Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III RC 124/19/P

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 grudnia 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, III Wydział Rodzinny
i Nieletnich w składzie następującym :

Przewodniczący: Sędzia Witold Sobejko

Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Czaplak

po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2019 roku w Krakowie

na rozprawie

sprawy

z powództwa małoletniej W. L. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego - matkę K. L.

przeciwko: R. O.

o podwyższenie alimentów

I.  zasądza od pozwanego R. O. PESEL (...) na rzecz małoletniej powódki W. L. PESEL (...) ur. (...) kwotę po 700 zł (słownie: siedemset złotych) miesięcznie tytułem podwyższonych alimentów, płatną do dnia 10 każdego następującego po sobie miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat w terminie, do rąk przedstawiciela ustawowego małoletniej powódki matki K. L. od dnia 14 marca 2019r., a to w miejsce alimentów ustalonych w ugodzie zawartej przed tut. Sądem z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie o sygnaturze akt III RC 1261/14/P na kwotę po 600 zł miesięcznie na rzecz małoletniej powódki;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  odstępuje od obciążania stron kosztami sądowymi;

IV.  koszty procesu pomiędzy stronami wzajemnie znosi;

V.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt XI 1Ca 46/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lipca 2020r.

Sąd Okręgowy w Krakowie XI Wydział Cywilny – Rodzinny Sekcja ds. Odwoławczych

w następującym składzie:

Przewodniczący : sędzia Paweł Wicherek

Sędziowie : Agnieszka Rejman (spr.)

del. Iga Dąbrowska

Protokolant : Violetta Zagraba

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2020 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej W. L. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową matkę K. L.

przeciwko R. O.

o podwyższenie alimentów

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie

z dnia 2 grudnia 2019 r. sygn. akt III RC 124/19/P

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I. w ten sposób, że kwotę 700 (siedemset) złotych miesięcznie zastępuje kwotą 800 (osiemset) złotych miesięcznie;

2.  w pozostałym zakresie apelację oddala;

3.  koszty postępowania apelacyjnego pomiędzy stronami wzajemnie znosi.

A. R. P. I. D.

Dnia 2 grudnia 2019 Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza
w K. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.

Orzeczenie podlega egzekucji jako prawomocne / natychmiast wykonalne

Wierzyciel W. L. PESEL: (...)

Dłużnik R. O. PESEL: (...)

Wierzyciel jest zwolniony od kosztów sądowych

Tytuł wykonawczy wydano przedstawicielowi
ustawowemu małoletniej powódki - K. L.

Podpis Sędziego

SSR Witold Sobejko

Sygn. akt IIIRC 124/19/P

S..

1.  proszę odnotować wyrok;

2.  kal 21 dni;

3.  wydać pełnomocnikowi powódki tytuł wykonawczy.

S..

1.  proszę odnotować prawomocność wyroku z dniem ………