Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 462/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący

:

SSA Magdalena Natalia Pankowiec (spr.)

Sędziowie

:

SA Jadwiga Chojnowska

:

SA Krzysztof Chojnowski

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2020 r. w Białymstoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa D. H.

przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w O.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach

z dnia 17 czerwca 2020 r. sygn. akt I C 542/19

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od powódki na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 1.500 zł tytułem zwrotu części kosztów instancji odwoławczej;

III.  nakazuje Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w Suwałkach, aby wypłacił adwokat K. M. kwotę 5.400 zł, powiększoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za świadczoną powódce z urzędu pomoc prawną w instancji odwoławczej.

M. P. J. K. C.