Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Ko 38/21

Dnia 26 lutego 2021 roku

POSTANOWIENIE

Sąd Okręgowy w Łodzi w V Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Damian Krakowiak

Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Lerka

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2021 roku

w sprawie

Ł. D.

oskarżonego o czyn z art. 157 § 2 k.k. i in.

z wniosku Sądu Rejonowego w Zgierzu zawartego w postanowieniu z dnia
2 lutego 2021 roku sygn. II K 1/21

o rozważenie przekazania sprawy innemu sądowi równorzędnemu

na podstawie art. 36 k.p.k.

postanawia

przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Łasku VII Zamiejscowemu Wydziałowi Karnemu w Poddębicach.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wystąpił na podstawie art. 36 k.p.k. o podjęcie decyzji w przedmiocie przekazania sprawy oskarżonego Ł. D. do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Łasku VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Poddębicach. Tytułem uzasadnienia wskazano na zamieszkiwanie stron w powiecie (...).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wniosek Sądu Rejonowego zasługiwał na uwzględnienie.

Sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym może przekazać sprawę innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego (art. 36 k.p.k.).

Jakkolwiek przepis art. 36 k.p.k. wymienia tylko arytmetyczną większość osób, które podlegają wezwaniu na rozprawę, to u podłoża tej instytucji tkwią społeczne i materialne koszty procesu, a zatem względy funkcjonalne. Dla przełamania ogólnych zasad właściwości sądu potrzebna jest zasadnicza przewaga celowości rozpoznania sprawy przez sąd inny niż sąd w zasadzie właściwy ( postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r., II AKo 24/19).

Zdaniem Sądu Okręgowego celowym jest rozpoznanie sprawy przez Sąd położony 3 km od miejsca zamieszkania stron.

Stawiennictwo oskarżonego i oskarżyciela na posiedzeniu i rozprawie głównej w postępowaniu prywatnoskargowym ma szczególne znaczenie zważywszy na normy z art. 491 k.p.k., 496 k.p.k.

O rozpoznaniu sprawy przez Sąd Rejonowy w Zgierzu nie mógł przesądzać fakt zamieszkiwania jednego ze świadków w A. z uwagi na brzmienie art. 350a k.p.k.

Niewątpliwie rozpoznanie sprawy przez (...) Sąd ograniczy społeczne (zwłaszcza w dobie pandemii) i materialne koszty procesu.

Kierując się przedstawionymi motywami, orzeczono jak w sentencji.