Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2020 r.

k. 182-183

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

---------

--------------------

--------------------------------------------------------------

------------

-------------

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2020 r.

Dowód istotny z punktu widzenia łączenia poszczególnych kar, postanowienie te zmieniło bowiem kolejność wykonania kar, co nie pozostaje bez wpływu na treść zaskarżonego orzeczenia.

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

__________

______________________

_____________________________________________

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

Lp.

Zarzut

3.1.

Obrońca zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych przyjęty za podstawę orzeczenia i mający istotny wpływ na jego treść w zakresie:

- ustaleń co do okresów odbywania kar przez skazanego oraz kar dotychczas uznanych za odbyte w sytuacji, w której Sąd oparł się na kolejności ustalonej w postanowieniu Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział V Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 08.04.2020 r., sygn. akt V Pen 3814/19, co do którego w chwili wniesienia niniejszego środka zaskarżenia toczy się postępowania w przedmiocie jego uchylenia lub zmiany przed tymże Sądem w sprawie o sygn. V Pen 1561/20, podczas gdy mając na względzie konieczność zagwarantowania praw skazanego należy przewidywać, że w momencie rozstrzygania sprawy przez Sąd Okręgowy kolejność wykonywanych kar będzie inna od przyjętej;

- ustaleń co do kar podlegających łączeniu przez brak uwzględnienia wszystkich orzeczeń, które w dniu orzekania przez Sąd II instancji będą nadawały się do połączenia.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Podniesione przez obrońcę skazanego zarzuty nie pozwalają na wydanie wyroku reformatoryjnego, lecz muszą skutkować uchyleniem zapadłego orzeczenia i przekazaniem sprawy Sądowi I Instancji do ponownego rozpoznania.

Z treści podniesionego przez obrońcę zarzutu wynika bowiem w sposób jednoznaczny, że podstawą złożonej apelacji jest kwestia związana z zapadłym w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w V Wydziale Karnym orzeczeniem z dnia 8.04.2020 o sygn. akt V Pen 3814/19 o zmianie zarządzenia sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2020 r. /k. 165/ o zmianie kolejności wykonywania kar oraz kolejnym orzeczeniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu w V Wydziale Karnym orzeczeniem z dnia 27.11.2020 o sygn. akt V Pen 1561/20 dotyczącej tej kwestii /k. 182-183/. Zauważyć należy, że postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 27 listopada 2020 r. zostało wydane na skutek wniosku złożonego przez obrońcę skazanego i zapadło po dacie wydania wyroku łącznego przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z dnia 29 lipca 2020 r. sygn.. akt II K84/20.

Tym samym ustalenia Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej dotyczące połączenia kar z poszczególnych wyroków podlegających wykonaniu nie mogą się ostać. Podnieść należy, że wyrokiem łącznym z dnia 29 lipca 2020 r. nie objęto kar z trzech wyroków o sygn. akt VII K 484/18 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków, II K 810/15 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia oraz XII K 109/19 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej /k. 18/. W uzasadnieniu wyroku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej stwierdził, że kary z tych wyroków zostały wykonane i dlatego w tym zakresie umorzył postępowanie. Wydając taką decyzję Sąd I Instancji kierował się treścią opinii o skazanym /k. 140 – 141/. Po zmianie kolejności wykonania kar dokonanej przez Sąd Okręgowy Wydział Penitencjarny z dnia 27 listopada 2020 r. to ustalenie nie może się ostać o czym świadczy opinia o skazanym z dnia 20 stycznia 2021 r. wydana przez Areszt Śledczy we W..

Wniosek

1.  zmiana zaskarżonego wyroku orzeczenia przez wydanie wyroku łącznego w oparciu o wszystkie kary podlegające łączeniu i wymierzenie kary łącznej na zasadzie absorpcji,

ewentualnie o:

2.  uchylenie zaskarżonego wyroku łącznego i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Z przyczyn omówionych powyżej, jak też mając na uwadze, aby nie pozbawiać możliwości zaskarżenia orzeczenia, a więc aby w pełni respektować normę zawartą w art. 6 k.p.k. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Środzie Śląskiej.

3.2.

Obrońca zarzucił także rażącą niewspółmierność orzeczonej kary łącznej w wymiarze rażąco surowym w stosunku do okoliczności sprawy, bliskości podmiotowej i przedmiotowej czynów objętych skazaniem, właściwości osobistych skazanego, jak również rodzaju i wymiaru kar jednostkowych podlegających łączeniu, a także wbrew wskazaniom z art. 85a k.k.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Orzeczenie Sądu Orzekającego podlegało uchyleniu z przyczyn wymienionych w punkcie 3.1. niniejszego uzasadnienia.

Wniosek

1.  zmiana zaskarżonego wyroku orzeczenia przez wydanie wyroku łącznego w oparciu o wszystkie kary podlegające łączeniu i wymierzenie kary łącznej na zasadzie absorpcji,

ewentualnie o:

2.  uchylenie zaskarżonego wyroku łącznego i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Z przyczyn omówionych w punkcie 3.1., jak też mając na uwadze, aby nie pozbawiać możliwości zaskarżenia orzeczenia, a więc aby w pełni respektować normę zawartą w art. 6 k.p.k. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Środzie Śląskiej.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1

___________________________________________________________________

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

______________________________________________________________________________

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.11

Przedmiot utrzymania w mocy

0.1_____________________________________________________________________

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

______________________________________________________________________________

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

Przedmiot i zakres zmiany

0.0.1_____________________________________________________________________

Zwięźle o powodach zmiany

______________________________________________________________________________

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

____________________________________________________

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

_________________________________________________________________________

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Wyrok należało uchylić a sprawę przekazać do ponownego rozpoznania, a to z uwagi na przyczyny wyłuszczone w punkcie 3.1. przedmiotowego uzasadnienia.

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

_________________________________________________________________________

4.1.

__________________________________________________

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

_________________________________________________________________________

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd I Instancji Sąd I Instancji dokonana ponownej analizy treści zapadłych i podlegających łączeniu kar z poszczególnych wyroków, zwracając też uwagę, że w dwóch ostatnich opiniach o skazanym brak jest zamieszczenia adnotacji o wyroku w sprawie XII K 109/19 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, dokonując prawidłowych ustaleń faktycznych i wydając trafne orzeczenie.

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

______________

_______________________________________________________________

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

_____________

________________________________________________________________

7.  PODPIS

SSO Anna Orańska-Zdych SSO Stanisław Jabłoński (...) P. W.

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca skazanego

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok łączny dotyczący W. S.

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana