Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. IV Ka 871/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 stycznia 2021r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Stanisław Jabłoński (spr.)

Sędziowie: SSO Anna Orańska-Zdych

(...) P. W.

Protokolant: Aneta Malewska

przy udziale Andrzeja Roli Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2021r.

sprawy

1.  M. C. syna A. i H. z domu G.

urodzonego (...) w miejscowości K.

oskarżonego o czyn z art. 158 § 1 kk

2.  R. W. syna R. i A. z domu S.

urodzonego (...) w miejscowości J.

oskarżonego z art. 158 § 1 kk , z art. 157 § 2 kk,

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu

z dnia 3 czerwca 2020r. sygn. akt VII K 825/19

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

II.  zasądza od Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków) na rzecz adwokata P. O. kwotę 516,60 złotych (pięciuset szesnastu i 60 / 100 , w tym VAT) tytułem nieopłaconej obrony z urzędu udzielonej oskarżonemu M. C. w postępowaniu odwoławczym;

III.  zasądza od Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków) na rzecz adwokata K. G. kwotę 516,60 złotych (pięciuset szesnastu i 60 / 100 , w tym VAT) tytułem nieopłaconej obrony z urzędu udzielonej oskarżonemu R. W. w postępowaniu odwoławczym;

IV.  zwalnia obu oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

SSO Anna Orańska – Zdych SSO Stanisław Jabłoński (...) P. W.