Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1247/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jolanta Jachowicz (spr.)

Sędziowie: Iwona Godlewska

Beata Matysik

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa S. P.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Płocku

z dnia 14 maja 2019 roku, sygn. akt V GC 606/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od S. P. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Iwona Godlewska Jolanta Jachowicz Beata Matysik

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron.

21.01.2021r.