Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XI Ka 423/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie XI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Dorota Dobrzańska

Sędziowie: Katarzyna Żmigrodzka

Mariusz Jaroszyński (spr.)

Protokolant: Wioleta Zawadzka

przy udziale prokuratora Agnieszki Walewskiej

po rozpoznaniu dnia 16 czerwca 2020 r.

sprawy J. D. urodzonego (...) w Z., syna J. i T. z domu Ć.,

w przedmiocie wyroku łącznego

na skutek apelacji wniesionej przez skazanego

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie z dnia
27 stycznia 2020 roku sygn. akt IX K 759/19

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że na poczet orzeczonej łącznej kary pozbawienia wolności zalicza skazanemu ponadto okres kary ograniczenia wolności wykonanej w sprawie II K 119/01 Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie II K 98/00 Sądu Rejonowego w Kraśniku, a ponadto okresy odbycia kar pozbawienia wolności
w sprawach II K 1139/06 Sądu Rejonowego w Kraśniku i II K 28/09 Sądu Rejonowego w Puławach;

II. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III. zwalnia skazanego od wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym, obciążając nimi Skarb Państwa.

Katarzyna Żmigrodzka Dorota Dobrzańska Mariusz Jaroszyński

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

XI Ka 423/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie z dnia 27 stycznia 2020 r. - sygn. akt IX K 759/19

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☒ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

Nie dotyczy

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

Nie dotyczy

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Nie dotyczy

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Nie dotyczy

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Na wstępie wskazać należy, iż skarżący nie przedstawił konkretnych zarzutów toteż rzeczowe i precyzyjne ustosunkowanie się do nich nie jest możliwe. Nie zmienia jednak to faktu, że apelujący w uzasadnieniu złożonego środka odwoławczego zawarł 9 tez, które wymagają omówienia.

Ad 1) połączenie kary z wyroku II K 141/01 Sądu Rejonowego w Kraśniku w obecnym wyroku łącznym z innymi karami w nim uwzględnionymi nie było możliwe z uwagi na zatarcie skazania w tej sprawie, co powoduje uznanie skazania za niebyłe. Nie może zatem kara z wyroku II K 141/01 Sądu Rejonowego w Kraśniku aktualnie podlegać łączeniu.

Ad 2) powodem nieuwzględnienia w aktualnym wyroku łącznym wyroku łącznego II K 28/09 Sądu Rejonowego w Puławach, jak sam skarżący dostrzegł, był fakt, iż uległ on kasacji (częściowej). Co jednak istotniejsze, w stanie prawnym, który miał zastosowanie w rozpoznawanej sprawie, niemożliwe było łączenie kary łącznej orzeczonej w wyroku łącznym z inną karą jednostkową. Łączeniu podlegały kary jednostkowe, a nie kara łączna z wyroku łącznego. Niemniej jednak, trafnie podnosi skarżący, iż uprzedni wyrok łączny wydany w sprawie II K 28/09 Sądu Rejonowego w Puławach był wykonywany i z tego tytułu należy dokonać stosowanych zaliczeń - o czym rozstrzygnął w pkt I wyroku Sąd odwoławczy. Uwzględniony został nadto okres wykonanej kary ograniczenia wolności w sprawie II K 119/01 Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.

Ad 3) zaliczenie wykonania kary wynikającej z wyroku II K 340/01 Sądu Rejonowego w Kraśniku zostało uwzględnione przez Sąd meriti (pkt IV) . Oczywiste jest, że „rozbicie” kary łącznej roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności na kary jednostkowe roku pozbawienia wolności nie jest możliwe, albowiem wykonaniu podlegała kara łączna pozbawienia wolności. Zaliczenie na poczet orzeczonej kary łącznej dotyczy tylko i wyłącznie okresów faktycznie odbytej kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem w danej sprawie.

Ad 4) zasada asperacji przy wymiarze kary łącznej została prawidłowo zastosowana przez Sąd Rejonowy. W tym aspekcie należy podzielić wywód zawarty w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia (k. 485v.). Podkreślić należy, iż sąd I instancji wydał rozstrzygnięcie w trybie art. 577 k.p.k. (pkt IV), przy czym Sąd odwoławczy, uwzględniając w tym zakresie apelację skazanego, dokonał korekty zaskarżonego orzeczenia dodatkowo zaliczając na poczet orzeczonej łącznej kary pozbawienia wolności okresy odbycia kar także w sprawach szczegółowo wymienionych w pkt I wyroku Sądu Okręgowego. Oczywiście dokonana zmiana jest korzystna dla skazanego. Rzeczą zaś sądu I instancji – jako właściwego do wykonania orzeczenia – będzie przeprowadzenie prawidłowych obliczeń co do zakresu faktycznego już odbycia kary łącznej (w kontekście dokonanych zaliczeń).

Ad 5) prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie nie podlega kontroli odwoławczej w niniejszym postępowaniu.

Ad 6) powaga rzeczy osądzonej (art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.) w postępowaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem takiego wcześniejszego postępowania były wszystkie tożsame wyroki, co do których zapadło prawomocne orzeczenie rozstrzygające kwestie orzeczenia kary łącznej. Jeżeli natomiast wyroki te, w różnym układzie, były przedmiotem dwóch lub więcej postępowań o wydanie wyroku łącznego (a były, co dostrzegł sam skarżący w pkt 4), ale w żadnym z tych postępowań zakresem orzekania nie były objęte wszystkie wydane wobec skazanego wyroki, to nie można mówić o zaistnieniu powagi rzeczy osądzonej.

Ad 7) Sąd Rejonowy zastosował art. 4 § 1 k.k., co wynika wprost z treści zaskarżonego wyroku, opierając rozstrzygnięcie na przepisach najkorzystniejszych dla skazanego.

Ad 8) Sąd Rejonowy zaliczył okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie II K 119/01 Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim. Szczegółowe okresy jej wykonania, jak również odbytej kary ograniczenia wolności orzeczonej w ww. sprawie zostaną zaś uwzględnione przez Sąd wykonujący przedmiotowy wyrok łączny – co akcentowano już powyżej.

Ad 9) Jakkolwiek art. 87 § 1 k.k. w zakresie, w jakim nakłada na sąd obowiązek połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności po dokonaniu zamiany kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 r. P 20/17), to jednak wobec tego, że kara ograniczenia wolności ze sprawy II K 119/01 Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim została już wykonana, korzystne dla skazanego jest zatem jej uwzględnienie w wyroku łącznym i zaliczenie tego okresu na poczet orzeczonej kary łącznej.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Argumentacja wskazująca na potrzebę zaliczenia stosownych okresów wykonywania poszczególnych kar była zasadna i znalazła odzwierciedlenie w części dyspozytywnej wyroku. W pozostałym zakresie uwagi skarżącego nie były trafne - co omówiono powyżej.

Wniosek

Analiza wniesionego środka odwoławczego jako całości uprawnia do stwierdzenia, iż intencją jego autora było uwzględnienie wszystkich okresów, w jakich odbywał on kary orzeczone wyrokami podlegającymi łączeniu

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Istotnie Sąd Rejonowy w zaskarżonym wyroku łącznym nie uwzględnił wszystkich okresów odbycia i odbywania przez skazanego poszczególnych kar, co wymagało stosownej korekty w postępowaniu odwoławczym.

OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Nie dotyczy

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Nie dotyczy

ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Rozstrzygnięcia zawarte w punktach I, II, III, V i VI

Zwi ęź le o powodach utrzymania w mocy

W powyższym zakresie wyrok jest prawidłowy.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Rozstrzygnięcie zawarte w punkcie V

Zwi ęź le o powodach zmiany

Rozstrzygnięcie w przedmiocie zaliczenia okresów rzeczywistego pozbawienia wolności nie uwzględniało okresu kary ograniczenia wolności wykonanej w sprawie II K 119/01 Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, okresu odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie II K 98/00 Sądu Rejonowego w Kraśniku, a ponadto okresów odbycia kar pozbawienia wolności w sprawach II K 1139/06 Sądu Rejonowego w Kraśniku i II K 28/09 Sądu Rejonowego w Puławach.

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

Nie dotyczy

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Nie dotyczy

5.3.1.4.1.

Nie dotyczy

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Nie dotyczy

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Nie dotyczy

Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Zwolnienie skazanego od wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym znajduje uzasadnienie w treści art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 634 k.p.k. – ze względów słuszności, gdyż zaskarżone orzeczenie wymagało korekty.

PODPIS

Katarzyna Żmigrodzka Dorota Dobrzańska Mariusz Jaroszyński

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

skazany

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

całość wyroku

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana